Tax & Financial Standards

Европейските норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите и тяхното практическо приложение

 TaxFin

Tax & Financial Standards e уеб базирана многоезична информационна услуга, предоставяща икономически правила и правна регламентация на търговските и финансовите отношения в европейския общ пазар.

Достъпът до демо-версията на системата се извършва през интернет браузер на адрес http://eurocases.eu

 

Предназначение

Eurocases - Tax & Financial Standards е информационна система, предназначена за страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и представя:

 • Еднакво прилагане на действащата данъчна система чрез установените в европейските директиви и регламенти правила, и по-специално по отношение на данъчно-задължените лица, доставката на стоки и услуги и мястото на облагаемите доставки.
 • Мерки - необходими и пропорционални - по валутни, бюджетни и данъчни въпроси с оглед на риска от данъчни измами и укриване на данъци в държавите членки и за необходимостта от осигуряване на правилното събиране на фискалните задължения, попадащи в обхвата на регламентите и директивите.
 • Европейска фискална и бизнес практика, базирана на стандартите, решенията и определенията на Европейския съд, валидна за държавите - членки на ЕС.
 • Регламентираните видове сделки, категории и понятия за отделните търговски операции и активи, за да се осигури еднакво данъчно третиране от държавите членки на доставките на стоки и услуги, свързани с икономическата дейност. Спазването на тези императивни изисквания има голямо значение за законодателните и административни практики в държавите членки.

Съдържание

 • Нормативните актове на Европейския съюз: договори; международни споразумения; законодателство – регламенти, директиви, решения, други актове (на 4 езика – английски, немски, френски и български).
 • Международните стандарти за счетоводна отчетност (МСС) и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) - консолидирани версии.
 • Законодателни предложения на Комисията и общи позиции на Съвета, обхващащи разглежданата икономическа категория. Документи (COM), използвани при анализа и подготовката на законодателството на ЕС, изготвени на различни етапи от законодателната и бюджетната процедура.
 • Съдебна практика на Европейския съюз: решения, определения, становища и други актове на Съда на ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба (на 4 езика – английски, немски, френски и български).
 • Статистическа и данъчна информация, финансов речник и финансови приложения.

Предимства

Системата предоставя информация за:

 • общите данъчни правила, търговската и финансова дейност на страните от ЕС, отразени в регламентите и директивите на ЕС;
 • европейската фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд (съгласно изискванията на действащата правно-икономическа система на Европейския съюз чрез установените правила за прилагане на директивите, регламентите и стандартите);
 • икономическите и финансови операции, които се прилагат в ЕС;
 • финансови и застрахователни органи, акредитирани да извършват дейност на територията на Европейската общност;
 • лихви и валутни курсове базирани на ЕЦБ и EURIBOR.

Документите съдържат:

 • Препратки към решения по даден казус (сходни казуси), на които се позовава съдът при постановяването на решението си. При подреждането им съдебните решения (отговорите) са отнесени към конкретния въпрос (при повече от един въпрос).
 • Заключенията на Генералния адвокат, предхождащи решението на Европейския съд, за тълкуване и прилагане на европейските изисквания по отношение на разглежданата материя.
 • Легални дефиниции - подпомагат и улесняват търсенето на правно дефинирани понятия, както в законодателните актове, така и в решенията, в които се съдържат.