АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. юли 2019 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ИЗБОРЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за българските лични документи
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 • ЗАКОН за защита от шума в околната среда
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за концесиите
 • ЗАКОН за политическите партии
 • ЗАКОН за пощенските услуги
 • ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 27.06.2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 19.07.2019 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд
 • ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности
 • НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
 • НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
 • НАРЕДБА за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 04.07.2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната

Други:

 • МЕТОДИКА за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране
 • МЕТОДИКА за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
 • РЕШЕНИЕ № 16155 от 20.12.2018 г. по административно дело № 8935 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2225 от 15.02.2019 г. по административно дело № 1672 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 6 от 18.07.2019 г. по конституционно дело № 6 от 2019 г.
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2019 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 • НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
 • НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
 • НАРЕДБА № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
 • НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
 • НАРЕДБА за административното обслужване

Тарифи:

 • ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Други:

 • ПРАВИЛА за балансиране на пазара на природен газ
 • ПРАВИЛА за търговия с природен газ

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании
 • ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд
 • ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения
 • НАРЕДБА № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 25.05.2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната

Други:

 • МЕТОДИКА за определяне на дневна такса за дисбаланс

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ДДС № 03 от 26.06.2019 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2019 г. на бюджетните организации

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-128 от 30.06.2019 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на оборота от медицинска дейност за целите на регистрация по материалния закон
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-49 от 13.06.2019 г. относно прилагане разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС при извършване на търговия с авточасти
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-51 от 20.06.2019 г. относно определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-116 от 3.06.2019 г. относно определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-100 от 31.05.2019 г. относно разваляне на доставка, по която е извършено авансово плащане, и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-117 от 6.06.2019 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-133 от 20.06.2019 г. относно членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-135 от 20.06.2019 г. относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Министерство на земеделието, храните и горите

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-200 от 9.07.2019 г. за утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Национална здравноосигурителна каса

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-30 от 24.06.2019 г. за дейността на комисията в ЦУ на НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на медицински изделия, извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-33 от 3.07.2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., в частта "Болнична помощ"

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно прилагането на раздел В, точка 6 и раздел В, точка 7 от Приложение I към ДПФИ II

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-235/2019 г. от 20.06.2019 г. относно качеството на дружества, предлагащи платежни услуги
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-230/5.06.2019 г. от 24.06.2019 г. относно предоставяне на лични данни от община К. на "Център за психично здраве - П." ЕООД
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-211/2019 г. от 11.07.2019 г. относно приложение на чл. 25к от ЗЗЛД вр. с чл. 52 от ЗЗДискр.

Агенция по обществени поръчки