АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. август 2021 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 от 30.07.2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 от 19.08.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 от 19.08.2021 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2022 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд

Наредби:

 • НАРЕДБА № 71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите
 • НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗАМ-1077/32-246395 от 30.07.2021 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция "Митници" при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове

Други:

 • ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода юли – септември 2020 г.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културното наследство, туризма и занаятите на Ислямска република Иран за сътрудничество в областта на туризма за периода 2021 – 2024 г.
 • ПРОГРАМА между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора за сътрудничество в областта на културата за периода 2021 – 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 577 от 05.08.2021 г. за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-88 от 26.07.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Гоше в извънболничната помощ

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 на МС от 6.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за филмовата индустрия
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
 • НАРЕДБА № 1 от 23.06.2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия
 • НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
 • НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
 • НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
 • НАРЕДБА № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
 • НАРЕДБА № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
 • НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
 • НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
 • НАРЕДБА № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
 • НАРЕДБА № Н-9 от 6.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
 • НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
 • НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
 • ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите

Тарифи:

 • ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия
 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Други:

 • КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
 • МЕТОДИКА за определяне на линията на бедност за страната
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции
 • ЗАПОВЕД № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. от 27.12.2018 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд

Наредби:

 • НАРЕДБА № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент
 • НАРЕДБА № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група
 • НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗАМ-1766/32-376427 от 28.12.2018 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция "Митници" при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-902 от 1.07.2021 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-909 от 2.07.2021 г. относно удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-964 от 8.07.2021 г. относно прилагане на данъчното законодателство при изплащане на дружествен дял в имущество на съдружник
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1019 от 19.07.2021 г. относно подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и попълване на декларация образец № 1 в случаите на командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-645 от 28.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 29.07.2021 г. до 31.08.2021 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-646 от 29.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-647 от 29.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 година
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021 - 2025 г.

Министерство на образованието и науката

 • НАЦИОНАЛНА КАРТА на висшето образование в Република България
 • МЕТОДИКА за изготвяне и актуализиране на информацията за състоянието на профилната и териториална структура на висшето образование, съдържаща се в Националната карта на висшето образование в Република България
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за младежта 2021-2030 г.
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти"
 • НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" - 2021 (ВИХРЕН-2021)

Министерство на туризма

 • УКАЗАНИЯ от 8.07.2021 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България
 • ПРАВИЛА за прилагане на противоепидемични мерки при извършване на туристическа дейност през летен сезон 2021

Министерски съвет

Национална здравноосигурителна каса

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-43 от 11.08.2021 г. за дейността на комисията в ЦУ на НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на клинична пътека № 168 (№ 168.1 и № 168.2) "Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания"

Българска народна банка

 • НАСОКИ съгласно чл. 17 и чл. 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки ("Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ"), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно чл. 25 от Директива 2011/61/ЕС
 • НАСОКИ за сценариите, използвани при стрес тестовете, съгласно Регламента за ФПП
 • НАСОКИ относно писмените споразумения между членовете на колегиите за ЦК

Застрахователен надзор

 • ОКОНЧАТЕЛНИ НАСОКИ относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-64/2021 г. от 21.07.2021 г. относно предоставяне на данни от Регистъра на населението – Национална база данни "Население" на общинските администрации във връзка с приема на деца в ясли, детски градини/подготвителна група и първи клас