Продукти

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правни и бизнес информационни системи в България. Днес компанията предлага богато портфолио от продукти и услуги с висока добавена стойност, отговарящи на нарастващите изисквания на своите десетки хиляди потребители от страната и чужбина. Благодарение на широкоспектърния си екип от професионалисти и експерти, АПИС предоставя чрез своите компютърни системи знания и информация в областта на българското право, правото на Европейския съюз, икономиката и финансите, защитата на личните данни и неприкосновеността на личността и личния живот, както и справочни данни за стопанските субекти и тяхната бизнес активност.

АПИС Право

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат

Евро Право

Информационна система за европейското законодателство и връзката му с българското право

EuroCases

Съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Tax & Financial Standards

Европейските норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите и тяхното практическо приложение

АПИС – Софита

Българско законодателство на английски език

АПИС Кантора

Деловодна система за адвокати и юрисконсулти

АПИС Практика

Информационна система за съдебната практика и исковия процес

АПИС Процедури

Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.

АПИС Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми

Евро Финанси

Евро Финанси представя икономическата система на Европейския съюз

АПИС Време

Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите. Всички срокове-дати в българското право и персонален органайзер за тяхното изчисляване и следене

АПИС Глобус

Експертна информация за чуждестранните инвестиции и за правоотношенията с международен елемент

АПИС Регистър+

Информационна система за фирмите и организациите

Фирмен анализ

Аналитична информация за ключови показатели от годишните финансови отчети на компаниите в подкрепа на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции

Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени

Проследяване и извличане на актуални данни за промените във фирмените досиетата на посочени в клиентски списък компании

Искови молби

Изпреварваща информация за заведените в окръжните съдилища молби за несъстоятелност и други дела между търговци

Акционерен капитал

Синтезирана информация за притежателите на акции и разпределението на техните дялове в акционерните дружества

Конструкции на "АПИС – Дигеста" ООД

Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси

GDPR Инфо

Пълна и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

GDPR Асистент

Уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност

Досиетата ЗОП

Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите

AML Асистент

Информационна система за действащата правна рамка в България и ЕС в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Регистър API

Приложно-програмен интерфейс (API – Application Programing Interface) за интеграция на данните от продукта АПИС Регистър+ със системи на потребителите

Лицата на властта

Информационна система на АПИС за политическите и публичните личности

АПИС Строй

Уеб базиран софтуер за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

Санкционни списъци

Информационна система за проверка на международни и национални списъци на санкционирани лица и обекти

Имотни справки

Незаменим помощник при анализ на недвижими имоти и кредитоспособност