Общи условия за ползване на информационни системи „АПИС”

Настоящите Общи условия уреждат всички права и задължения на „АПИС", от една страна, и клиентите на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС", от друга страна, и са неразделна част от сключения между страните договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (в тяхната цялост и/или като отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии). Общите условия се прилагат и в случаите, когато е издадена само фактура, приемателно-предавателен протокол и/или други документи, които удостоверяват сключването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения между страните. Общите условия се прилагат съответно и за потребители на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС", с които няма договорни отношения, но на които „АПИС“ е предоставил временен достъп за ползване на една или няколко от тези системи (по време на рекламна кампания или поради друга причина). 

Тези Общи условия регламентират и взаимоотношенията между страните, освен ако изрично не е уговорено друго, по отношение на ползването на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (в тяхната цялост и/или като отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии), както и всички други услуги, предоставени в тази връзка от страна на „АПИС". Общите условия се прилагат при ползване на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" през интернет, интранет, в локални мрежи и на самостоятелни компютри.

С подписването на договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (в тяхната цялост и/или като отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии), приемателно-предавателен протокол и/или други документи, които удостоверяват възникването на договорни отношения между страните, както и с плащането на фактура или с изпращането на sms за on-line достъп до правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (в тяхната цялост и/или до отделни техни модули), клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

В случай че отделни клаузи на Общите условия противоречат на разпоредби от сключен между страните договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (в тяхната цялост и/или като отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии), прилагат се съответните разпоредби на договора. Нарушаването на клаузи от Общите условия се счита за нарушаване на договора и дава право на изправната страна едностранно да го прекрати без да дължи на другата страна каквито и да било неустойки и обезщетения.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. За целите на тези Общи условия:

1.1. „АПИС" е производител на база данни по смисъла на чл. 93б от ЗАПСП и носител на всички права на интелектуална собственост върху правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (наричани по-долу за краткост „системите „АПИС"), като доставчик на системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или на отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии) на клиента може да бъде всяко едно от дружествата от групата „АПИС", на което са предоставени права за разпространение.

1.2. „КЛИЕНТ" е всяко физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната му форма, едноличен търговец, неперсонифицирано образувание, неправителствена организация, фондация, държавно учреждение или организация на бюджетна издръжка (министерство, агенция, комисия и т.н.), кметства и други общински органи, посолства и др., които са закупили от „АПИС" неизключителното и срочно право на ползване на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (в тяхната цялост и/или като отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии).

1.3. „Правни и справочни информационни системи „АПИС" (наричани по-долу за краткост „системи „АПИС") са единство на компютърни програми и бази данни, съдържащи един или няколко програмни модула и предоставящи достъп до бази данни с правна и справочна (бизнес-) информация, инсталирани на локален компютър или мрежов сървър (десктоп версия), уеб-сървър на потребителя (уеб-интранет версия) или уеб-сървър на „АПИС" (уеб версия, достъпна он-лайн в Интернет).

2. „АПИС" предоставя на клиента непрехвърляемо, неизключително и срочно право на ползване на системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или на отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии), според условията и клаузите на настоящите Общи условия и сключения с клиента договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване. Клиентът не придобива собственост върху базата данни, софтуерния код, дизайнът и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на системите „АПИС".

3. Клиентът се задължава да предоставя достъп до системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии) или до актуализационни файлове за тях (независимо дали са получени по електронен път, чрез интернет или на оптичен носител) само на своите служители или работници и само за служебни цели.

4. Клиентът се задължава да не предоставя достъп до системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии) или до актуализационни файлове за тях (независимо дали са получени по електронен път, чрез интернет или на оптичен носител) на трети физически или юридически лица, неперсонифицирани дружества и НПО, като изброяването не е изчерпателно, за ползване на същите по какъвто и да е начин и форма, без изричното предварително писмено съгласие на „АПИС".

5. В случай че не се заплащат периодичните (годишни, месечни и/или други) абонаментни такси или ако абонаментният период е изтекъл, клиентът губи правата си за достъп до услуги, свързани с системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или на отделни техни модули, вкл. и техните on-line версии).

6. „АПИС" уведомява клиента, че може да използва технология за събиране на данни, с цел подобрение и усъвършенстване на системите „АПИС", получаване на регистрационни кодове и проверка на законосъобразното ползване на системите „АПИС". Освен това, може да предоставя свързани услуги, за да ги адаптира към предпочитанията на клиента и предотврати нелицензираната или незаконната употреба на системите „АПИС". Клиентът приема, че „АПИС" може да използва тези данни като част от услугите, които се предоставят във връзка със системите „АПИС" и че клиентът може да получава маркетингова информация.

7. „АПИС" е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и е вписан в регистъра на КЗЛД. „АПИС" гарантира, че информацията, получена от клиента във връзка с възникването на договорни отношения между страните за ползване на системите „АПИС", е защитена от нерегламентиран достъп и може да бъде използвана единствено за маркетингови цели на „АПИС".

8. „АПИС" си запазва правото да променя без предварително уведомление, системите „АПИС" и общите условия за ползването им, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно споразумение по сключен от „АПИС" договор. Настоящите Общи условия са достъпни на apis.bg и клиентът се задължава периодично самостоятелно да се информира за промени в тях. При промени в Общите условия „АПИС" ще уведоми клиентите си по подходящ начин чрез съобщение на apis.bg.

9. Настоящите Общи условия не се прилагат за договори, сключени между „АПИС" и клиенти, преди датата на влизането им в сила.

10. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, независимо от седалището или местожителството на страните. „АПИС" и клиентът се съгласяват в отношенията помежду им да не се прилага Конвенцията на ОНН относно договорите за международна продажба на стоки (обн., ДВ, бр. 36 от 5.05.1992 г.).

ІІ. АВТОРСКИ И СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА

1. Търговските марки „АПИС" - комбинирана  и „Силата на информацията" са собственост на „АПИС Звезда" ЕООД и са обект на закрила по българското и международното законодателство за защита на интелектуалната собственост.

2. Съдържанието (базите данни и управляващия ги софтуер) на системите „АПИС", включително, но не само, наименования, търговски марки, коментари, статии, анализи, експертни разработки, образци и формуляри на документи, икони на документи и бутони, дизайна и други, са предмет на авторско право или сродни на авторските права с всички запазени за „АПИС" права.

3. Зареждането и отпечатването на документи, отделни страници, раздели и/или части от документи е позволено при условие, че не се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността върху системите „АПИС".

4. Клиентът има право да създава копия на документите, включени в съдържанието на системите „АПИС" и да ги съхранява и използва при ограниченията по т. 6. „АПИС" си запазва правото и може по всяко време да забрани възможността за създаване на копия на определени документи.

5. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на системите „АПИС", с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешение на „АПИС" е забранено и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.

6. Никой няма право без изричното разрешение на „АПИС" да разпространява с търговска цел цялата или част от базата данни и/или носители с файлове от базата на системите „АПИС", респ. на отделни техни модули, и/или актуализационни файлове за нея. Никой няма право без изричното разрешение на „АПИС" да използва и/или да предоставя на трети лица, текстовите или програмни файлове на системите „АПИС", респ. на отделни техни модули, с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид дейност, както и да предприема, каквито и да са други действия, с които да нарушава или да съдейства да се наруши правата на интелектуална собственост на „АПИС" върху системите „АПИС".

7. Притежаването или използването на системите „АПИС", респ. на отделни техни модули, без правно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по чл. 96а, чл. 96б и чл. 97 от ЗАПСП, освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТ

1. Информацията предоставяна от „АПИС" чрез системите „АПИС" има справочно-информационен характер. Тя не представлява правен или експертен съвет, нито може да замести специализираната консултация по конкретен въпрос от правоспособен адвокат, юрист, финансист или друг компетентен специалист. Това се отнася включително и до случаите, в които отделни авторски теми или експертни разработки съдържат коментари или мнения по правни или финансово-счетоводни проблеми. „АПИС" не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат от несъблюдаването на това правило.

2. (Изм. с Решение от 09.08.2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) „АПИС" използва като източник на съдържащите се в системите „АПИС" текстове на действащи и отменени нормативни актове официалното издание на Република България - „Държавен вестник". Получаваните по силата на договор с редакцията на „Държавен вестник" текстове на електронен носител задължително се сверяват с публикуваните в съответния брой на печатното издание. Независимо от това, „АПИС" уведомява клиента, че съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за „Държавен вестник" правно значение имат единствено текстовете, публикувани в печатното издание на „Държавен вестник", а за актовете на Европейския съюз - автентичното електронно издание на „Официален вестник" на Европейския съюз (чл. 297 от ДФЕС и чл. 1 от Регламент № (ЕС) № 216/2013 НА СЪВЕТА от 7 март 2013 година относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз).

3. Източник на съдържащата се в системите „АПИС" информация за правния статут и стопанската дейност на фирмите и организациите са официалните публични регистри на държавните институции. Данните от Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ се получават в електронен формат от Агенцията по вписванията по силата на сключен договор. Предоставянето им се извършва на основание чл. 11 от ЗТР. „АПИС" предоставя тази информация на клиента във вида, в който е получена, като гарантира, че не извършва каквито и да е било промени в съдържанието на данните. „АПИС" не носи отговорност за грешки или пропуски в получените от Агенцията по вписванията данни, както и в случаите, когато тези данни не отговарят на действителното положение на правния субект поради факта, че той не е изпълнил вменените му с нормативен акт задължения за деклариране пред Агенцията по вписванията на нововъзникнали обстоятелства, подлежащи на вписване.

4. „АПИС" се задължава да поддържа актуално цялостното съдържание на системите „АПИС", като използва утвърдени експерти и достоверни източници („Държавен вестник", „Официален вестник", EUR-Lex, Търговския регистър при АВп, Регистър БУЛСТАТ, официални издания и сайтове на съдилищата и другите държавни органи, други поддържани от държавата регистри и т.н.). Актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията, създаването на документи и изготвянето на експертни коментари и становища.

5. „АПИС" гарантира, че системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделните техни модули, вкл. и техните on-line версии) ще изпълняват основните цели, за които са предназначени, и поема задължение да решава проблемите, засягащи тяхната ефективност, със средства и във време, съответстващи на внедрения стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008 и на необходимата грижа на добър търговец и доставчик на информационни услуги. Клиентът дава своето съгласие за отдалечен достъп до своята инсталация, от служители и оторизирани от „АПИС" лица, когато това е необходимо за отстраняването на грешка в системите „АПИС", отстраняване на възникнали проблеми или корекция в базата данни или управляващия ги софтуер и е поискано от него. В този случай „АПИС" гарантира, че ще запази конфиденциалност за всички данни, неволно узнати за клиента.

6. „АПИС" не носи отговорност за дефекти на системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделните техни модули, вкл. и техните on-line версии), които биха могли да бъдат причинени от външни технически средства, хардуер, както и драйвери за него, инсталации на други програмни продукти или софтуер за управление на база данни, дефекти и проблеми в операционната система, неоторизиран достъп до базата от данни и опити за каквато и да било намеса в нея от неупълномощени лица, копиране на базата от данни, както и вследствие от заразяване с вируси и/или в следствие от тяхното премахване.

7. „АПИС" не носи отговорност към каквито и да е лица или организации, относно директни или индиректни вреди или загуби, причинени от неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на системите „АПИС", включително (но без да се ограничава до) загуба и повреда на данни, прекъсване на бизнес връзки, парични загуби и пропуснати ползи или печалби, в резултат на ползването на системите „АПИС" или от временната невъзможност да бъдат ползвани.

8. (Доп. с Решение от 09.08.2013 г., в сила от 10.09.2013 г.)АПИС" не носи отговорност за работата на системите „АПИС", ако компютърът, от който се ползват, не отговаря на минималните технически изисквания за ползване на системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделните техни модули). АПИС" не носи отговорност за функционирането на системите „АПИС", ако клиентът не е осигурил или не спазва техническите изисквания за инсталирането и работата с тях. „АПИС" не носи отговорност за затруднено и/или забавено ползване на on-line версията на системата „АПИС", ако интернет-доставчикът на клиента не е осигурил поне 3 Mb/s скорост на интернет услугата.

9. „АПИС" осъществява поддържането, актуализирането и разширяването на съдържанието на базите данни на системите „АПИС" с обичайната дължима от доставчиците на информационни услуги грижа при спазване изискванията на стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008. Независимо от това, „АПИС" уведомява клиента, че не са изключени напълно отделни грешки в съдържанието или софтуера на системите „АПИС", но във всички случаи гарантира, че те не са от естество да попречат на нормалното и по предназначение ползване на системите. Същевременно „АПИС" гарантира, че след като бъде известен от клиента, ще отстрани допуснатите грешки в разумни, съобразени с технологичните изисквания срокове и за своя сметка. „АПИС" не отговаря, ако грешките са възникнали в резултат на конфликт с инсталиран впоследствие от клиента друг софтуер. Клиентът инсталира софтуерa изцяло на своя отговорност.

10. Клиентът носи отговорност за ползването на системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделните техни модули, вкл. и техните on-line версии) от други лица. Системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделните техни модули, вкл. и техните on-line версии) не могат да бъдат давани назаем, отдавани под наем, отдавани на лизинг, подарявани, дарявани или прехвърляни на други лица по какъвто и да е начин. Клиентът не може да прехвърля правата, получени въз основа на сключения договор и настоящите Общи условия, освен с изричното предварително писмено съгласие на „АПИС". Забранено е декомпилирането, обратното проектиране или дeасемблирането (изцяло или частично) на системите „АПИС". Клиентът не може да прави никакви промени (изцяло или частично) на базите данни и управляващия ги софтуер, услугите или която и да е друга документация или материал, придружаващи системите „АПИС", без за това да има изричното съгласие на „АПИС".

11. АПИС" се задължава, ако по време на срока на сключен договор за  предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на системите „АПИС" целостта на базата данни бъде нарушена поради неизпълнение на задължение от страна на „АПИС", да я възстанови във възможно най-кратък срок. При нарушаване на целостта на базата данни по вина на клиента, „АПИС" се задължава да я възстанови във възможно най-краткия срок след заплащане на цената за тази услуга по действащата ценова листа на „АПИС".

12. АПИС" не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има препратки (хипертекстови връзки) от системите „АПИС".

13. (Доп. с Решение от 09.08.2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) Клиентът гарантира, че нито той, нито лицата, които работят за него и им е предоставен достъп до системите „АПИС" (в тяхната цялост и/или до отделните техни модули, вкл. и до техните on-line версии), ще предоставят своето потребителско име и парола или достъп до компютри, на които са инсталирани системите „АПИС", на трети лица. Ако клиентът, респ. лицата, които работят за него, установят, че потребителското им име и/или парола, респ. компютърът, на който са инсталирани системите „АПИС", са откраднати или се съмняват, че трети лица по някакъв начин са ги узнали или биха могли по друг начин да получат достъп до системите „АПИС", са длъжни незабавно да уведомят „АПИС". Ако ползва on-line версията на системата „АПИС" клиентът трябва да излиза от нея чрез бутон „Изход". В противен случай „АПИС" няма как да получи информация за приключването на активната сесия и освобождаването на заетия лиценз, поради което „АПИС" не носи отговорност, ако в следващите няколко минути клиентът не може отново да влезе в системата и да я използва преди сесията да бъде автоматично прекратена.

14. Клиентът приема, че по време на действието на сключен договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на системите „АПИС", „АПИС" може да промени системата за управление на базата данни и/или нейната версия с цел системите „АПИС" да бъдат усъвършенствани и да се адаптират към новите технологии и съвременни изисквания. „АПИС" се задължава да уведоми своите клиенти по подходящ начин на интернет-страницата си / докога ще поддържа старите версии на системите „АПИС". Клиентът е длъжен да премине към новите версии на системите „АПИС" до изтичане на срока за поддръжка на старите версии, като преинсталацията е за сметка на „АПИС", а клиентът се задължава да деинсталира старата версия. В случай че клиентът няма техническа възможност да ползва новите версии на системите „АПИС", „АПИС" му възстановява частта от платената абонаментна цена, съответстваща на неизтеклата част от договора за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на системите „АПИС".

15. Клиентът приема, че след изтичането на действието на сключения договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на системите „АПИС" или при незаплащане цената на услугата в уговорения в договора срок ще бъде прекратен незабавно достъпът му до онлайн версията на системите, респ. ще бъде ограничен или напълно преустановен достъпът му до инсталираната на негов компютър десктоп-версия на системите. Клиентът се съгласява също така, че при изтичане на срока на абонамента за част от модулите/продуктите в системите „АПИС", „АПИС" има право да прекрати изцяло достъпа до тази част от модулите или да ограничи достъпа до актуализираното след датата на изтичането на срока на абонамента съдържание на модулите.

16. Клиентът се съгласява, че предоставяните от „АПИС" услуги по известяване по електронна поща или чрез SMS за настъпили промени в съдържащата се в системите „АПИС" информация, като например изменения на нормативни актове или отделни техни разпоредби, постъпването на нова съдебна практика, промени във вписаните в Търговския регистър обстоятелства за търговците и др. подобни, зависят от комуникационната и технологичната среда, осигурявана от външни доставчици като мобилни оператори, доставчици на електронни съобщителни услуги, доставчици на електроенергия и пр. Въпреки всички полагани усилия за осигуряване на непрекъснатост на услуга, „АПИС" не гарантира, че всички съобщения по известяване за промени ще достигнат до клиента и не отговаря за неизпратени, респ. неполучени съобщения по вина на трети лица.

17. При никакви обстоятелства „АПИС" не носи отговорност за щети на стойност, по-големи от платената от клиента за системите „АПИС" цена, независимо дали клиентът е уведомил „АПИС" за възможността от настъпването на такива щети.

Настоящите Общи условия (приети с Решение от 31.08.2012 г., в сила от 01.10.2012 г., изм. и доп. с Решение от 09.08.2013 г., в сила от 10.09.2013 г., доп. с Решение от 07.01.2022 г., в сила от 08.02.2022 г.) се прилагат за договорни отношения между „АПИС" и клиента за ползване на правните и справочни информационни системи с марка „АПИС" (в тяхната цялост и/или отделни техни модули, вкл. и техни on-line версии), възникнали или продължени след тази дата.


Технически изисквания

Можете да видите Минималните технически изисквания към потребителските машини

  • за ползване на АПИС 7 - тук
  • за ползване на Регистър 7 - тук