АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. юни 2022 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ЗАКОН за генетично модифицирани организми
 • ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
 • ЗАКОН за защитените територии
 • ЗАКОН за насърчаване на заетостта
 • ЗАКОН за опазване на околната среда
 • ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
 • ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
 • ЗАКОН за устройство на територията

Международни актове:

 • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
 • ДОГОВОРЕНОСТ за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея
 • ПРОГРАМА за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Полша в областта на културата, образованието и спорта за периода 2022 – 2025 г.

Други:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 30.05.2022 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 09.06.2022 г. за откриване на поделения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 09.06.2022 г. за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет – Варна

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие

Наредби:

 • НАРЕДБА за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
 • НАРЕДБА за качеството на социалните услуги
 • НАРЕДБА № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 08.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“

Други:

 • ПРАВИЛА за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-59 от 19.05.2022 г. на НЗОК за утвърждаване на изисквания
 • РЕШЕНИЕ на Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 на МС от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 на МС от 12.07.2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 1.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за електронната идентификация
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
 • ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните дирекции "Земеделие"
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия

Наредби:

 • НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • НАРЕДБА № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни
 • НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
 • НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • НАРЕДБА № 8121з-273 от 10.03.2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи
 • НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
 • НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • НАРЕДБА за административното обслужване
 • НАРЕДБА за Единната информационна система за противодействие на престъпността
 • НАРЕДБА за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак
 • НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
 • НАРЕДБА за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
 • НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 от 12.12.2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия

Други:

 • МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 4.08.2017 г. за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост

Правилници:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие

Наредби:

   • НАРЕДБА № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
   • НАРЕДБА № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
   • НАРЕДБА за представителите по индустриална собственост
   • НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Инструкции:

   • ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси"

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

   • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за въвеждане на еврото в Република България
   • СТАНОВИЩЕ № 92-00-46 от 20.05.2022 г. относно счетоводно и данъчно третиране на компенсации на небитови крайни потребители на електрическа eнepгия за периода 01.12.2021 - 31.12.2021 г.
   • ПИСМО № 91-00-288 от 7.06.2022 г. на МФ (№ МЕУ-44-34 от 3.06.2022 г. на МЕУ) относно повишаване на възможностите за прилагане на чл. 4, ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
   • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на Инспектората на Министерството на финансите
   • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда за изготвяне, съгласуване и внасяне за разглеждане на проекти на актове в Министерския съвет, изготвяни от Министерството на финансите, и за съгласуване на проекти на актове по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, чиито вносители са други министри

Национална агенция за приходите

Писма и указания

   • СТАНОВИЩЕ № 33-00-165-1 от 9.06.2022 г. относно данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества

Разяснения

   • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-118 от 11.05.2022 г. относно облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-97-2 от 5.05.2022 г. относно прилагане на нулевата ставка по чл. 53, ал. 1 от ЗДДС при вътреобщностна доставка на стоки
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-122 от 20.05.2022 г. относно прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно чл. 28 от ЗДДС, за доставка на лек автомобил, който се намира на територията на трета страна
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-72 от 5.05.2022 г. относно данъчното облагане и дължими осигурителни вноски от местно физическо лице за извършвана експертна дейност по договор със Световната банка
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 2-356 от 17.05.2022 г. относно преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-79 от 17.05.2022 г. относно прилагане на осигурителното законодателство и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица спрямо самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски стопанин
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-193 от 10.05.2022 г. относно прилагане на специалния ред на облагане на маржа на цената, съгласно чл. 143 от ЗДДС
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-84 от 25.05.2022 г. относно попълване на "Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" - обр. ОКд-5

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

   • ПРОЕКТ "ХОРИЗОНТИ 7" - 2022
   • ПРОЕКТ "АДАПТАЦИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА" - 2022
   • ПРОЕКТ "С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост" - 2022
   • ПРОЕКТ "СТИМУЛ" (Стимул за Трудова Интеграция и Мотивация за Успешни Личности) - 2022
   • ПРОЕКТ "УСПЕШНИ ЗАЕДНО" - 2022
   • ПРОЕКТ "ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА" - 2022
   • ПРОЕКТ "ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И САМОНАЕМАНЕ" – 2022

Министерство на здравеопазването

   • ЗАПОВЕД № РД-01-221 от 3.06.2022 г. за определяне на срок на задължителна изолация в домашни условия или в лечебно заведение за болнична помощ на лицата, болни от и заразоносители на COVID-19, и за определяне на срок на задължителна карантина на всички близки контактни на лица болни от и заразоносители на COVID-19

Министерство на образованието и науката

   • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Роден език и култура зад граница" – 2022
   • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Система за национално стандартизирано външно оценяване" - 2022
   • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Бизнесът преподава" - 2022
   • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Учебници, учебни комплекти и учебни помагала" - 2022
   • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Подпомагане на общините за образователна десегрегация" - 2022
   • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час" - 2022
   • ЗАПОВЕД № РД09-3101 от 18.05.2022 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 г.

Министерство на земеделието

   • ПРАВИЛА за дейността и организацията на работа на Националния съвет по горите

Българска народна банка

   • НАСОКИ относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно чл. 48, § 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72)

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

   • НАСОКИ във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (РПЗ) – Забавяне на разкриването на вътрешна информация и взаимодействия с пруденциалния надзор (13/04/2022 ESMA 70-159-4966 BG)
   • НАСОКИ относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II за целесъобразност и освобождаване само за изпълнение (12/04/2022 ESMA 35-43-3006)
   • НАСОКИ относно разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (22/11/2021 ЕВА/GL/2021/13)
   • НАСОКИ относно вътрешното управление съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (22/11/2021 ЕВА/GL/2021/14)

Застрахователен надзор

  • НАСОКИ относно идентификационния код на правния субект