Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец декември 2023 г.


Решения от месец декември

дело С-329/22 от 7 декември 2023 г.

 1. Земеделие — Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Биологично земеделие — Финансово подпомагане на биологичното производство в преход — Биологично пчеларство — Минимален преходен период — Понятия "първоначален период" и "преход"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Подпомагане на развитието на селските райони. Национална разпоредба, която ограничава възможността за получаване на финансово подпомагане за преход към биологично земеделие до минималния преходен период, предвиден в член 38, параграф 3 от Регламент № 889/2008. Максимален срок за предоставяне на подпомагане за преход към биологично земеделие. Държавите членки могат да решат, че преходът към биологично земеделие дава основание за подпомагане за по-кратък период от предвидения в член 29, параграф 3, първо изречение от Регламент № 1305/2013 период от пет до седем години.
 • Понятия "първоначален период" и "преход".
 • Спор между директор на фонд "Земеделие" и регистрирания като земеделски стопанин I относно отказ за предоставяне на финансова помощ по мярка 11 "Биологично земеделие" от българската Програма за развитие на селските райони 2014—2020 г. с мотива, че като кандидат за подпомагане I не е спазил изискването да не се надвишават минималните преходни периоди към биологично производство.

съединени дела С-441/22 - С-443/22 от 7 декември 2023 г.

 1. Обществени поръчки - Европейски структурни и инвестиционни фондове - Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение - Изменение на срока за изпълнение - Съществено изменение - Непредвидени обстоятелства - Понятие "непредвидени обстоятелства"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • За да се квалифицира изменение на договор за обществена поръчка като "съществено" не е необходимо страните по договора да са подписали писмено споразумение. Дължимата грижа, която възлагащият орган трябва да положи изисква по-специално при подготовката на съответната обществена поръчка той да е взел предвид рисковете от превишаване на срока за изпълнение на поръчка, породени от предвидими причини за спиране на изпълнението, като обичайните метеорологични условия, както и нормативните забрани за извършване на строителство.
 • Два спора относно решенията, взети от ръководителя на управляващия орган, с които той е определил по отношение на две общини финансова корекция в размер на 25 % върху допустимите разходи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в рамките на организираните от тях обществени поръчки за строителство.

дело С-28/22 от 14 декември 2023 г.

 1. Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, съдържащ неравноправни клаузи относно обменния курс— Недействителност на този договор — Реституционни искове — Давностен срок

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Защита на потребителите. Принцип на ефективност, който не допуска съдебна практика, съгласно която след обявяване на недействителност на договор за ипотечен кредит, с мотива, че договорът съдържа неравноправни клаузи, давността за вземанията на продавача, породени от недействителността на посочения договор, започва да тече единствено от момента, в който договорът окончателно е загубил своето действие, докато давността за вземанията на потребителя започва да тече от момента, в който потребителят е узнал за неравноправния характер на клаузата. Принцип на ефективност, който не допуска при невъзможност договор за ипотечен кредит да продължи да действа след отстраняването на съдържащите се в него неравноправни клаузи продавачът да може да упражни право на задържане, с което да постави връщането на полученото от потребителя в зависимост от представянето от страна на последния на предложение за връщане на това, което самият той е получил или на обезпечение за връщане на полученото при положение, че упражняването от страна на същия продавач на това право на задържане води до загуба за посочения потребител на правото да получи лихви за забава.
 • Спор по повод връщането на суми, платени по договор за ипотечен кредит, който е обявен за недействителен, тъй като съдържа неравноправни клаузи.

дело С-340/21 от 14 декември 2023 г.

 1. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни - Принципи, свързани с обработването - Отговорност на администратора - Мерки, приложени, за да се осигури сигурността на обработването - Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди - Евентуално освобождаване от отговорност на администратора в случай на извършено от трети лица нарушение - Искане за обезщетение за неимуществени вреди, основано на опасения от потенциална злоупотреба с лични данни - Понятия "вреда" и "нематериални вреди"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Нарушение на сигурността на обработването на лични данни. Неимуществени вреди, претърпени поради бездействие от страна на администратора. Неразрешено разкриване на лични данни или неразрешен достъп от "трета страна" не са достатъчни, за да се приеме, че приложените от съответния администратор технически и организационни мерки не са "подходящи". Опасенията, които субект на данни изпитва, вследствие на нарушение от потенциална злоупотреба с неговите лични данни от трети лица, могат сами по себе си да представляват "нематериални вреди". Иск за обезщетение за вреди.
 • Понятия "вреда" и "нематериални вреди".
 • Обезщетение за неимуществените вреди, които лице твърди, че е претърпяло вследствие на твърдяно неизпълнение от страна на публичен орган на законните му задължения в качеството му на администратор на лични данни.

дело С-278/22 от 21 декември 2023 г.

 1. Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Изключване на финансовите услуги — Отдаване под дългосрочен наем на автомобили — Услуги, за които се изисква предварително разрешение — Понятия "финансови услуги", "кредитиране" и "финансов лизинг"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Финансови услуги. Финансов и оперативен лизинг. Изискване за получаване на разрешение от надзорна агенция. Услуги, които се предоставят по договор за отдаване под дългосрочен наем на автомобили, придобити от наемодателя по искане на наемателя с цел да бъдат отдавани под наем на последния срещу заплащане на парични суми. Понятия "финансови услуги", "кредитиране" и "финансов лизинг".
 • Спор относно решение, с което на A се забранява да извършва лизингови дейности, без преди това да е получило разрешението на Хърватска агенция за надзор на финансовите услуги.

Решения от месец ноември

дело С-148/22 от 28 ноември 2023 г.

 1. Социална политика — Създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана за дискриминацията, основана на религия или убеждения — Правилник за вътрешния ред на публична администрация, който забранява носенето по видим начин на какъвто и да било философски или религиозен символ на работното място — Ислямска забрадка — Изискване за неутралност при контактите с гражданите, с ръководството и с колегите — Понятия "религия" и "убеждения"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Равно третиране в областта на заетостта и професиите. Забрана за жена работник или служител да носи ислямска забрадка. Принцип на неутралност на държавата. Вътрешно правило на общинска администрация, което забранява общо и без разграничение на служителите на тази администрация да носят на работното място какъвто и да било видим символ, разкриващ по-специално философски или религиозни убеждения, може да бъде оправдано с волята на посочената администрация да създаде, с оглед на присъщия за нея контекст, напълно неутрална административна среда.
 • Понятия "религия" и "убеждения".
 • Спор по повод на наложена забрана работниците и служителите й да носят какъвто и да е видим символ, който би могъл да разкрие тяхната идеологическа или философска принадлежност, или политическите или религиозните им убеждения.