За АПИС

Представяне на фирма АПИС

История

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.

Началото е поставено през септември 1989 г. с регистрацията по реда на Указ № 56 на „дружествена фирма на граждани” със съдружник и управител Васил Христович.

През 1991 г. АПИС започва издаването на месечната поредица “Сборник закони”, на изданието с подменяеми страници “Библиотека закони” и на други издания в областта на правната информация.

От 1993 г. фирмата започва да създава собствен софтуер и се специализира в областта на разработването на правни информационно-търсещи системи и предоставяне на информационни услуги.

От 1996 г. дейността се извършва от “АПИС-Христович” ЕООД.

През 2003 г. се основава дружеството “АПИС България” ООД, което поема обслужването на потребителите и разработването на софтуер.

През 2006 г., поради разширяване на информационните услуги на фирмата и в областта на европейското законодателство, се създава “АПИС Европа” АД, в което най-голям дял в акционерния капитал има “АПИС-Христович” ЕООД.

През юли 2014 г. “АПИС България” ООД се влива в “АПИС Европа” АД, като акционерното дружество става негов универсален правоприемник.

Седалището на предприятието е в София. Понастоящем, АПИС разполага с общо 4 производствени и търговски офиса в градовете София и Пазарджик.

Екип

Днес АПИС е лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правни и бизнес информационни системи на българския пазар. Компанията разполага с опитен екип от близо 100 експерти и специалисти в различни области, чиято дейност включва:

  • разработване на софтуер;
  • поддържане и актуализиране на бази данни;
  • маркетинг и продажби;
  • техническа поддръжка и комуникации;
  • счетоводство;
  • административно обслужване.

Други над 100 извънщатни сътрудници – опитни експерти и изтъкнати специалисти в областта на правото, икономиката и компютърните науки, допринасят със своите знания и умения за създаването, актуализирането и обогатяването на съдържанието на информационните системи и в реализирането на нови проекти.

Основен фактор за успешната дейност на компанията е поддържането на непрекъсната връзка с клиентите чрез посредничеството на повече от 70 дистрибутори на АПИС в цялата страна. Те оказват съдействие при сключване на договори с потребителите, обучението им за работа, поддръжката, актуализацията, разпространението и рекламата на информационните системи АПИС.

Клиенти

Стремежът на компанията е да осигурява на своите над 70 000 крайни потребители достоверна и винаги актуална правна, административна, справочна и търговско-икономическа информация. Фирмата е на първо място в технологично и иновационно отношение, бързината на обслужване на клиентите и пазарния дял в областта на правните и бизнес информационните системи в България.

В настоящия момент над 3 500 организации от публичния и частния сектор, включително министерства, централни ведомства, местни администрации и съдилища, се доверяват на информационните услуги на АПИС. Много адвокати, нотариуси и други некорпоративни клиенти също работят с продуктите на дружеството. Това задължава творческия екип на “АПИС ЕВРОПА” АД да усъвършенства непрекъснато съществуващите продукти и да създава нови системи, които да отговарят на съвременните изисквания на потребителите.

Информационни продукти и услуги

АПИС предлага богато портфолио от компютърни продукти и услуги с висока добавена стойност, предоставящи знания и информация в областта на българското право, правото на Европейския съюз, икономиката и финансите, защитата на личните данни и неприкосновеността на личността и личния живот, както и справочни данни за стопанските субекти и тяхната бизнес активност.

От края на 2010 г. АПИС стартира своята качествено нова продуктова платформа АПИС 7, разработена и съобразена както със съвременните изисквания на информационния пазар, така и с препоръките на потребителите.

Десктоп версията АПИС 7 предлага авангардна технология, изцяло нови функционалности, бързина и комфорт при работа, модерен и удобен дизайн. АПИС 7 Уеб е версията на АПИС 7, оптимизирана за работа онлайн.

През 2012 г. беше създадена и мобилна версия на продуктите АПИС Право и АПИС Регистър, която позволява на потребителите да използват ефективно възможностите на тези продукти през своите таблети и смартфони.

Освен популярните наложили се на българския пазар правни и бизнес информационни продукти, АПИС се насочи и към продукти, представляващи интерес и за потребители от другите държави-членки на Европейския съюз.

Такива са двата нови продукта EuroCases и Tax & Financial Standards, разработени съответно през 2015 и 2016 г. и предназначени както за българския, така и за европейския пазар.

EuroCases е многоезична уеб базирана правно-информационна услуга, която предоставя достъп до практиката на водещите европейски съдилища, свързана с прилагане Правото на Европейския съюз. Системата надгражда идеите на проекта EUCases, осъществен с подкрепата на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС.

Tax & Financial Standards е информационна система, предназначена за страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и представя правилата по отношение на данъчно-задължените лица, доставката на стоки и услуги и мястото на облагаемите доставки; необходимите и пропорционални мерки по валутни, бюджетни и данъчни въпроси; регламентираните видове сделки, категории и понятия за отделните търговски операции и активи.

Най-новият член на семейството продукти на АПИС от 2018 г. е GDPR Наръчник, предназначен да подпомогне организациите при въвеждане на изискванията на новия Общ регламент за защита на данните (GDPR).

GDPR Наръчник е интегрирано софтуерно решение на АПИС, което предлага два самостоятелни модула – GDPR Инфо и GDPR Асистент. Те осигуряват лесен достъп до новите нормативни изисквания и помагат на потребителите да създадат собствена политика по защита на личните данни, както и да водят документация и отчетност според правната уредба на Регламент (ЕС) 2016/679.

Европейски проекти

Нов етап в дейността на дружеството е участието му като ключов партньор в разработването и изпълнението на проекти по програми, реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в творческо сътрудничество с европейски университети, изследователски центрове и компании.

Началото е поставено с проекта „EuL-Invest – European Legal Investment Information System“ (2005-2006), осъществен с финансиране по Програма „eContent“ на ЕС. През 2009 г. АПИС се присъединява към консорциума по проекта „Caselex - Case Law Exchange“, финансиран в рамките на Програма „eTen“ на ЕС.

Особено успешно е участието на компанията в проекта „EUCases – European and National Case Law and Legislation Linked in Open Data Stack“ (2013-2015), осъществен с подкрепата на Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС, в който АПИС е водещият индустриален партньор. Проектът има за цел създаването на Пан-европейска платформа и услуги, свързващи законодателството и съдебната практика на държавите членки към правната система на Европейския съюз. Като резултат от изпълнението му са създадени първите продукти и услуги на АПИС, предназначени не само за българския, но и за европейския потребител: EuroCases – многоезична правно-информационна система, предоставяща достъп до съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на ЕС, и Link Detector – безплатна софтуерна добавка към браузъри и редакторската програма Word на Microsoft, разпознаваща правни цитати към българското право и правото на ЕС.

От юли 2017 г. АПИС, в партньорство със Съюза на юристите в България и със съдействието на Висшия съдебен съвет, е координатор на проекта „ECLI-BG – Въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с Портала e-Justice“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на ЕС. В резултат от изпълнението на проекта, през м. април 2018 г. Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) беше въведен в българския национален портал за съдебна практика ЦУБИПСА (Централния Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебна Актове). Друг съществена цел на проекта е да даде възможност на европейските граждани и юристите в останалите държави-членки на ЕС да имат достъп до българската съдебна практика чрез Интерфейса за търсене по ECLI в европейския портал за електронно правосъдие e-Justice.

От 2018 г. АПИС започва изпълнението на два нови европейски проекта, в чиито консорциуми участва в качеството си на основен индустриален партньор, отговарящ за разработката на съответните софтуерни приложения. От 1 септември 2018 г. започна изпълнението на проекта „InterLex – Advisory and Training system for Internet-related Private International Law“. Проектът е финансиран по Програма „Правосъдие“ на ЕС и се осъществява в партньорство с Университета на Торино, Университета на Болоня, Европейският университетски институт във Флоренция, Масариковия университет в Бърно и Университета в Констанц. Целта на проекта е разработване на иновативна онлайн платформа за информация, подпомагане вземането на решения и обучение в областта на международното частно право и по-конкретно по въпроси, свързани с интернет правото.

Проектът „SMEDATA – Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools for SMEs and Citizens“ стартира от края на 2018 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ на ЕС в партньорство с българския и италианския надзорни органи по защита на личните данни. Координатор на проекта е българската Комисия за защита на личните данни. Проектът има за цел да подпомогне малките и средните предприятия и практикуващите юристи за ефективното прилагане на Общия регламент за защита на данните чрез повишаване на осведомеността и обучение, разработване на иновативно мобилно приложение, както на методология за създаване на кодекси за поведение.

Семинари и обучения

От 2005 г. АПИС организира национални семинари съвместно със Съюза на юристите в България в правната област и съвместно със Съюза на счетоводителите в България в областта на икономиката и финансите. Към настоящия момент те са една от най-популярните форми на обучение за запознаване с новостите и важните въпроси в юридическата и финансова материя.

От 2011 г. АПИС организира регулярно обучителни курсове за работа с информационните системи на компанията под името „АПИС Академия“. Те се радват на значителен интерес от страна на потребителите поради тяхната изцяло практическа насоченост.

Управление на качеството

“АПИС Европа” АД (от 2007 г.) има внедрена система за управление на качеството в областта на "Анализ, проектиране, разработване, внедряване и поддържане на информационно-търсещи системи с големи бази данни, предоставяне на информационни услуги и обучение".

През 2022 г. дружеството беше сертифицирано по последната версия на стандарта ISO 9001:2015 от акредитирания германски одитор Dekra Certification GMBH.