Продукти

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правни и бизнес информационни системи в България. Днес компанията предлага богато портфолио от продукти и услуги с висока добавена стойност, отговарящи на нарастващите изисквания на своите десетки хиляди потребители от страната и чужбина. Благодарение на широкоспектърния си екип от професионалисти и експерти, АПИС предоставя чрез своите компютърни системи знания и информация в областта на българското право, правото на Европейския съюз, икономиката и финансите, защитата на личните данни и неприкосновеността на личността и личния живот, както и справочни данни за стопанските субекти и тяхната бизнес активност.

Апис Право

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат

Евро Право

Информационна система за европейското законодателство и връзката му с българското право

EuroCases

Съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Tax & Financial Standards

Европейските норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите и тяхното практическо приложение

Апис – Софита

Българско законодателство на английски език

Апис Кантора

Деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Апис Практика

Информационен модул за съдебната практика и исковия процес

Апис Процедури

Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.

Апис Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми

Евро Финанси

Евро Финанси представя икономическата система на Европейския съюз

Апис Време

Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите. Всички срокове-дати в българското право и персонален органайзер за тяхното изчисляване и следене

Апис Глобус

Експертна информация за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елемент

Апис Регистър+

Информационна система за фирмите и организациите

Апис Регистър Фирмен анализ

Предоставя аналитична информация за ключови показатели от годишните финансови отчети на компаниите в подкрепа на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции

Импорт на клиентски списъци

Проследяване и извличане на актуални данни за промените във фирмените досиетата на посочени в клиентски списък компании

Искови молби

Изпреварваща информация за заведените в окръжните съдилища молби за несъстоятелност и други дела между търговци

Апис Регистър Акционерен капитал

Модул към уеб базираната информационна система за фирмите и организациите АПИС РЕГИСТЪР+

Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото

Единственият официално лицензиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български превод на последната и актуална версия от 2010 г. на "Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото"

Ръководство по трансферно ценообразуване

Единственият официално лицензиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български превод на последната и актуална версия от 2010 г. на "Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации"

Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД

Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси

GDPR Инфо

GDPR Инфо предоставя пълна и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

GDPR Асистент

GDPR Асистент e уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност