Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат система за измерване на продължителността на дневното работно време

14 май 2019

За да се гарантира полезното действие на правата, предоставени от Директивата за работното време и от Хартата, държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време.

Повече по дело C 55/18 можете да видите тук.

Вж. в Апис Евро Финанси: Особености при организацията на работното време в рамките на ЕС.