АПИС Процедури

Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.   

АПИС Процедури е модул от правната информационна система АПИС, който дава на потребителя актуална информация за реда, по който едно физическо или юридическо лице може да поиска от определена институция или ведомство извършването на административна услуга. Всяка процедура съдържа правна регламентация, ред за осъществяване, етапи и срокове, такси, компетентен орган, към който потребителят трябва да се обърне за изпълнение.

Приложени са всички необходими формуляри в актуалния им вид, които потребителят следва да попълни и отпечата. Модулът предлага също и образци на документи (молби, заявления, пълномощни и пр.), чиято форма и съдържание могат да бъдат редактирани в произволно избрана текстообработваща програма. Чрез система от препратки е осигурен достъп до пълния текст на нормативните актове, уреждащи съответната процедура.

Информацията в АПИС Процедури е представена под формата на:

 • административни, съдебни и нотариални процедури – описание на реда и условията за осъществяването им;
 • сделки – описание на правната уредба и предоставяне на примерен образец за съответната сделка с пояснения за използването му;
 • примерни образци - предложения за писменото оформление на молби, декларации, пълномощни, договори и др.;
 • формуляри – готови бланки на използваните в административните и съдебните процедури формуляри, с възможност за тяхното попълване, отпечатване и съхранение във файл.

Съдържателен обхват

Модулът АПИС Процедури съдържа повече от 1940 процедури с над 2450 бланки и формуляри, както и над 1920 примерни образци на молби, заявления, пълномощни и други, в следните тематични области:

 • общински административно-правни процедури
 • общински административно-технически процедури
 • митнически процедури
 • финансови процедури
 • нотариални процедури
 • общи съдебни и административни процедури
 • процедури по учредяване и регистрация на фирми, сдружения с нестопанска цел и фондации
 • трудово-правни процедури
 • процедури по Закона за държавния служител
 • процедури по общественото осигуряване
 • процедури в областта на транспорта и съобщенията
 • процедури в областта на здравеопазването и здравното осигуряване
 • процедури в областта на екологията
 • процедури в областта на енергетиката
 • процедури в областта на образованието, науката и културата
 • процедури в областта на отбраната и вътрешния ред
 • процедури в областта на закрилата на интелектуалната собственост
 • гражданско-правни и търговски сделки, сделки с интелектуална собственост и др.

Актуализация на данните

Информацията в модула се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”.