Link Detector

Link Detector

Link Detector е безплатен софтуерен инструмент, който извършва проверка за правни цитати към българското право и правото на ЕС и поставя препратки към базите данни АПИС Уеб и EuroCases.

 

 

Кратко описание на Link Detector

Link Detector е разширение (добавка) към браузърите Internet Explorer®, Google Chrome® и Mozilla Firefox®, и към текстовия редактор Microsoft Word®. Неговата основна цел е да подпомага юристите в тяхната работа с българското право и правото на Европейския съюз. С оглед на тази своя задача, Link Detector разпознава правни цитати към българското и европейското законодателство и практиката на Съда на ЕС в отворената от потребителя уеб страница, респ. в редактирания от него документ, и поставя хипертекстови връзки (линкове) към цитираните български и европейски актове, публикувани в онлайн базите данни АПИС Уеб и EuroCases.

Разпознаването на препратки към правото на ЕС се извършва само за текстове / документи на английски, френски, немски и български език. За текстове / документи на български език разширението разпознава също и връзки към българското законодателство, като тези връзки се насочват към базата данни АПИС Уеб. В случаите, когато са налице препратки към правото на ЕС в текстове / документи на български език, линковете се насочват едновременно към АПИС Уеб (модул „Евро Право“) и EuroCases.

За всеки от така създадените линкове потребителят може да поиска (от контекстното меню, появяващо се при кликване с десния бутон на мишката върху линка) извеждането на списък с български нормативни актове, нормативни актове на ЕС, решения на Съда на ЕС и на съдилища на държавите-членки, цитиращи същия правен акт или негова разпоредба. В допълнение на това, Link Detector може да генерира текст, съдържащ позоваване на цитирания български акт или акт на правото на ЕС, който текст може да се копира и постави в бележка под линия или в края на документа, или в друга подобна бележка-цитат в съставяния от потребителя документ.

Подробно описание на функционалността на Link Detector се съдържа в съответното ръководство на потребителя (виж по-долу раздел "Ръководство на потребителя").

Инсталиране на Link Detector

Link Detector представлява комплект от софтуерни инструменти, които могат да се интегрират със следните приложения: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox® и Microsoft Word®. Инсталирането на разширенията (добавките) към Internet Explorer® и Microsoft Word® се извършва чрез отделни изпълними инсталационни файлове, докато разширенията към Google Chrome® и Mozilla Firefox® могат да се добавят от уеб магазините за добавки на Google Chrome® и Mozilla Firefox®.

Важна информация: С инсталирането на Link Detector потребителят се съгласява с условията на лицензионното споразумение (виж раздел Лицензионно споразумение по-долу).

Следващата таблица посочва минималните изисквания за инсталирането на Link Detector като добавка към всяко едно от четирите приложения и предоставя линк към съответния инсталационен файл, респ. към съответното разширение в уеб магазина на Google Chrome® и Mozilla Firefox®.

Хост приложение Минимални изисквания Линк към setup файла или към разширението в уеб магазина
Internet Explorer® ОС: Microsoft Windows Vista или по-нова
Internet Explorer, v. 9+
.NET Framework 2.0
Link Detector.exe
Mozilla Firefox® Версия 25.0+ Link Detector – Firefox Extension
Microsoft Word® ОС: Microsoft Windows Vista или по-нова
MS Word, v. 2010+
.NET Framework, v. 4.0
Windows Installer, v. 4.5+
Link Detector - Microsoft Word

Лицензионно споразумение

Чрез инсталиране или използване на Link Detector, Вие заявявате съгласието си с всички условия на Лицензионното споразумение. Трябва внимателно да прочетете това споразумение преди да инсталирате или използвате на софтуерния инструмент. Ако не сте съгласни с условията на това споразумение, нямате позволение да инсталирате или използвате софтуера.

Ръководство на потребителя

Функционалността на всички четири софтуерни инструмента Link Detector е една и съща. Независимо от това, конкретната реализация за всяко от четирите хост приложения се различава в зависимост от изискванията по отношение на интегрирането на разширения и добавки. По-голяма част от различията се отнасят до инсталирането / деинсталирането на инструмента и визуализацията на менюто с основните функции.

Ръководствата на потребителя по-долу (достъпни в PDF-формат) предоставят подробна информация за всяка една от четирите имплементации на Link Detector: