АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. юли 2019 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018 – 2022 г.
 • ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република за установяване на военен представител
 • СПОРАЗУМЕНИЕ за двустранно сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Италия

Българско законодателство на английски език:

 1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г.
 2. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – доп., ДВ, бр. 29 от 8.04.2019 г.
 3. Закон за вероизповеданията – изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 8.04.2019 г., изм., бр. 34 от 23.04.2019 г.
 4. Закон за съдебната власт – изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 8.04.2019 г.
 5. Търговски закон – доп., ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г., в сила от 19.04.2019 г.
 6. Закон за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г., в сила от 19.04.2019 г.
 7. Закон за данък върху добавената стойност – доп., ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г., в сила от 19.04.2019 г.
 8. Закон за чужденците в Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.
 9. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност – изм., ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.
 10. Изборен кодекс – изм., ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.
 11. Административнопроцесуален кодекс – изм. с Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 19.04.2019 г. - ДВ, бр. 36 от 3.05.2019 г.
 12. Закон за опазване на околната среда – изм. с Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 19.04.2019 г. - ДВ, бр. 36 от 3.05.2019 г.
 13. Закон за специалните разузнавателни средства – доп., ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г.
 14. Закон за гарантиране на влоговете в банките – изм., ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г., в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции
 15. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 10.05.2019 г., в сила от 10.05.2019 г.
 16. Закон за енергията от възобновяеми източници – изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г., в сила от 21.05.2019 г.