АПИС участва в проекта InterLex за изграждане на онлайн платформа в областта на международното частно право

31 октомври 2018
АПИС е партньор във финансирания от Европейския съюз проект InterLex, който се координира от Университета на Торино и включва пет европейски академични институции и асоциация на адвокати. Проектът е със срок на изпълнение две години и стартира от м. септември 2018 г. Той има за цел разработването на онлайн платформа за предоставяне на информация, подпомагане на вземането на решения и предоставянето на възможност за обучение по свързани с Интернет казуси в областта на международното частно право. Ролята на АПИС в реализирането на проекта е да разработи софтуера на платформата InterLex и съдържанието, касаещо българската съдебна практика и законодателство в посочената област.

Нормите на международното частно право се стремят да хармонизират следните въпроси:

  1. Кой съд на държава е компетентен по въпроси от частноправно естество с международен елемент,
  2. Правото на коя държава е приложимо в такива случаи, и
  3. При какви условия може да се признае и приведе в изпълнение едно съдебно решение в друга държава.

Научните изследвания в областта на международното частно право разкриват необходимостта от по-добро разбиране на взаимодействието между европейските и националните закони, както и приликите и различията сред инструментите на международното частно право на национално и международно ниво. Необходимостта от по-доброто прилагане на нормите на на международното частно право е особено наложителна в областта на Интернет правото. Тъй като Интернет се разпростира отвъд националните бариери, голяма част от казусите, касаещи Интернет правото, засягат различни правни системи. Проблеми на международното частно право в много случаи са част от предмета на Интернет правото, като например въпросите, отнасящи се договорите, защитата на потребителите, клеветата или защитата на личните данни.

Онлайн платформата InterLex има за цел идентифицирането в даден казус на правната система, чийто съд е международно компетентен и на приложимото национално право, както и предоставянето на относимите към този случай правни документи. Платформата ще предоставя: А) безплатна информация и помощ при вземането на решения от практикуващите юристи (адвокати, магистрати и държавни служители), но също така ще бъде достъпна за граждани и студенти, и Б) обучителен модул за практикуващи юристи и студенти по право.

Повече информация за проекта е публикувана на неговия уебсайт: http://www.interlexproject.eu/.

 

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.