Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. ноември 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Когато се качи във влака без билет, пътникът сключва договор с превозвача

Кандидат за международна закрила, наказан за сериозни нарушения на правилника на центъра за настаняване, в който е настанен, или за прояви на сериозно насилие, не може да бъде санкциониран с отнемане на възможността за ползване на материалните условия на приемане, свързани с дома, храната или облеклото

Върху храните с произход от окупирани от Държавата Израел територии трябва да се посочва тяхната територия на произход, а когато те са от израелско селище в такава територия - също и това обстоятелство

Запитващата юрисдикция трябва да провери независима ли е новата дисциплинарна колегия на полския Върховен съд, за да определи дали тя може да разглежда споровете за пенсионирането на съдиите от Върховния съд, или тези спорове трябва да се разглеждат от друг съд, отговарящ на изискването за независимост

Ирландия е осъдена на имуществени санкции заради неизпълнението на предходно решение на Съда, изискващо в частност екологична оценка на вятърни генератори