Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец май 2024 г.


Решения от месец май

дело С-241/23 от 8 май 2024 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност — Доставки на стоки и предоставяне на услуги — Апортна вноска на недвижими имоти — Данъчна основа — Насрещна престация — Акции — Номинална стойност — Емисионна стойност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данъчната основа на апортна вноска на недвижими имоти от едно дружество в капитала на друго дружество в замяна на акции на последното трябва да се определи в зависимост от емисионната стойност на тези акции, когато посочените дружества са се договорили, че насрещната престация за апортната вноска в капитала ще се състои от тази емисионна стойност.
 • Спор между P и апелативният орган по повод отказа на този орган да вземе предвид извършеното от това дружество приспадане на размера на данъка върху добавената стойност посочен във фактурите, издадени от W. и B. във връзка с апортните вноски на недвижими имоти, извършени от тези дружества в капитала на P.

дело С-222/23 от 16 май 2024 г.

 1. Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела - Заповедно производство - Гражданин на държава членка, чийто постоянен адрес е в тази държава членка, а настоящият му адрес е в друга държава членка - Невъзможност за промяна или отказ от този постоянен адрес - Понятието "местоживеене"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба, съгласно която се счита, че гражданите на държава членка, пребиваващи в друга държава членка, имат местоживеене на адрес, който винаги е регистриран в първата държава членка. Национална правна уредба, както е тълкувана в Националната съдебна практика, да предоставя на съд на държава членка компетентността да издава заповед за изпълнение срещу длъжник, за когото съществува обосновано предположение, че към датата, на която е подадено заявлението за издаване на заповедта за изпълнение, е имал местоживеене на територията на друга държава членка.
 • Понятието "местоживеене".
 • Решение в рамките на производство за издаване на заповед за изпълнение, образувано по заявление на доставчик на топлинна енергия, срещу клиент, длъжник за парична сума, представляваща стойността на доставеното отопление за неговия апартамент в София (България).

дело С-695/22 от 16 май 2024 г.

 1. Свободно предоставяне на услуги — Пазари на финансови инструменти — Изключен от прилагането инвестиционен брокер — Правна уредба на държава членка, която забранява на този брокер да предава нареждания, направени от клиенти, на установен в друга държава членка инвестиционен посредник

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Инвестиционни брокери. Глоба за нарушение на правните разпоредби, уреждащи капиталовия пазар. На лицата, които дадена държава членка е изключила от прилагането на тази директива, е разрешено да предадат за изпълнение нарежданията от клиенти, които пребивават или са установени в тази държава членка, на инвестиционни посредници, които са установени в друга държава членка.
 • Спор по повод относно имуществена санкция, наложена на дружество F от банка, за нарушение на забраната за предаване на нареждания, направени от клиенти във връзка с инвестиционни инструменти, на търговец на ценни книжа, установен в различна от Чешката република държава членка.

дело С-746/22 от 16 май 2024 г.

 1. Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване — Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок — Прекратяване на процедурата поради липса на отговор от страна на данъчнозадълженото лице в този срок — Отказ да се вземе предвид информация, предоставена за първи път в производството по обжалване — Принцип на ефективност — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на добра администрация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Териториален характер на ДДС. Принципите на неутралитет на ДДС и на ефективност не допускат национална правна уредба, по силата на която на данъчнозадължено лице, подало заявление за възстановяване на ДДС, е забранено на етапа на обжалването по административен ред пред второинстанционен данъчен орган да представи допълнителна информация. Национална правна уредба, съгласно която данъчен орган трябва да прекрати процедурата по възстановяване на ДДС, когато данъчнозадълженото лице не е представило в определения срок допълнителна информация.
 • Спор относно прекратяването на започнатата от дружество процедура по възстановяване на ДДС за платения от него ДДС.