10 акцента извежда "Ърнст и Янг" за новото дружество с променлив капитал

12 септември 2023

На 1 август 2023 г. бяха обнародвани промени в Търговския закон, с които се уреди нов вид дружество – с променлив капитал („ДПК“). Промените са дългоочаквани от бизнеса, тъй като дават възможност да се приложат редица институти, много от които са добре познати и приложими в други държави и дават възможност за гъвкави решения, които да подпомогнат растежа на стартиращи дружества в дългосрочен план. Това се касае най-вече за следните моменти от уредбата:

  • Капиталът на дружеството не подлежи на вписване на Търговския регистър;
  • Облекчена процедура за оценка на непаричните вноски в капитала в сравнение с дружествата, уредени към момента;
  • Регулира се възможността да се издават опции за придобиване на дялове в полза на служители и трети лица, както и конвертируеми заеми;
  • Облекчен режим за прехвърляне на дялове в сравнение с ООД;
  • Управление чрез управителен съвет или чрез един или повече управители, като тези длъжности може да се заемат както от физически, така и от юридически лица;
  • Регламентирана възможност за уговаряне на специални условия за прехвърляне на дялове.

Подробен анализ на особеностите на ДПК можете да намерите в статията на Ребека Клейтман - старши мениджър в адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“: "10 неща, които (не) разбрахме за новото дружество с променлив капитал".