АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. юни 2021 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ЗАКОН за банковата несъстоятелност

Международни актове:

 • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 15.06.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 23.06.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Министерството на вътрешните работи

Наредби:

 • НАРЕДБА № 4 от 18.06.2021 г. за реда за водене на публичния регистър на обществените библиотеки
 • НАРЕДБА № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
 • НАРЕДБА № 68 от 10.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове
 • НАРЕДБА № 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 8 от 27.05.2021 г. по конституционно дело № 9 от 2020 г.
 • КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
 • МЕТОДИКА за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
 • ПРАВИЛА за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции
 • ПРАВИЛА за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
 • ПРАВИЛА за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
 • ПРОГРАМА за освобождаване от санкция или намаляване на санкции

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
 • НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
 • НАРЕДБА № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество
 • НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 • НАРЕДБА № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите
 • НАРЕДБА № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики
 • НАРЕДБА № 6 от 28.03.2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им
 • НАРЕДБА № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
 • НАРЕДБА № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • № ФО-33 от 25.05.2021 г. относно публикуване на информация на интернет страниците на общините
 • ПИСМО № 91-00-249 от 28.05.2021 г. относно изпращане на информация за вписване в списъка на стопанските субекти с нарушения по чл. 57, ал. 4 от ЗОП
 • ДДС № 03 от 17.06.2021 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2021 г. на бюджетните организации

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • ЗАПОВЕД № З-ЦУ-1991 от 31.05.2021 г. за определяне на юрисдикциите, за които българските финансови институции следва да предоставят информация за отчетната 2020 г.
 • ПРОМЕНИ, свързани с доброволно деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск
 • СТАНОВИЩЕ от 9.06.2021 г. относно постъпило писмо с вх. № ЕП-04-19-341/7.04.2021 г. на Националната агенция за приходите относно молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведена работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния бранш и представители на НАП

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-568 от 10.05.2021 г. относно прилагането на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-588 от 11.05.2021 г. относно деклариране на имущество, получено по наследство съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-53 от 18.05.2021 г. относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност при прехвърляне на право на собственост върху урегулиран поземлен имот
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-122 от 5.05.2021 г. относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-49 от 11.05.2021 г. относно право на приспадане на данъчен кредит за закупена техника от общинско предприятие
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-28-144 от 11.05.2021 г. относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за корпоративно подоходно облагане от българско дружество, извършващо търговия с втечнен газ, който се транспортира от територията на Турция до територията на Русия

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-373 от 27.05.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-375 от 27.05.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-389 от 31.05.2021 г. за утвърждаване на образци на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19
 • ЗАПОВЕД № РД-01-416 от 4.06.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 5.06.2021 г. до 31.07.2021 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-417 от 4.06.2021 г. за утвърждаване на образец на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за преболедуване на COVID-19
 • УКАЗАНИЯ за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги

Министерство на туризма

 • ПРАВИЛА за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021
 • УКАЗАНИЯ от 4.06.2021 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Министерство на отбраната

Министерство на образованието и науката

Министерски съвет

 • РЕШЕНИЕ № 441 от 4.06.2021 г. за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II, свързани със звеното за проверка на съответствието (ESMA35-36-1952 BG)

Застрахователен надзор

 • НАСОКИ за сигурността и управлението на информационно-комуникационните технологии (EIOPA-BoS-20/600)

Патентно ведомство

 • ИНСТРУКЦИЯ за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти

Агенция по обществени поръчки

 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-1 от 14.06.2021 г. относно възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки

Комисия за енергийно и водно регулиране

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 117-МИ от 25.05.2021 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори
 • РЕШЕНИЕ № 122-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната, в които се гласува с хартиени бюлетини, в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 247-МИ от 17.06.2021 г. на ЦИК относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори
 • РЕШЕНИЕ № 253-НС от 18.06.2021 г. на ЦИК относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.