Проекти

Facilex

Продължителност на проекта: 01.01.2024 г. – 31.12.2025 г.

Сайт на проекта: https://site.unibo.it/poline

Партньори:

 • Университет на Болоня, Италия (координатор)
 • АПИС Европа АД, България
 • Университет на Торино, Италия
 • Европейски университетски институт, Италия
 • Университет на Йоребро, Швеция

POLINE

Правни принципи в националната и европейската съдебна практика по ДДС

Проектът POLINE е съфинансиран от Програма "Правосъдие" на Европейския съюз и се изпълнява от АПИС в партньорство с водещи европейски университети. Целта е чрез методите на изкуствения интелект да се създаде инструмент, който да подпомогне разбирането на правните принципи в материята на облагането с данък върху добавената стойност. Ще бъдат подбрани и анотирани решения на Съда на ЕС, наред с решения на върховните съдилища на Италия, Швеция и България. Инструментът ще предлага различни функционалности като: правна база данни, визуализация на връзки, модул за извличане и класифициране на релевантни правни принципи, показване на сходни решения и др. Разработката се опира на мултидисциплинарен подход, съчетаващ правна теория, правна информатика, машинно обучение и обработки на естествен език.

Facilex

Продължителност на проекта:15.12.2022 – 15.12.2024 г.

Сайт на проекта: https://site.unibo.it/facilex/en

Партньори:

 • Университет на Болоня, Италия (координатор)
 • АПИС Европа АД, България
 • Университет на Торино, Италия
 • Европейски университетски институт, Италия
 • Университет на Маастрихт, Нидерландия
 • Университет на Вроцлав, Полша
 • Университет на Загреб, Хърватия

FACILEX

Изследване на механизмите за взаимно признаване по наказателноправни въпроси

Проектът FACILEX е съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на ЕС и използва за основа резултатите от успешно завършения през 2022 г. проект CrossJustice. АПИС Европа продължава сътрудничеството си с Университета на Болоня и още пет европейски академични институции, като целта е онлайн платформата CrossJustice да бъде разширена с ново съдържание и с нови функционалности, базирани на последните достижения в дигиталните технологии.

Мултинационалният екип от експерти ще изследва как механизмите за взаимно признаване в областта на наказателноправното сътрудничество в ЕС (Европейска заповед за арест, Европейска заповед за разследване, взаимно признаване на актове за обезпечаване и конфискация) се прилагат в девет държави членки.

Надградената версия на платформата ще предоставя на практикуващите юристи:

 • свободен достъп до европейско и национално законодателство и съдебна практика по наказателноправни въпроси;
 • сравнителен преглед на националната уредба на държавите членки в предметните области и открояване на пропуските при транспонирането на европейските норми;
 • персонализирана правна оценка, която отчита конкретните факти по случая.
ADELE

Продължителност на проекта: 1.02.2021–31.07.2023 г.

Сайт на проекта: https://site.unibo.it/adele

Партньори:

 • Университет на Болоня, Италия (координатор)
 • АПИС Европа АД, България
 • Университет на Торино, Италия
 • Европейски университетски институт, Италия
 • Университет на Люксембург
 • Съюз на юристите в България
 • Фондация "ЛИБРе", България

ADELE

Анализ на решeния от съдебната практика

Проектът ADELE е съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на ЕС и се осъществява в партньорство между европейски университети и три български организации. Задачата, която си поставят партньорите, е да създадат пилотно приложение, базирано на методите на изкуствения интелект, за анализ на решения на националните съдилища и за прогнозиране на изхода от съдебни спорове в определени правни области.

Подобен иновативен подход за обработка на правната информация цели да подпомогне работата на практикуващите юристи и да съдейства за облекчаване на натоварването на съдилищата.

В рамките на проекта е разработен пилотен инструмент, който предлага на потребителите, наред с познатите функционалности на правно-информационните системи, и допълнителни възможности като автоматично извличане на ключови думи и аргументи от съдебните решения, автоматично генерирани резюмета на съдебните решения, прогнозиране на изхода от съдебния спор, извличане на решения, съдържащи сходни аргументи и др.

CrossJustice

Продължителност на проекта: 1.09.2019 – 28.02.2022 г.

Сайт на проекта: https://site.unibo.it/cross-justice/en

Партньори:

 • Университет на Болоня, Италия (координатор)
 • АПИС Европа АД, България
 • Университет на Торино, Италия
 • Университет Лайден, Нидерландия
 • Европейски университетски институт, Италия
 • Университет на Вроцлав, Полша
 • Университет на Загреб, Хърватия

CrossJustice

Информационна платформа за повишаване на знанията и изграждане на компетентност относно правата на подсъдимите и заподозрените лица в наказателния процес в рамките на европейското съдебно сътрудничество 

Проектът CrossJustice е съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на ЕС и се изпълнява от АПИС в партньорство с 6 европейски академични институции. Целта на инициативата е подобряването на защитата на основните права на лицата, обвинени или заподозрени в престъпление, чрез предоставяне на актуална правна информация и експертни съвети.

Приносът на АПИС към проекта се състои в разработването на онлайн платформа, която дава информация както за европейското законодателство и съдебна практика, така и за националната уредба в държавите членки и приетите от тях мерки по транспониране на европейските директиви.

В допълнение, системата предоставя помощ при разрешаване на казуси, касаещи правата на лицата в образувани наказателни производства.

SMEDATA

Продължителност на проекта: 1.12.2018 – 30.11.2020 г.

Сайт на проекта: https://smedata.eu

Партньори:

 • Комисия за защита на личните данни на Република България (координатор)
 • Служба за защита на данните на Италия
 • АПИС Европа АД, България
 • Съюз на юристите в България
 • „Ърнст и Янг“, България
 • Университет „Рома Тре“, Италия
 • Европейска асоциация на жените адвокати – България

SMEDATA

Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни чрез иновативни инструменти за малките и средни предприятия и гражданите

Проектът SMEDATA е съфинансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ на ЕС и се изпълнява в партньорство с българския и италианския надзорен орган по защита на данните. Основната цел на проекта е да се подпомогне ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) чрез организирането на серия от събития за повишаване на осведомеността и на обучителни семинари, както и чрез разработването на инструмент за самооценка и на мобилно приложение.

Участието на АПИС в проекта е фокусирано върху създаването на иновативното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“, чрез което гражданите и бизнесът могат лесно и бързо да получат информация за своите права и задължения, както и практически съвети, свързани със защитата на личните данни.

SMEDATA

Продължителност на проекта: 1.09.2018 – 31.01.2021 г.

Сайт на проекта: http://www.interlexproject.eu

Партньори:

 • Университет на Торино, Италия (координатор)
 • АПИС Европа АД, България
 • Университет на Болоня, Италия
 • Европейски университетски институт, Италия
 • Масариков университет, Чехия
 • Университет на Констанц, Германия
 • Адвокатска колегия на Рим, Италия

InterLex

Система за консултиране и обучение в областта на свързаното с интернет международно частно право

Проектът InterLex е съфинансиран от програма „Правосъдие“ на ЕС и се осъществява с участието на партньори от няколко европейски държави. Неговата цел е да допринесе за повишаване на компетентността относно инструментите на ЕС в областта на международното частно право, и по-специално относно аспектите, свързани с интернет и дигиталната икономика.

АПИС участва в проекта чрез разработването на онлайн платформа, която предоставя информация, подпомага разрешаването на казуси и улеснява обучението по международно частно право.

Платформата дава възможност потребителят да идентифицира юрисдикцията, която е компетентна да разгледа даден спор, и националното право, приложимо в конкретния случай. Предоставен е достъп до текстовете на относимото европейско законодателство, съдебна практика, експертни разработки и учебни материали.

Ecli-BG

Продължителност на проекта: 1.07.2017 – 31.12.2018 г.

Сайт на проекта: http://ecli-bg.eu/

Партньори:

 • АПИС Европа АД, България (координатор)
 • Съюз на юристите в България

ECLI-BG

Въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с Портала e-Justice

Проектът ECLI-BG се осъществи с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на ЕС. Неговата цел бе да се въведе Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България, с което да се улесни цитирането на решенията на европейските и националните съдилища и по този начин да се подобри трансграничният достъп до съдебната практика.

В резултат от изпълнението на проекта, в който АПИС участва като координатор в партньорство със Съюза на юристите в България, през м. април 2018 г. ECLI идентификаторът беше въведен в българския национален портал за съдебна практика (ЦУБИПСА) и свързан с интерфейсa за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие (e-Justice).

Проектът бе реализиран с активното съдействие на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI координатор за България.

EUCases

Продължителност на проекта: 01.10.2013 – 30.09.2015 г.

Сайт на проекта: http://eucases.eu

Партньори:

 • empirica GmbH, Германия (координатор)
 • АПИС Христович ЕООД, България
 • Университет на Торино, Италия
 • Averbis GmbH, Германия
 • Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, България
 • Nomotika Srl, Италия

EUCases

Европейско и национално законодателство и съдебна практика в йерархията от свързани отворени данни

Проект EUCases се осъществи с финансовата подкрепа на Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС.

Неговата цел бе създаването на паневропейска платформа и услуги, свързващи законодателството и съдебната практика на държавите членки към правната система на ЕС.

Като резултат от изпълнението, АПИС създаде първите си продукти и услуги, предназначени не само за българския, но и за европейския потребител: EuroCases – многоезична правно-информационна система, предоставяща достъп до съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на ЕС, и Link Detector – безплатна софтуерна добавка към браузъри и Microsoft Word, разпознаваща правни цитати към българското право и правото на ЕС.