АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юли 2019 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 734 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2320 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1813 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на образованието и науката":

 • Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Регистър на професионалните колежи

Актуализирани изложения от папка "Каталог на изложения":

 • Фирми, представени на Международната специализирана изложба за хлебопроизводство и сладкарство "БУЛПЕК"
 • Международна специализирана изложба "COPY'S" - рекламни и печатни комуникации
 • Фирми, представени на Международното специализирано изложение за месо и месни продукти "МЕСОМАНИЯ"
 • Фирми, представени на Международната изложба "Светът на млякото"
 • Фирми, представени на Международна специализирана изложба Interfood & Drink
 • Списък на фирмите участници в Международна специализирана изложба "Българска строителна седмица"
 • Списък на фирмите участници в СТРОЙКО 2000
 • Фирми, представени на Международната изложба "Салон на виното"
 • Международна специализирана изложба "Вода София"

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юни 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 412 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1765 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на земеделието и храните" => "Българска агенция по безопасност на храните":

 • Регистрирани производители на пчелни майки и рояци/отводки, по чл.26, ал.2 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци)

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. май 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови списъци в подпапка "Данъчни регистри - списъци" => "НАП - длъжници и други списъци" => "Актуални списъци":

 • Публичен списък на активните електронни магазини
 • Публичен списък на електронните магазини с прекратена дейност

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 1039 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2132 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерски съвет" => "Комисия за регулиране на съобщенията":

 • Информация за брой абонати съгласно чл. 33, ал. 2, т. 6 от ЗЕС

Нов списък в подпапка "Указател на административни структури" => "Списъци по Закона за мерките срещу изпирането на пари" => "Списъци на лица, заемащи висши публични длъжности " => "Списъци, публикувани през 2016 - 2019 г.":

 • Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности, за които проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ е приключила с несъответствие - към 17.05.2019 г.