Три нови модула в GDPR Асистент

25 ноември 2019

В GDPR Асистент са добавени три нови модула, които да подпомогнат вземането на решения в определени ситуации при управлението на личните данни. Подобен модул е „Проверка за необходимост от определяне на Длъжностно лице за защита на личните данни (ДЛЗД)“, който е наличен още от създаването на иновативния продукт GDPR Асистент. Новите три модула се намират в папката „Насоки за прилагане на GDPR“ и следват същата логика на задаване на насочващи въпроси, избор на отговор с „ДА“ и „НЕ“ и насочване към следващ логиката ход, основан на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Те отговарят на следните въпроси:

  • Организацията ми следва ли да уведоми субектите на данни при нарушение на сигурността на личните данни?
  • В кои случаи организацията ми може да осъществява автоматизирано вземане на индивидуално решение, което да поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин да го засяга в значителна степен?
  • Налага ли се дружеството ми да поддържа регистър на дейностите по обработване?

Още новини