Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

20 август 2020

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта "AML Асистент" - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Модулът предоставя достъп до действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики и препоръки на международни организации, решенията на Съда на ЕС и българските съдилища, образци на документация, коментари и други полезни информационни ресурси.

Продуктът ще е особено полезен с разделите, които съдържат пакети с „примерна документация“ с оглед на факта, че на 21.08.2020 г. изтича крайният срок, в който задължените субекти чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) трябва да приемат вътрешни правила.

Юридическите лица с нестопанска цел и с годишен оборот над 20 000 лева, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, също така трябва да изготвят оценка на риска и да приемат вътрешни правила в срок до 13 септември 2020 г.

"AML Асистент" предлага примерна документация, която е изготвена и ще бъде поддържана от екип на EY с безспорна експертиза и богат опит в тази област. По същество, тя представлява пакет от примерни образци на документи, които помагат на задължените лица да изградят собствена политика и контроли за постигане на съответствие с изискванията на законодателството, регламентиращо мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Сред образците на документи са примерни вътрешни правила, процедура за извършване на комплексна проверка на клиентите, въпросник „Опознай своя клиент“ и др.

Продуктът предоставя също така допълнителни удобства към документите, публикувани от ДАНС, като създава автоматични линкове (препратки) към цитираните нормативни текстове, запазвайки в същото време техния оригинален текст.

Цената на продукта AML Асистент можете да видите тук.