АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2024 г.


Подбрани нови, изменени или отменени кодекси и закони

Изменени кодекси и закони:

Международни актове:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически и служебни паспорти
 • СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти от 30.01.2019 г. между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 03.04.2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 04.04.2024 г. за създаване на Съвет за кръгова икономика

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 27.03.2024 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
 • НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи
 • НАРЕДБА № 8121з-413 от 29.03.2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението
 • НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 2.04.2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
 • НАРЕДБА № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства
 • НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях
 • НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
 • НАРЕДБА за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства
 • НАРЕДБА за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси
 • НАРЕДБА за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-06-64 от 26.03.2024 г. за утвърждаване списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 6 от 11.04.2024 г. по конституционно дело № 15 от 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1863 от 19.02.2024 г. по административно дело № 11628 от 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ № 10225 от 26.10.2023 г. по административно дело № 11134 от 2022 г.
 • НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2030
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-34 на НЗОК от 22.03.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
 • РЕШЕНИЕ за предприемане на мерки за гарантиране финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България
 • МЕТОДИКА по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
 • МЕТОДИКА за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
 • НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
 • НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
 • НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
 • НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
 • НАРЕДБА № Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
 • НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
 • НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания
 • НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 1.09.2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 - 2025 г.
 • ПРАВИЛА за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания
 • ПРАВИЛА за свободно използване на радиочестотния спектър

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 на МС от 27.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г.

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни
 • НАРЕДБА № 5 от 30.09.2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни
 • НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
 • НАРЕДБА № 48 от 11.11.2003 г. за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед
 • НАРЕДБА № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната
 • НАРЕДБА № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства

Други:

 • РЕШЕНИЕ на НС от 25.10.2013 г. за определяне на военни формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за Въоръжените сили

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ДДС № 02 от 26.03.2024 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2024 г. на бюджетните организации
 • УКАЗАНИЯ № БЮ-2 от 10.04.2024 г. за определяне на формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2024 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
 • ДДС № 03 от 18.04.2024 г. относно прилагането на чл. 154, ал. 20 от Закона за публичните финанси

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • УКАЗАНИЕ № М-20-00-39 от 21.03.2024 г. относно прилагане на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
 • НАСОКИ № 93-00-1153 от 5.03.2024 г. към организаторите на хазартни игри във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба за одобряване на системите им за подаване на информация към сървър на НАП
 • СТАНОВИЩЕ № 20-28-4 от 3.04.2024 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност по отношение на данъчно третиране на доставки с настъпила окончателна несъбираемост на вземането на доставчика за договореното възнаграждение преди 1 януари 2023 г.
 • СТАНОВИЩЕ № М-20-00-50 от 10.04.2024 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 15 от 20 февруари 2024 г.)

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № ЕП-04-19-179 от 13.03.2024 г. относно прилагане на осигурителното законодателство спрямо физическо лице, реализиращо доходи от продажба на електрическа енергия от фотоволтаична централа
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 26-Ч-12 от 14.03.2024 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-39-33 от 11.03.2024 г. относно данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на разходи за дарение в полза на народно читалище
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-А-100 от 19.03.2024 г. относно прилагане на осигурителното законодателство за периода на уволнение, признато за незаконно
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-К-276 от 13.03.2024 г. относно прилагането на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-38-19 от 14.03.2024 г. относно преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 178 от Закона за корпоративното подоходно облагане
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-279 от 15.03.2024 г. относно приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при доставка на услуга по осигуряване на достъп до научно събитие
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-39-217 от 5.03.2024 г. относно прилагане на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-39-32 от 21.03.2024 г. относно изключени образувания за целите на чл. 260а, ал. 4, т. 1 от Част пета "а" "Облагане на многонационалните и големите национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък" на Закона за корпоративното подоходно облагане
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-39-4 от 9.02.2024 г. относно прилагане разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-202 от 22.02.2024 г. относно прилагане разпоредбите на чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за местни данъци и такси, във връзка със ЗИД на ЗМДТ, ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.

Министерски съвет

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-948 от 12.04.2024 г. за определяне размера на средствата за един служител (образователен медиатор, социален работник и/или помощник на учителя) при нормална продължителност на работния ден за 2024 г.

Национална здравноосигурителна каса

 • УКАЗАНИЕ № РД-16-26 от 2.04.2024 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023 - 2025 г.
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-29 от 11.04.2024 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023 - 2025 г.

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 3043-ЕП/НС от 9.04.2024 г. на ЦИК относно приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3048-ЕП/НС от 9.04.2024 г. на ЦИК относно регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3067-ЕП/НС от 12.04.2024 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3074-ЕП/НС от 15.04.2024 г. на ЦИК относно реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от районните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3117-ЕП/НС от 19.04.2024 г. на ЦИК относно обявяване на списъка на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната по реда на чл. 14, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3119-ЕП от 19.04.2024 г. на ЦИК относно регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3120-НС от 19.04.2024 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-39/2024 г. от 10.04.2024 г. относно обработване на лични данни, съдържащи се в подлежащи на обнародване в "Държавен вестник" актове

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA 50-43599798-9011/6.03.2024 г.)