Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

12 юли 2021

В Официален вестник на ЕС (OB L 234, 2.07.2021 г.) е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в следните международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО):

- МСС 16: Имоти, машини и съоръжения

- МСС 37: Провизии, условни пасиви и условни активи

- МСС 41: Земеделие

- МСФО 1: Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

- МСФО 3: Бизнес комбинации

- МСФО 9: Финансови инструменти

Предприятията следва да започнат да прилагат измененията най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на или след 1 януари 2022 г.

В продукта на Апис - Евро Финанси, в секция Счетоводство и одитни стандарти, можете да намерите консолидираните версии на горепосочените стандарти, които включват тези последни изменения. Чрез функцията „Редакции на документа“, налична в лявата лента при отварянето на конкретен акт, можете лесно да придобиете представа коя негова част е изменена и да направите сравнение с по-старите му версии.

Актуалните текстове на всички стандарти са достъпни и на английски език.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.