АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани около петнадесет процедури във връзка с отпадането на декларациите при прехвърляне на недвижим имот и МПС; още актуализирани процедури за вписванията в търговския регистър…

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец май 2024 г.

Акценти

 • От 3 май 2024 г. са в сила измененията в чл. 264, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които отпада изискването при прехвърляне на недвижим имот/учредяване на вещни права/апорт и при прехвърляне на МПС да се представя писмена декларация от прехвърлителя/учредителя, ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Информация относно подлежащите на принудително изпълнение публични задължения ще бъде получавана по служебен път между институциите. Тази важна промяна е отразена в съответните относими процедури, около петнадесет на брой, най-вече от модул "Нотариални процедури" и "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел". В тази връзка са отменени и образците и формулярите на декларациите по чл. 264, ал. 1 и ал. 2, считано от 2 май 2024 г.
 • В модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" през изминалия месец бе отразена важната промяна в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г., в сила от 1.05.2024 г.). Законът за съсловните организации от здравния сектор вече включва и фелдшерите и техните приемници – лекарските асистенти. Промените са направени във връзка с настояване за това от страна на Българското сдружение на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) - организация, която до сега не е имала легален статут и възможност да представлява своите членове.

Модул "Нотариални процедури"

Във връзка с изм. и доп. на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 36 от 23.04.2024 г., в сила от 3.05.2024 г.) са актуализирани следните образци:

 1. Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС);
 2. Нотариален акт за учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване;
 3. Нотариален акт за прехвърляне на право на строеж;
 4. Нотариален акт за учредяване право на ползване върху чужд имот - обр. 2.

Модул "Интелектуална собственост"

Във връзка с изм. и доп. на НК, ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г. e актуализирана следната процедура:

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с изм. и доп. на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 33 от 12.04.2024 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Условия и ред за ползване на земеделски земи;
 2. Условия и ред за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Модул "Семейно и наследствено право – специфични и мeждународни аспекти"

Във връзка с изм. и доп. на Закона за закрил на детето (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г.) е актуализирана процедурата:

 • Производство и ред по връщане на деца съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и Регламент (ЕС) 2019/1111.

Модул " Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност "

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 20.10.2023 г. и ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) е актуализирана процедурата:

 • Условия и ред за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

 

Модул "Енергетика"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (ДВ, бр. 41 от 10.05.2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Утвърждаване на цена за достъп и/или за пренос до/през електропреносната мрежа;
 2. Продажба на електрическа енергия от разпределителни предприятия на потребители, присъединени към тях.

Модул "Митнически процедури"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ДВ, бр. 41 от 10.05.2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Мерки на търговската политика - експортен контрол при търговия с изделия и технологии с двойна употреба;
 2. Мерки на търговската политика - експортен контрол на продукти, свързани с отбраната.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) е актуализирана процедурата:

 • Членство в съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Изисквания за упражняване на професията "медицинска сестра", "акушерка", и "асоцииран медицински специалист", "лекарските асистент", "зъботехник" и "помощник-фармацевт".

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;
 2. Регистрация на лечебни заведения - индивидуални практики за първична/специализирана медицинска помощ;
 3. Регистрация на лечебната дейност, извършвана от висшите медицински училища.

Във връзка с изменението на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за прилагане на схемите за директни плащания;
 2. Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания;
 3. Условия и ред за ползване на земеделски земи.

Модул "Горско стопанство"

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (изм. с Решение № 11553 от 23.11.2023 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Досъдебно производство"

Във връзка с изменението на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 39 от 01.5.2024 г.) е актуализирана процедурата:

Актуализирани са и следните формуляри във връзка с допълнението на чл. 139 НПК:

 1. Протокол за разпит на свидетел-очевидец в условията на чл. 212, ал. 2 от НПК;
 2. Протокол за разпит на свидетел.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) са въведени като нови:

 1. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 2. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Във връзка с изменението на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (ДВ, бр. 45 от 28.05.2024 г., в сила от 28.05.2024 г.) е въведен като нов формуляра:

 • Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице - Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.

Модул "Общински административно-правни процедури"

Във връзка с изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Закона на хората с увреждания (ДВ. бр. 39 от 1.05.2024 г.) е актуализирана процедурата:

 • Минимални стандарти за достъпна среда в урбанизираните територии, в сградите и съоръженията за хора с увреждания.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с изменението на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г.) е актуализирана процедурата:

 • Ред за връщане на деца по Хагската конвенция и за упражняване правото на лични отношения.

Във връзка с изменението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 39 от 1.05.2024 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Назначаване на съдебни поръчки по граждански дела;
 2. Производство по признаване на решения и актове, постановени в други държави - членки на Европейския съюз;
 3. Сътрудничество в Европейския съюз в производство по граждански дела.

Модул "Обществени поръчки"

Актуализирани са следните процедури:

 1. Оценяване на предложения по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
 2. Одитиране на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
 3. Счетоводно отчитане по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
 4. Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 25 от 22.03.2024 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Вписване на промени в обстоятелства за едноличен търговец;
 2. Вписване на промени в обстоятелства за акционерно дружество;
 3. Вписване на обстоятелства относно прокура в Търговския регистър;
 4. Вписване на договор за особен залог;
 5. Вливане на търговски дружества;
 6. Вписване на прехвърляне на търговско предприятие;
 7. Сливане на търговски дружества;
 8. Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
 9. Увеличаване на капитала на акционерно дружество;
 10. Вписване на промени в обстоятелства за командитно дружество с акции.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (ДВ, бр. 30 от 5.04.2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) е актуализирана процедурата:

и новия образец на

 • Заявление за изплащане на гарантирани вземания, неполучени от починало лице.