Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец юли 2019 г.


Нови решения

дело С-242/18 от 3 юли 2019 г.

 1. Данъчна основа — Намаляване — Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане на месечните вноски — Ревизионен акт — Възмездна доставка на стоки — Плащане на "обезщетение" за развалянето на договора до изтичането на срока му — Компетентност на Съда.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Корекция на данъчната основа по ДДС за периода от развалянето на договора до изтичането на предвидения в него срок, тъй като, от една страна, не е установено, че преди края на срока на договора лизинговата вещ е върната на лизингодателя, а от друга страна, че задълженията на лизингополучателя са окончателно изпълнени, като се има предвид уговорката в този договор, която предвижда обезщетение за лизингодателя в случай на разваляне поради виновно неизпълнение. Неплащане, което може да попадне под дерогацията от задължението за намаляване на данъчната основа по данъка върху добавената стойност.
 • Спор между УЛ и директора на "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" по повод отказа на последния да допусне коригиране на размера на платения данък върху добавената стойност във връзка с неплатени месечни вноски по договор за финансов лизинг.

дело С-316/18 от 3 юли 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Разходи за управление на фонд от дотации, който осъществява инвестиции с цел да покрие разходите за всички извършени доставки от данъчнозадълженото лице — Общи разходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Приспадане на ДДС, който е платен и свързан с разходите за влагането на дарения и дотации във фонд с цел да се получат ресурси, предназначени за покриване на разходите за цялостната дейност на учебно заведение. Учебно заведение с нестопанска цел, което в допълнение към основната си дейност, състояща се в предоставяне на образователни услуги, които са освободени от ДДС, извършва и облагаеми сделки в рамките на изследователски дейности с търговска цел.
 • Спор по повод на отказа на данъчна и митническа администрация да признае на университет приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС), свързан с разходите, направени в рамките на инвестиционни дейности, които не попадат в обхвата на Директивата за ДДС, но приходите от които са използвани за покриване на разходи за цялостната дейност на този университет.

дело С-26/18 от 10 юли 2019 г.

 1. Вносни мита - ДДС при внос на стока - Възникване на митническо задължение при нарушения на митническото законодателство - Изискване за включване на стоката в икономическия оборот на Европейския съюз - Превоз на стоката в държава членка, различна от тази, в която е възникнало митническото задължение - Понятие за "внос"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Митническо задължение. Едновременно възникване на задължение за ДДС при внос и на митническо задължение, когато във връзка с облаганата сделка не са спазени определени изисквания, установени с митническото законодателство. Включване на въведена на територията на Съюза стока в икономическия оборот на Съюза само въз основа на факта, че в нарушение на митническото законодателство стоката не е поставена в никакъв режим.
 • Понятие за "внос".
 • Спор по повод на задължение за заплащане на данък върху добавената стойност в Германия след възникването на вносно митническо задължение поради нарушения на митническото законодателство, извършени на територията на тази държава членка.

дело С-273/18 от 10 юли 2019 г.

 1. Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС - Верига от доставки на стоки - Отказ поради съществуването на тази верига да се признае право на приспадане - Задължение на компетентния данъчен орган да установи наличието на злоупотреба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Oтказ да се признае право на приспадане на платения по получени доставки ДДС. Наличие на злоупотреба от страна на данъчнозадълженото лице или на другите участващи във веригата лица. Да се забранява приспадане на данъчен кредит, ако единственото съображение е това, че данъчнозадълженото лице съзнателно е участвало в сключването на привидни сделки, а не се посочва по какъв начин съответните сделки са нанесли вреди за държавния бюджет.
 • Спор между SKz и данъчна администрация(VID) по повод на отказа на последната да признае право на приспадане на данъка върху добавената стойност на стоките, които това дружество е придобило от дружеството KF, на основание че съответните придобивни сделки в действителност не са били извършени.

дело С-649/17 от 10 юли 2019 г.

 1. Защита на потребителите — Задължения за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект — Задължение на търговеца да посочи своя телефонен номер и номер на факс "ако съществува такъв"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Информация за средствата за комуникация, които позволяват на потребителя бързо да установи контакт с търговеца и да общува ефективно с него. Прилагане на задължението за прозрачност, според което търговецът следва да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин информация за средства за комуникация. Търговец, който предлага стоки или услуги онлайн и има телефонен номер, на разположение след няколко стъпки.
 • Спор относно предявен иск за преустановяване на практиките на A за показване на информацията, която позволява на потребителя да установи контакт с това дружество.

дело С-722/17 от 10 юли 2019 г.

 1. Съдебна компетентност по граждански и търговски дела - Изключителна компетентност - Спорове в областта на вещните права върху недвижим имот и в областта на изпълнението на съдебни решения - Производство за публична продан на недвижим имот - Иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от тази продан - Понятие за дела, "свързани с договор" - Павлов иск"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела. Иск, с който кредитор оспорва разпределението на постъпленията от публична продан на недвижим имот, за да се установи, от една страна, че конкурентното вземане е погасено чрез прихващане и от друга страна, че учредяването на вещното обезпечение, гарантиращо изпълнението на последното вземане, е недействително. Компетентност на съдилищата на държавата членка, в която е разположен имотът или на съдилищата по мястото на принудителното изпълнение.
 • Понятие за дела, "свързани с договор". Павлов иск.
 • Спор относно иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от публична продан на недвижими имот в Австрия.

дело С-716/17 от 11 юли 2019 г.

 1. Свободно движение на работници — Образуване на производство по опрощаване на задължения — Изискване за пребиваване — Правило за съдебна компетентност, предвидено в правната уредба на държава членка изискващо длъжникът да живее или пребивава в тази държава членка, за да се приложи мярка за опрощаване на задължения

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Ограничения на свободното движение на работници. Национална правна уредба, съгласно която за опрощаването на задължения трябва да е изпълнено изискване за пребиваване в съответната държава членка. Изискване за пребиваване, предвидено в национално правило за съдебна компетентност. Директен ефект в отношенията между частноправните субекти, така че частните кредитори трябва да търпят намаляване или пълна загуба на суми, които им се дължат от установил се в чужбина длъжник.
 • Производство, образувано по искане на A за опрощаване на задължения.

Решения от месец Юни

дело С-407/18 от 26 юни 2019 г.

 1. Неравноправни клаузи в потребителските договори - Производство по принудително изпълнение на обезпечено с ипотека вземане - Подлежащ на пряко изпълнение нотариален акт - Съдебен контрол върху неравноправните клаузи - Спиране на принудителното изпълнение - Липса на компетентност на съда, сезиран с молбата за принудително изпълнение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Защита на потребителя. Национална правна уредба, по силата на която национален съд, сезиран с молба за принудително изпълнение на договор за ипотечен кредит, сключен между продавач или доставчик и потребител във формата на подлежащ на пряко изпълнение нотариален акт, няма възможност нито по искане на потребителя, нито служебно да провери дали съдържащите се в този акт клаузи нямат неравноправен характер.
 • Спор по повод на принудителното изпълнение на вземане по договор за ипотечен кредит, сключен във формата на подлежащ на пряко изпълнение нотариален акт.

дело С-518/18 от 27 юни 2019 г.

 1. Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Европейско изпълнително основание при безспорни вземания - Удостоверяване на съдебно решение като европейско изпълнително основание - Минимални изисквания за процедурите относно безспорни вземания - Ответник с неизвестен адрес, който не се явява в съдебното заседание

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Изисквания към удостоверяването като европейско изпълнително основание.
 • Когато съдът не може да установи адреса на ответника, Регламентът не допуска да се удостовери като европейско изпълнително основание съдебно решение относно вземане, постановено след провеждане на съдебно заседание, в което не са се явили нито ответникът, нито назначеният за целите на производството особен представител.
 • Спор между R и S, физическо лице с неизвестен адрес, относно дълг за наем.

дело С-597/17 от 27 юни 2019 г.

 1. Случаи на освобождаване от ДДС — Медицински и парамедицински професии — Хиропрактика и остеопатия — Лекарствени продукти и медицински изделия — Намалена ставка — Предоставяне при интервенции или процедури с терапевтична цел — Стандартна ставка — Предоставяне при интервенции или процедури за естетични цели — Принцип на данъчен неутралитет — Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Освобождаване от ДДС само за лица, упражняващи регламентирана медицинска или парамедицинска професия. Национална правна уредба, която въвежда различно третиране между лекарствените продукти и медицинските изделия, предоставяни при интервенции или процедури с терапевтична цел, и лекарствените продукти и медицинските изделия, предоставяни при интервенции или процедури само с естетична цел, като не допуска последните да се ползват от намалената ставка на ДДС. Прилагане на национален режим, който е несъвместим с директива.
 • Спор по повод искане за отмяна на белгийски правни норми, уреждащи реда и условията за прилагане на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставките на медицински услуги, както и на лекарствени продукти и медицински изделия.