Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. юли 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Запитване от български съд - Намаляване на данъчната основа - Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане - Ревизионен акт; Публична продан на недвижим имот - Иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от тази продан - Понятие за дела, "свързани с договор" - Павлов иск; Задължение на данъчният орган да установи наличието на злоупотреба

Данъчна политика

 1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Определяне на митническата стойност на стоки - Лекарствени продукти - Вземане предвид на всички фактори, които могат да имат влияние върху икономическата стойност на съответния лекарствен продукт - Срок от 90 дни, в който внесените стоки трябва да бъдат продадени в Европейския съюз - Липса на вземане предвид на търговските отстъпки
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Условие за плаване в открито море - Освобождавания, свързани с международен транспорт - Доставка на самоиздигащи се платформи за морско сондиране - Понятия "плавателни съдове, предназначени за плаване в открито море" и за "плаване "по море"
 3. Европейска практика по прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица
 4. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Намаляване на данъчна основа - Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане на месечните вноски - Ревизионен акт - Възмездна доставка на стоки - Плащане на „обезщетение“ за развалянето на договора до изтичането на срока му - Компетентност на Съда (преюдициално запитване от български съд)
 5. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС
 6. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги - Приспадане на данъка, платен за получена доставка - Разходи за управление на фонд от дотации, който осъществява инвестиции с цел да покрие разходите за всички извършени доставки от данъчнозадълженото лице - Общи разходи
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика - Случаи на освобождаване от ДДС - Медицински и парамедицински професии - Хиропрактика и остеопатия - Лекарствени продукти и медицински изделия - Намалена ставка — Предоставяне при интервенции или процедури с терапевтична цел - Стандартна ставка - Предоставяне при интервенции или процедури за естетични цели - Принцип на данъчен неутралитет - Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза
 8. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания - Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС - Верига от доставки на стоки - Отказ поради съществуването на тази верига да се признае право на приспадане - Задължение на компетентния данъчен орган да установи наличието на злоупотреба
 9. Мястото на изпълнение при доставка на стоки при облагане с данък върху добавената стойност. Европейска практика - ДДС при внос на стока - Възникване на митническо задължение при нарушения на митническото законодателство - Изискване за включване на стоката в икономическия оборот на Европейския съюз - Превоз на стоката в държава членка, различна от тази, в която е възникнало митническото задължение - Понятие за „внос“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) - Свободно движение на работници - Образуване на производство по опрощаване на задължения - Изискване за пребиваване - Правило за съдебна компетентност, предвидено в правната уредба на държава членка изискващо длъжникът да живее или пребивава в тази държава членка, за да се приложи мярка за опрощаване на задължения
 2. Декларация при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за планово лечение в друга държава от ЕС за сметка на НЗОК - формуляр S2
 3. Заявление за издаване и за изискване на формуляр S041
 4. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване
 5. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 6. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S072)
 7. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 8. Определяне на приложимото законодателство за наети лица при условията на командироване в рамките на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 9. Равно третиране по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условия на труд. Защита при уволнение - Равно третиране на мъжете и жените - Достъп до заетост и условия на труд - Защита срещу репресивни мерки - Отхвърляне на кандидатка поради нейната бременност - Уволнение на работника или служителя
 10. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице) - Обр. ОКд-236
 11. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице) - Обр. ОКд-238
 12. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд.-237
 13. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд-239
 14. Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя - формуляр A1 (PDF-формат)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Въпроси и отговори относно киберсигурността в ЕС
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Производство по принудително изпълнение на обезпечено с ипотека вземане - Подлежащ на пряко изпълнение нотариален акт - Съдебен контрол върху неравноправните клаузи - Спиране на принудителното изпълнение - Липса на компетентност на съда, сезиран с молбата за принудително изпълнение

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз - Европейско изпълнително основание при безспорни вземания - Удостоверяване на съдебно решение като европейско изпълнително основание - Минимални изисквания за процедурите относно безспорни вземания - Ответник с неизвестен адрес, който не се явява в съдебното заседание
 2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Спорове в областта на вещните права върху недвижим имот и в областта на изпълнението на съдебни решения - Производство за публична продан на недвижим имот - Иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от тази продан - Понятие за дела, „свързани с договор“ - Павлов иск
 3. Търговски практики при дистанционните продажби (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Защита на потребителите - Задължения за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект - Задължение на търговеца да посочи своя телефонен номер и номер на факс "ако съществува такъв"

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg