Лицата на властта

Лицата на властта – Информационна система на АПИС за политическите и публичните личности

„Лицата на властта e информационен продукт на АПИС, който съдържа данни за:

 • видните политически личности в Република България – по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
 • лицата, заемащи висши публични длъжности – по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);
 •  „свързаните лица“ – лицата, свързани с горните две категории лица, като информацията за свързаността се извлича от декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и от данните в Търговски регистър за действителните собственици.

Информацията в продукта е организирана по категории на длъжностите, съгласно ЗМИП и ЗПКОНПИ, институции и заемана длъжност.

Системата предоставя функционалност за търсене по имена на лицата или техни идентификационни данни: ЕГН за физическите лица или ЕИК/БУЛСТАТ за юридическите лица – с цел проверка за участие в тях на лица, попадащи в обхвата на единия или на двата закона.

Информацията в продукта се основава на следните източници:

 • Данните от ежегодните декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности;
 • „Държавен вестник“ – укази, решения и други актове относно назначаване и/или освобождаване от длъжност;
 • Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ;
 • Сайтове на държавни институции относно биографични данни за лицата.

Резултатът от направена информационна справка за физическо лице се представя чрез Досие на лицето, което съдържа:

 • Основни данни за лицето – заеманите от него длъжности, съгласно декларациите по ЗПКОНПИ от 2017 г. насам, както и промените от „Държавен вестник“ за същия период;
 • Данни от декларациите по ЗПКОНПИ – структурирани по вид на имуществото по години, което позволява бърз преглед на промените в декларираните данни във времето. Дадена е и възможност за преглед на публикуваните декларации;
 • Биографични данни за лицето.

 Резултатът от направена информационна справка за юридическо лице по ЕИК на търговско дружество се представя чрез Досие на фирмата, което съдържа:

 • Участия на видни политически или публични личности – проверка за участието в собствеността и/или управлението на видни политически или публични личности чрез автоматизирано търсене в информационната система „АПИС Регистър+“.
 • Свързани лица – проверка за участието в собствеността и/или управлението на свързани с видни политически или публични личности лица въз основа на данни от декларациите по ЗПКОНПИ и Търговския регистър.
 • Действителни собственици:
  • Вписаните действителни собственици в Търговския регистър;
  • Данни за действителните собственици с най-малко 25 % акционерно или дялово участие, когато няма направено вписване в Търговския регистър.

 

API „Лицата на властта“

Разработена е функционалност на продукта чрез приложно-програмен интерфейс (API – Application Programing Interface) за интеграция на данните от продукта „Лицата на властта“ със системи на потребителите.