Политика по качеството на АПИС

Основен елемент в дейността на групата фирми АПИС е постоянното подобряване и усъвършенстване на качеството на разработваните продукти и предоставяните услуги. Главната цел е чрез осигуряване на качеството и удовлетворяване на нуждите и очакванията на нашите клиенти да постигнем трайно развитие и финансов успех на АПИС.

За да постигнем тази цел, ние сме избрали да бъдем технологични лидери на българския пазар, и доколкото тези технологии са приложими и за други пазари, и на външните пазари, в областта на пълнотекстовите бази данни в правото и в други близки области с използването на големи бази данни. Това е възможно чрез предоставяне на единен комплекс от уникален софтуер, данни, компетентност и услуги по предоставянето, поддържането и актуализирането им.

Качеството е приоритетна задача на АПИС. Затова моя основна отговорност е да осигуря ефективното функциониране и прилагане на разработената и внедрена система за управление на качеството и да създавам условия за постоянното й усъвършенстване. Цялата политика на АПИС е била и остава ориентирана към най-пълното удовлетворяване на настоящите и бъдещите нужди на клиентите. Доволните потребители са предпоставка за стабилното бъдеще на всяко дружество. Тяхното привличане и задържане за дълъг период от време може да стане само чрез предлагане на широк кръг от продукти и услуги с непрекъснато увеличаващо се качество и функционалност.

За да постигнем главната си цел, ние:

  • Следим световните тенденции в развитието на компютърните технологии и предлагаме най-съвременни високотехнологични решения;
  • Проучваме внимателно настоящите и бъдещи потребности на клиентите;
  • Контролираме всички етапи на процесите на разработка на софтуер и на предоставяне на услуги, съгласно утвърдените процедури и работни инструкции на системата за управление на качеството;
  • Гарантираме професионалната квалификация на персонала и създаваме условия за нейното постоянно подобряване;
  • Предоставяме на служителите си най-качествено оборудване и софтуер, съвременни средства за развой, необходими за изпълнение на поставените производствени задачи и технологии и средства за непрекъснат контрол на качеството.

Като ръководител на АПИС поемам задължението да:

  • Реализирам обявената политика на АПИС по качеството;
  • Осъществявам ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и усъвършенстване на внедрената система по качеството;
  • Създавам условия и осигурявам ресурси за ефективното функциониране на системата за управление на качеството;
  • Изисквам от персонала на АПИС стриктно изпълнение на дейностите, описани в процедурите и работните инструкции към тях;
  • Изисквам от персонала и външните сътрудници с дейността си да удовлетворяват изискванията на нашите потребители.

Отговорността за постоянното подобряване и усъвършенстване на качеството на разработваните продукти и предлаганите услуги е осъзната и подкрепяна от целия персонал на АПИС, в това число от отговорните длъжностни лица, заемащи ключови позиции в организационната и технологичната структура на АПИС.

Целият персонал може да се обръща към мен по въпроси, отнасящи се до функционирането на системата за управление на качеството, и да участва в нейното постоянно подобряване, като прави предложения, свързани с изпълняваната от него дейност, както и при отстраняването на установените или потенциалните несъответствия.

Управител / изпълнителен директор / на АПИС:

Васил Христович