АПИС Време

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. януари 2024 г.


НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ

  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на ЗАКОНА за ОТБРАНАТА и ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ на Република България;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от РЕШЕНИЕ № 1 на КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД от 11 януари 2024 г. по конституционно дело № 17 от 2023 г., образуване по искане на Президента на Република България за даване на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от КОНСТИТУЦИЯТА на Република България;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 3 януари 2024 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБАТА за ВИДА, РАЗМЕРА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА над допустимите норми и/или при НЕСПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИОННИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 на МС от 11 януари 2024 г. за определяне на правилата за РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ и СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ от Европейските фондове при споделено управление;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 22 януари 2024 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 2015 г. за приемане на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, за условията и реда за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 25 януари 2024 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБАТА за ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО за доходте, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от УСЛОВИЯ И РЕД за СКЛЮЧВАНЕ на ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от Наредба за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБА № 12 от 2015 г. за условията и реда за ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от Наредба за ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА № 4 от 2017 г. за НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ на ТРУДА
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ. бр. 1, ДВ. бр. 2, ДВ. бр. 3, ДВ. бр. 4, ДВ. бр. 5, ДВ. бр. 6, ДВ. бр. 7, ДВ бр. 8 и ДВ бр. 9 от 2024 г.