НОВО! Експертни услуги за изграждане на ефективна вътрешна система за превенция на корупцията в общините, областните администрации и бюджетните организации

15 април 2024

АПИС Европа предлага изготвяне на документацията, която е необходима на общините, областните администрации и бюджетните организации, за да внедрят ефективна вътрешна система за превенция на корупцията и измамите и да приведат дейността си в съответствие с изискванията за борба с корупцията съгласно Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.), Закона за противодействие на корупцията и другите приложими нормативни актове.

Във връзка с получаването и разходването на европейски и бюджетни средства от публичните организации, общините и областните администрации е необходимо укрепване на капацитета за добро управление, което включва и управление на корупционния риск, прозрачност и отчетност при организиране на финансовите/бюджетните дейности, обществени поръчки и др. Критерии, свързани с внедрена вътрешна антикорупционна система за управление на корупционния риск, се очаква да бъдат от ключово значение при разработването на проекти и отпускането на публични средства от националния бюджет и европейските фондове за целия програмен период 2021-2027 г.

АПИС предлага изготвяне на документите за изграждане на ефективна антикорупционна система, съобразена с нуждите и особеностите на конкретната организация, включително:

  • Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси.
  • Етичен кодекс на служителите, който определи етичните правила и норми и конкретизира стандартите на поведение на служителите в общинската, областната или друга публична администрация.
  • Декларации за интегритет на служителите, изпълнителите, подизпълнителите и доставчиците.
  • Методика за оценка на корупционния риск и Оценка на корупционния риск в съответната организация.

АПИС предлага и въвеждащи и периодични онлайн обучения на служителите за прилагане на антикорупционните правила.

Предложението на АПИС можете да видите тук.

За допълнителна информация относно експертните услуги на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].