АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. май 2019 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР и РЕГИСТЪРА на ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ на Република България
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗД на Закона за МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ и ТАКСИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА и ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ и ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ и ИНВЕСТИТИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 на МС от 14 май 2019 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБАТА за ПЕНСИИТЕ и ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАРЕДБА № 10 от 24 април 2019 г. за ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В БАНКИТЕ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 19 април 2019 г. за условията и редa за извършване на ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ, реализирани В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ при производството, преноса и разпределението на енергия и за потвърждаването им
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НД на НАРЕДБА № 5 от 2009 г. за условията и реда за ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ по СХЕМИ И МЕРКИ за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 46 от 2012 г. за реда и начина за ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ от ФОНДА за КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 36, ДВ бр. 37, ДВ бр. 38, ДВ бр. 39 и в ДВ, бр. 40 от 2019 г.