Коментар за новите категории услуги в обхвата на 9% ДДС

21 август 2020

С любезното съдействие на авторите, АПИС Ви представя коментар на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, адв. Боряна Бобева, мениджър, и Ани Кандрова, Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", за последните промени в ЗДДС във връзка с новите услуги, които попадат в обхвата на намалената 9% ДДС ставка - Нови категории услуги в обхвата на 9% ДДС.

Тази мярка беше предприета в продължение на законодателните промени, целящи по-бързото икономическо възстановяване от COVID-19 пандемията. Така ЗДДС беше изменен с § 6 ПЗР на Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.), като измененията влязоха в сила с обратно действие от 1.08.2020 г.

По този начин в обхвата на 9% ДДС ставка са добавени: доставките на бира и вино в рамките на ресторантьорски и кетъринг услуги, туроператорските услуги, екскурзиите със случаен превоз и доставките на услуги за използването на спортни съоръжения.

Допълнителна информация по темата можете да намерите в предишния коментар за намалената ДДС ставка на адв. Райков и адв. Бобева - Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги.

Друга мярка за преодоляване на последиците от пандемията законодателят предвиди в чл. 6 ЗМДВИП, където уреди спирането на начисляването на лихви за забава и неустойки за определени видове задължения до два месеца след отмяната на извънредното положение. Подробности по този въпрос ще намерите в Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки.

Още новини

20 август 2020

Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент“ - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари

13 август 2020

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Една от промените, предвидени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е свързана с решение на Съда на ЕС, постановено по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.