Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

20 август 2020

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта "AML Асистент" - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Модулът предоставя достъп до действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики и препоръки на международни организации, решенията на Съда на ЕС и българските съдилища, образци на документация, коментари и други полезни информационни ресурси.

Продуктът ще е особено полезен с разделите, които съдържат пакети с „примерна документация“ с оглед на факта, че на 21.08.2020 г. изтича крайният срок, в който задължените субекти чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) трябва да приемат вътрешни правила.

Юридическите лица с нестопанска цел и с годишен оборот над 20 000 лева, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, също така трябва да изготвят оценка на риска и да приемат вътрешни правила в срок до 13 септември 2020 г.

"AML Асистент" предлага примерна документация, която е изготвена и ще бъде поддържана от екип на EY с безспорна експертиза и богат опит в тази област. По същество, тя представлява пакет от примерни образци на документи, които помагат на задължените лица да изградят собствена политика и контроли за постигане на съответствие с изискванията на законодателството, регламентиращо мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Сред образците на документи са примерни вътрешни правила, процедура за извършване на комплексна проверка на клиентите, въпросник „Опознай своя клиент“ и др.

Продуктът предоставя също така допълнителни удобства към документите, публикувани от ДАНС, като създава автоматични линкове (препратки) към цитираните нормативни текстове, запазвайки в същото време техния оригинален текст.

Цената на продукта AML Асистент можете да видите тук.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.