АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. януари 2024 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • ПРОТОКОЛ за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г., подписан в София на 21 юли 2022 г.
 • СПОГОДБА между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и за предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане – изм., ДВ, бр. 107 от 29.12.2023 г., в сила от 13.12.2023 г.

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. – нов, обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.
 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. – нов, обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.
 3. КОНСТИТУЦИЯ на Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.
 4. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.
 5. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.
 6. Кодекс за застраховането – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.
 7. Закон за администрацията – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 8. Закон за пощенските услуги – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.
 9. Закон за кредитните институции – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 10.10.2023 г.
 10. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г., бр. 88 от 20.10.2023 г.
 11. Закон за безопасно използване на ядрената енергия – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 12. Закон за Българската народна банка – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 13. Закон за Българската телеграфна агенция – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 14. Закон за военното разузнаване – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 15. Закон за гарантиране на влоговете в банките – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 16. Закон за дипломатическата служба – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 17. Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 18. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 19. Закон за Държавна агенция "Разузнаване" – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 20. Закон за държавния служител – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 1.06.2026 г.
 21. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители – изм., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 10.10.2023 г.
 22. Закон за енергията от възобновяеми източници – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., в сила от 13.10.2023 г.
 23. Закон за подземните богатства – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., в сила от 13.10.2023 г.
 24. Закон за за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. – изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 17.10.2023 г., в сила от 1.10.2023 г.
 25. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари – изм., ДВ, бр. 89 от 24.10.2023 г.
 26. Закон за авторското право и сродните му права – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г., в сила от 1.12.2023 г.