Евро Финанси

Информационният продукт ЕВРО ФИНАНСИ представя икономическата система на Европейския съюз

ЕВРО ФИНАНСИ обхваща:

 1. Икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейския съюз.
 2. Европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Съда на Европейския съюз.
 3. Икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския съюз.

Съдържание и функционалност на ЕВРО ФИНАНСИ

 1. Коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите, систематизирани по теми:
  • Провеждане на данъчната политика в Европейския съюз:

   - непряко (косвено) данъчно облагане – режими на облагане, данъчна основа, задължени лица и освободени доставки;

   - фискална политика и пряко данъчно облагане – европейски  практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, права на физическите лица, специфични данъчни режими при корпоративното облагане.

  • Международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник Европейска комисия:

   - счетоводно отчитане на стопанските операции според Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети;

   - съпоставка на счетоводните записвания по МСС (МСФО) и НСС;

   - отчитане на дълготрайни активи, материални запаси, вземания, концесии, дарения, лизингови плащания, акции, както и на разходи за имоти, машини и съоръжения и пасивите;

   - годишни финансови отчети – консолидирани и индивидуални;

   - одитиране.

  • Социално и здравно осигуряване в условията на свободното движение на хора и услуги:

   - социално осигуряване на местни граждани (българи), работещи в страните – членки на Европейския съюз.

  • Пенсии, обезщетения, социално подпомагане и право на пребиваване в рамките на Общността:

   - прилагане на европейските норми по отношение на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд от работодателя;

   - получаване на специални необлагаеми обезщетения – парични и в натура;

   - общи условия и изисквания при полагането и заплащането на труда;

   - командироване,  престой и представителство на работници в страните от Общността.

  • Банкиране, финансови операции и застраховане в Общността.
  • Търговски отношения и сделки.

  В коментарите се определят областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство.
  При представянето на икономическите процеси в разработените теми се посочват и регламентиращите ги европейски норми.

 2. Систематизирана съдебна практика, в удобен табличен формат, предлагаща на потребителите възможност за проследяване на дела с еднакъв предмет – характерните за Европейската съдебна система “Присъединени дела” - с препратки към коментарите, в областта на: 
  • данъчната политика:

   - тълкувания на данък потребление – VAT/ДДС (Шеста  директива);

   - освобождаването от данъчни задължения (данък върху минералните масла);

   - освобождаване от облагане с хармонизиран акциз;

   - внос в държава-членка на превозно средство за лична употреба с произход от друга държава-членка;

  • социална и здравна политика:

   - признаване на нетрудоспособност;

   - помощ при инвалидност;

   - социално осигуряване на работниците мигранти;

   - признаване на професионалните квалификации;

  • икономическа и парична политика:

   - въвеждане на еврото;

   - облагане печалбите на фирми;

   - вътрешноправна забрана за учредяване на ипотека за задължение в чуждестранна валута;

  • свободно движение на капитали:

   - регламентиране на свободния (разрешителен) режим за физическите прехвърляния на пари (напр. “Случая Бордеса”);

   - капиталови приходи с произход от трета страна;

   - дивиденти от акции, разпределяни от "дружество с ограничен брой акционери";

   - данъчен кредит за дивиденти, изплатени от местни дружества.

 3. Полезна справочна информация:
  • Макроикономическа статистика и показатели на отделните страни-членки с актуализация два пъти седмично:
  • лихвени проценти по депозити (салда) - на домакинства и нефинансови предприятия;
  • лихвени проценти по кредити (салда) - за домакинства и нефинансови предприятия;
  • основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно и пределно кредитно улеснение в проценти;
  • тримесечни лихвени проценти, за страните извън Еврозоната;
  • минимална работна заплата в страните от ЕС и страните – кандидат членки.
  • Таблица на съответствията, отразяваща промените по европейското законодателство (изменителни и нови актове на Европейската комисия, съпоставени с отменените и променени норми).
  • Финансови и застрахователни органи, акредитирани да извършват дейност на територията на Европейската общност.
  • Официалните икономически термини и абревиатури в Общността.
 4. Формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области:
  • изчисление и отпечатване - отчети, формуляри, бланки.
 5. Прецизни изчислителни модули с включена валидизация на въведените данни:
  • автоматично пресмятане на:

   - лихви, базирани на ЕЦБ;

   - договорни лихви с и без натрупване на главницата, във валута;

   - изчисляване на компенсаторна лихва.

  • възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време.

За повече информация се обърнете към нашите дистрибутори.

Файлове с презентацията на продукта:
Представяне на Евро Финанси и Апис Финанси