АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. август 2019 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ и за КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА и техните прекурсори;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 50 от 2015 г. за КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ЛИКВИДНОСТТА на ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ и осъществяването на НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО ИМ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от от НИД на НАРЕДБА № 4 от 2013 г. за ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от от НИД на НАРЕДБА № 4 от 2009 г. за условията и реда за ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 61, ДВ бр. 62, ДВ бр. 63, ДВ бр. 64, ДВ бр. 65, ДВ бр. 66, ДВ бр. 67, ДВ бр. 68 и в ДВ бр.69 от 2019 г.