АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. ноември 2023 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за енергетиката
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт
 • ЗАКОН за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
 • ЗАКОН за ограничаване изменението на климата

Международни актове:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция „Национална система 112“, която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис, подписано в София на 7 април 2020 г. и в Копенхаген на 22 юли 2020 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 02.11.2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 20.11.2023 г. за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление чрез използването на Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистри

Наредби:

 • НАРЕДБА № 9 от 30.10.2023 г. за условията и реда за предоставяне от Висшия съдебен съвет на информацията по чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015 г. относно производството по несъстоятелност, както и данни относно производствата по несъстоятелност, стабилизация и погасяване на задължения
 • НАРЕДБА № 10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация
 • НАРЕДБА № 11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-963 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-964 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-965 от 7.11.2023 г. за утвърждаване образци на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 7 от 21.11.2023 г. по конституционно дело № 12 от 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 577 от 18.01.2023 г. по административно дело № 2484 от 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4987 от 10.05.2023 г. по административно дело № 3926 от 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ № 789 от 08.11.2023 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Антидопинговия център
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ
 • НАРЕДБА № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация
 • НАРЕДБА № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
 • НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
 • НАРЕДБА № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
 • НАРЕДБА № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
 • НАРЕДБА № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на интервенциите за преходна национална помощ
 • НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
 • НАРЕДБА за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 1.09.2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 - 2025 г.
 • ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за приемане на земната основа и на фундаментите

Наредби:

 • НАРЕДБА № 46 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Растениевъд"
 • НАРЕДБА № 88 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Мехатроника"

Други:

 • ПРАВИЛА за приемане на земни работи и земни съоръжения

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1192 от 5.10.2023 г. относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност при извършване на доставки на отпадъци
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-118 от 3.10.2023 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при продажба на недвижими имоти
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1204 от 9.10.2023 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност при покупка на стоки чрез сайт за електронна търговия
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1290 от 24.10.2023 г. относно прилагане на данъчното и осигурително законодателство по отношение на дейността на специализирано предприятие за хора с увреждания
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1203 от 9.10.2023 г. относно прилагане на чл. 74 и чл. 75 от Закона за данъка върху добавената стойност

Министерство на отбраната

 • ЗАПОВЕД № ОХ-756 от 5.09.2023 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за извършване на геодезически измервания, създаване и поддържане на Специализирани карти на имоти свързани с отбраната на страната, провеждане на процедури по отразяване на имотите в управление на Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната в кадастралната карта и съхранение и предоставяне на информацията

Министерство на околната среда и водите

 • УКАЗАНИЕ № 04-00-2202 от 20.09.2023 г. относно необходимост от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника, вкл. прикачен инвентар и специфично оборудване за проследимост на операциите по процедура BG-RPR-6.004 – "Инвестиции в технологична и екологична модернизация"

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-3531 от 1.11.2023 г. за утвърждаване на актуализирана Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост

Министерство на здравеопазването

Национална здравноосигурителна каса

 • УКАЗАНИЕ № РД-16-78 от 30.10.2023 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023 -2025 г.
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-79 от 6.11.2023 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023 - 2025 г.

Българска народна банка

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР

Висш съдебен съвет

Актове

 • КОДЕКС за етично поведение на българските прокурори и следователи
 • КОДЕКС за етично поведение на българските съдии

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-92/2023 г. от 13.11.2023 г. относно реда за унищожаване на регистрационни карти на чужденци с предоставена временна закрила, издадени от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет