АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. ноември 2019 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ЗАКОН за защита на личните данни

Международни актове:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 01.11.2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния исторически музей – София

Наредби:

 • НАРЕДБА № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица
 • НАРЕДБА № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
 • НАРЕДБА № РД-04-4 от 08.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 8 от 15.11.2019 г. по конституционно дело № 4 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3437 от 11.03.2019 г. по административно дело № 5252 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 6092 от 22.04.2019 г. по административно дело № 9217 от 2018 г.
 • МЕТОДИКА за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
 • РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
 • СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии
 • НАРЕДБА № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
 • НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
 • НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол
 • НАРЕДБА № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
 • НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
 • НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
 • НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители

Други:

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален исторически музей – София

Наредби:

 • НАРЕДБА № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
 • НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
 • НАРЕДБА № 3 от 19.06.2009 г. за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария

Други:

 • МЕТОДИКА за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • СТРАТЕГИЯ за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-295 от 23.10.2019 г. за утвърждаване на Национален план за мерките за постепенно прекратяване на употребата на дентална амалгама в Република България

Национална здравноосигурителна каса

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-55 от 23.08.2019 г. за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Националната здравноосигурителна каса
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-56 от 23.08.2019 г. за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса

Българска народна банка

 • ПРАВИЛА № БНБ-120564 от 31.10.2019 г. за работа на системния компонент TARGET2-BNB
 • ПРАВИЛА № БНБ-120575 от 31.10.2019 г. за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в системния компонент TARGET2-BNB
 • ПРАВИЛА № БНБ-120572 от 31.10.2019 г. за откриване и управление на T2S специална паричнa сметка в системния компонент TARGET2-BNB

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • УКАЗАНИЯ относно прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти
 • ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ - Общи европейски приоритети във връзка с правоприлагането спрямо годишните финансови отчети за 2019 г.
 • НАСОКИ на ESMA относно рисковите фактори съгласно Регламента относно проспектите

Агенция по обществени поръчки

 • СТАНОВИЩЕ № 04-00-204 от 18.10.2019 г. относно прилагане на чл. 81, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с изменения на ПМС № 385/2015 г.

Патентно ведомство

 • ЗАПОВЕД № 905 от 5.11.2019 г. относно водене на кореспонденция по заявки за марки, дизайни, патенти или полезни модели чрез Портала за електронни услуги

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за индивидуална оценка на резултатите от дейността на магистратите и съдебните служители в Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и Следствения отдел в Специализирана прокуратура за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 1666-МИ от 8.11.2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства
 • РЕШЕНИЕ № 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК относно определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии