Примерна документация за привеждане в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

31 октомври 2023

Във връзка с новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), АПИС предоставя пакет с примерни образци на документи, улесняващи задължените организации да приведат своята дейност в съответствие с нормативните изисквания. Законът влезе в сила на 4 май 2023 г., а от 17 декември 2023 г. в сила влиза частта, която се отнася до вътрешното подаване на сигнали от работодатели в частния сектор с персонал между 50 и 249 лица.

Уредбата на закона се допълва от Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН към КЗЛД (обн., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г., в сила от 4.08.2023 г.), Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по ЗЗЛПСПОИН, както и от допълнителната информация, публикувана на сайта на КЗЛД.

В продуктите на АПИС можете да намерите необходимите разработки и пакет от документи за осигуряване на съответствието на задължените работодатели със ЗЗЛПСПОИН. Сред тях са:

  • Образец на "Политика за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали";
  • Вътрешни правила за подаване на сигнали за нарушения;
  • Декларация (политика) за защита на личните данни при подаването на сигнали за нарушения;
  • Указания за отстраняване на допуснати нередовности в сигнал по ЗЗЛПСПОИН;
  • Декларация по чл. 14, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН;
  • Доклад на работодателя до подалия сигнал за нарушение служител.

Документацията включва също така образците на документи, публикувани от КЗЛД:

  1. Регистър на сигналите по ЗЗЛПСПОИН;
  2. Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения по ЗЗЛПСПОИН.

Пакетът от примерни документи по ЗЗЛПСПОИН е включен в продуктите GDPR Инфо (папка „Образци“) и АПИС Процедури (Предметен указател - Сигнали за нарушения). Продуктите са част от общата софтуерна платформа на АПИС и предлагат достъп до всички функционалности на правноинформационната система като възможности за търсене, препратки, експорт и други.

Ако желаете демонстрация, за да научите повече, моля регистрирайте се тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=318&dcode=998 и наш представител ще се свърже с Вас.

За допълнителна информация относно продуктите на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].