АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. ноември 2019 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония
 • ПРОТОКОЛ между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на развитието на информационното общество и информационните технологии
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2 – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г., в сила от 18.02.1991 г., бр. 87 от 5.11.2019 г., бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 1.08.2005 г., доп., бр. 91 от 19.11.2019 г.
 • ПРОТОКОЛ към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон – ДВ, изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2019 г., в сила от 7.10.2019 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 18.02.1991 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 87 от 2019 г., в сила от 4.04.1993 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 87 от 2019 г., в сила от 1.01.1998 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 87 от 2019 г., в сила от 1.01.2002 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 90 от 2019 г., в сила от 1.08.2005 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 91 от 2019 г., в сила от 1.08.2007 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 91 от 2019 г., в сила от 1.08.2011 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за публичните предприятия – нов, обн., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 2. Закон за културното наследство – изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 6.08.2019 г., в сила от 6.08.2019 г.
 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г.
 4. Закон за енергетиката – изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г.
 5. Закон за опазване на околната среда – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г., бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г.
 6. Закон за приватизация и следприватизационен контрол – изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 7. Закон за държавния служител – доп., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 8. Кодекс на труда – доп., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 9. Закон за сделките с компенсаторни инструменти – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 10. Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 11. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 12. Закон за държавната собственост – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 13. Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 14. Закон за концесиите – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 15. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия – изм., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 16. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – доп., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.
 17. Закон за управление на отпадъците – доп., ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 16.12.2019 г.
 18. Закон за борба с трафика на хора – изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г.
 19. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 20. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 25.10.2019 г.
 21. Наказателно-процесуален кодекс – доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.
 22. Наказателен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.
 23. Закон за административните нарушения и наказания – доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.
 24. Закон за пазарите на финансови инструменти – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 25. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 23.04.2020 г.
 26. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 27. Търговски закон – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 28. Закон за съдебната власт – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 29. Закон за договорите за финансово обезпечение – доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 30. Закон за особените залози – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.