АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Близо двадесет нови формуляра по данъчното отчитане за 2023 г.; тринадесет актуализирани трудово-правни процедури; актуализирани още тридесет процедури в динамичния модул за образованието, науката и културата; процедурите за достъп до обществена информация също …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец януари 2024 г.

Акценти

 • В модул "Общинска администрация" са актуализирани процедурите за Управление на етажна собственост със сдружение на собствениците, за Управление на етажна собственост с общо събрание и за Създаване и регистрация на сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост. Промените са във връзка с измененията на ЗУЕС от края на миналата година. Кворумът за провеждане на ОС на ЕС се променя и вече е 50 на сто плюс един от идеалните части, а преди е било 67 на сто. Относно спадащия кворум – преди е било 26, а сега става 33 на сто от идеалните части. Също интересно изменение е предвиждането на онлайн присъствие на ОС на ЕС, при условие, че е уредено във Вътрешните правила на ЕС. Водещата причина за изменението на Закона за управление на етажната собственост е реализирането на реформа "Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ/Плана) на Република България. Същата има три водещи цели, които третират възможността за разрешаване на пречките в инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, регламентацията на професионалното управление на етажна собственост и създаване на правна възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост за събиране на разходите за управление и поддръжка, както и за усвояване на финансиране от други източници, а не само за поддържането на фонд "Ремонт и обновяване";
 • В модул "Общинска администрация" са актуализирани процедурите за Учредяване на настойничество и попечителство и за Съставяне на акт за граждански брак. С промените в СК с ДВ, бр. 106 от 2023 г. учредяването на настойничество и попечителство се отнася вече и до непридружени непълнолетни и малолетни чужденци, които са на територията на Република България (чл. 153, ал. 1 и 2 от СК), т.е. е разширен е кръга на лицата, за които се учредява едното или другото. Относима промяна е и тази в СК,  чл. 173, ал. 2, нова, с ДВ, бр. 106 от 2023 г.,  в сила от 22.12.2023 г., която предвижда, че настойник, съответно попечител, на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, който е настанен по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, е нейният ръководител. Възрастта за брак вече е без изключения навършени 18 години, а отпада съществувалата досега възможност по изключение при навършени 16 години за сключване с разрешение от председателя на районния съд, ако важни обстоятелства налагат това;
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" във връзка с последните големи изменения в ЗДОИ са актуализирани относимите процедури. Последните изменения в ЗДОИ са във връзка със задължение на България за въвеждане в българското законодателство на изискванията и мерките, описани в Директивата за отворени данни. Подобно на материята на защитата на личните данни и в областта на отворените данни се набляга на разбирането за "отварянето на данни" като последователност от действия, които следва да се предприемат на всеки етап от процеса по създаване, съхраняване и разпространяване на данни при определени условия, което да гарантира правата на субектите на правото на информация и прилагането на цялостния режим на отворени данни. С измененията в ЗДОИ са прецизирани нормативните текстове и относно Платформата за достъп до обществена информация в процеса за предоставяне на достъп до обществена информация в ЗДОИ, така че да се засили прозрачността по отношение на постановените решения за достъп или отказ за предоставяне на информация, предоставена веднъж една информация на някого да стои в платформата и да не следва да се предоставя отново, Платформата за достъп до обществена информация е вече изрично включена в изчерпателното изброяване по отношение на формите за предоставяне на достъп до обществена информация и др.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с промените в ЗНЗ (ДВ 82/2023 г., в сила от 1.01.2024 г.) е въведена новата процедура:

 • Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Във връзка с промените в ЗНЗ (ДВ 82/2023 г., в сила от 1.01.2024 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
 2. Разработване и реализиране на програми за заетост;
 3. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с недостигащ осигурителен стаж за пенсиониране;
 4. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания;
 5. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост;
 6. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни на "зелени работни места";
 7. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда;
 8. Регистрация на безработен с право на обезщетение.

Актуализиран е формуляра:

Във връзка с изм. и доп. на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 84/06.10.2023 г.) и нов Закона за противодействие на корупцията (обн. в ДВ, бр. 84/06.10.2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности;
 2. Ред за установяване и последици при конфликт на интереси при работа по трудово правоотношение;
 3. Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности в съдебната власт;
 4. Противодействие на корупцията чрез деклариране на несъвместимост от лица, заемащи публични длъжности.

Модул "Интелектуална собственост"

Във връзка с изменението и допълнението на ЗАПСП (ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г., в сила от 1.12.2023 г.) е актуализирана следната процедура:

Модул "Околна среда"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за водите (ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от вътрешните морски води и от териториалното море от директора на съответната басейнова дирекция;
 2. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав от изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав.

Модул "Общинска администрация"

Във връзка с изменението и допълнението на ЗМДТ (ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.) са актуализирани:

 1. Подаване на декларация за притежаваните плавателни средства;
 2. Подаване на данъчна декларация за облагане с данък върху недвижим имот по чл. 14 от ЗМДТ.

Във връзка с изм. и доп. на Семейния кодекс (ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Учредяване на настойничество и попечителство;
 2. Съставяне на акт за граждански брак.

Във връзка с измененията на ЗУЕС (обн. в ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Управление на етажна собственост със сдружение на собствениците;
 2. Управление на етажна собственост с общо събрание;
 3. Създаване и регистрация на сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. и доп. на ЗАПСП (ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г., в сила от 1.12.2023 г.) е актуализирана следната процедура:

Във връзка с изм. и доп. на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация (ДВ, бр. 103 от 12.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.) е актуализирана процедурата:

 • Стаж в държавната администрация".