Съдии и адвокати от цялата страна взеха участие в семинара по проект CrossJustice относно правата на обвиняемите в наказателния процес

24 юни 2021

На 23 юни 2021 г. в  София, в зала 201 на Националния институт на правосъдието се проведе практически семинар за юристи на тема: „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“. Събитието беше организирано от АПИС Европа като част от дейностите в работен пакет 5 „Тестване, изграждане на умения и разпространение на резултатите“ по проекта CrossJustice и бе насочено към съдии и адвокати, практикуващи в сферата на наказателното право и защитата на основните човешки права. Наред с присъстващите в залата, чрез платформата Zoom се включиха и участници от цялата страна.

В началото накратко бе представен проектът и беше направена демонстрация в реално време на онлайн платформата CrossJustice и функционалностите на нейните два модула - Правна база данни и Правен помощник. Като лектори на семинара бяха поканени гл. ас. д-р Мирослава Манолова (СУ „Св. Кл. Охридски“) и доц. д-р Екатерина Салкова (Институт за държавата и правото при БАН), които разгледаха актуални въпроси по прилагането на правилата на европейските директиви относно процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство. Последната част на събитието бе посветена на дискутиране и решаване на наказателноправни казуси с практическа насоченост. На участниците в семинара беше дадена възможност да се запознаят с два предварително подготвени казуса, касаещи процесуалните права на лицата. При последвалата дискусия бeше демонстрирано по какъв начин платформата CrossJustice може да бъде полезна при търсене на информация и при сравнителноправен анализ на уредбата на правата на обвинените лица в различни държави – членки на ЕС.

Получи се ползотворен дебат между между различните представители на професионалната общност. Бяха изказани положителни мнения от участниците за платформата CrossJustice и много от тях споделиха, че биха я използвали занапред при работата си.

hall   

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.