АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. ноември 2022 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

Международни актове:

 • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
 • СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество във военната област между Министерството на отбраната на Република България и Генералния щаб на Република Турция
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния за откриването на държавната българо-румънска граница на международен граничен контролно-пропускателен пункт Русе – Гюргево – ферибот, подписано на 29 април 2022 г. в гр. Букурещ
 • ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната домакин (HNS) и други отговорности
 • МЕМОРАНДУМ за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
 • МЕМОРАНДУМ за разбирателство за сътрудничество в областта на културата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства
 • МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България, и Полската агенция за инвестиции и търговия, Република Полша

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 04.11.2022 г. за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 07.11.2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военно-географската служба

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 15.11.2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • НАРЕДБА № 20 от 25.10.2022 г. за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации
 • НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
 • НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
 • НАРЕДБА за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на Регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват
 • НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1492 от 04.11.2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-05-485 от 3.11.2022 г. на НСИ за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2023 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1179 от 18.11.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2022 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1180 от 18.11. 2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2022 г.

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 14 от 17.11.2022 г. по конституционно дело № 14 от 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ във връзка с приемането на еврото в Република България
 • ДЕКЛАРАЦИЯ относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
 • РЕШЕНИЕ № 839 от 27.10.2022 г. за приемане на актуализиран Списък на изследователските висши училища

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за качеството на социалните услуги
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
 • НАРЕДБА № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
 • НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
 • НАРЕДБА № 18 от 3.10.2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение
 • НАРЕДБА № 21 от 14.06.2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства
 • НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"
 • НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
 • НАРЕДБА № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 • МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
 • ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
 • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военно-географската служба

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
 • НАРЕДБА № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата
 • НАРЕДБА № 6 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Портиер-пиколо"
 • НАРЕДБА № 7 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач"
 • НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
 • НАРЕДБА № 18 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи"
 • НАРЕДБА № 18 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в производство на облекло"

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове
 • ИНСТРУКЦИЯ № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • УКАЗАНИЕ № 20-00-437-1 от 26.08.2022 г. относно прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане във връзка с данъчно третиране на ваучерите за храна като социални разходи, предоставени в натура
 • СТАНОВИЩЕ № ЕП-04-19-883 от 9.11.2022 г. относно прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност по § 15д, ал. 3 и 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ, бр. 52, от 5.07.2022 г., в сила от 9.07.2022 г., за доставка, внос и вътреобщностно придобиване на хляб и брашно

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-186 от 5.10.2022 г. относно задължително осигуряване на съдружник и управител в ООД, който е самоосигуряващо се лице - едноличен собственик на ЕООД
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-94-В-1171 от 3.10.2022 г. относно отразяване в дневника за покупки по реда на § 20а, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и § 39 от Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДДС на фактури за доставки на хляб и брашно, за които е приложена нулева ставка на данъка върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-264 от 21.10.2022 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при продажба на дялове от чуждестранно физическо лице
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-168 от 5.10.2022 г. относно данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на целевите вноски за Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС)
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-94-С-878 от 3.10.2022 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с изплатено обезщетение за причинени имуществени вреди, настъпили в следствие на трудова злополука
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-Н-140 от 11.10.2022 г. относно ползване на данъчни облекчения за деца за 2022 г.
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-108 от 10.10.2022 г. относно данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на разходи за допълнително здравно осигуряване
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-202 от 25.10.2022 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с доход, получен от етажната собственост на жилищна сграда при отдаване на помещение от сградата под наем
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-195 от 17.10.2022 г. относно здравно осигуряване на украинска гражданка с предоставен хуманитарен статут по Закона за убежището и бежанците

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Министерство на околната среда и водите

Министерство на външните работи

 • ПРОГРАМА за подпомагане на българските организации и медии извън страната за 2022 – 2023 г.

Министерство на отбраната

 • ЗАПОВЕД № ОХ-1046 от 1.11.2022 г. за обявяване на Вътрешни правила, регламентиращи реда и начина на изплащане, отчитане и финансов контрол на средствата, които се изплащат на командированите по реда на Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната (приета с ПМС № 308 от 3.10.2022 г.) и на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (приета с ПМС № 188 от 1.08.2008 г.) и за оправомощаване на длъжностни лица

Министерство на правосъдието

 • ПРАВИЛА за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на правосъдието

Българска народна банка

 • ПРАВИЛА № БНБ-71341 от 5.07.2022 г. за работа на системния компонент TARGET-BNB
 • НАСОКИ относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно чл. 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), негов заместник и помощник на националния член
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация и дейност на работните групи за допълнение и изменение на правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС)