Решение на Съда на ЕС от 20 май 2021 г. по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС

28 май 2021

На 20 май 2021 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решение по дело C-4/20, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд на България във връзка с прилагането на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС, и по специално по въпроса – дали солидарната отговорност на регистрираното лице — получател по облагаема доставка, за невнесения от неговия доставчик ДДС включва, освен главното задължение за ДДС на доставчика, и акцесорното задължение за обезщетение за забавено изпълнение в размер на законната лихва върху главницата.

Изследвайки националната уредба, регламентирана с чл. 177 от Закона за ДДС, СЕС заключава, че след като за прилагането на такава разпоредба се изисква да се докаже, че съдоговорителят на платеца на дължимия данък е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит, като е знаел или е бил длъжен да знае, че последният няма да внесе този данък, от това следва, че е пропорционално и в съответствие с принципа на правна сигурност такъв съдоговорител — за когото поради доброволното му участие в злоупотреба с ДДС се счита, че от самото начало е подкрепил незаконосъобразното намерение на платеца да не внесе посочения данък — да е длъжен да отговаря за последиците от забавеното плащане на този данък.

Така на поставените от ВАС  въпроси Съдът отговаря, че чл. 205 от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която солидарно отговорното лице трябва да плати не само размера на ДДС, който не е внесен от платеца на този данък, но и лихвите за забава, дължими върху посочения размер, когато е доказано, че това лице е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит, като е знаело или е било длъжно да знае, че посоченият платец няма да плати данъка.

Повече по темата можете да намерите в Евро Финанси - Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика.

Още новини

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

29 април 2021

Уведомление за нарушение на сигурността на данните

„АПИС“ е обект на киберпрестъпление от лице, който неправомерно е достъпило и извлякло част от базите данни на компанията