АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. юли 2019 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за българските лични документи (ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Обществено и здравно осигуряване" е въведен превод на актуализираните формуляри:

 1. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице) - Обр. ОКд-236;
 2. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд.-237;
 3. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице) - Обр. ОКд-238.

В процедура "Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на здравноосигурителни вноски" е актуализиран формуляр:

 • Заявление за издаване и за изискване на формуляр S041.

В модула са актуализирани и формулярите:

 1. Придружително писмо на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Приложение № 12;
 2. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице - Приложение № 13;
 3. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда - Приложение № 15;
 4. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - Приложение № 16;
 5. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - Приложение № 17;
 6. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи - Приложение № 18;
 7. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 - Приложение № 19;
 8. Заявление-декларация от осигурител за промяна на "съответното ТП на НОИ" - Приложение № 20.

Б. В папка "Данъчно облагане" е въведен превод на актуализираните формуляри:

 1. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 3 и 5 от ЗАДС - Приложение № 1б от ППЗАДС;
 2. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 4 от ЗАДС - Приложение № 2 от ППЗАДС;
 3. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23, ал. 2 от ЗАДС - Приложение № 2а от ППЗАДС;
 4. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 27, ал. 1 от ЗАДС - Приложение № 2б от ППЗАДС;
 5. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 3;
 6. Удостоверение за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 3а;
 7. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 24ж, ал. 1 от ЗАДС - Приложение № 3б;
 8. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 1 от ЗАДС - Приложение № 4;
 9. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 от ЗАДС - Приложение № 4б към ППЗАДС;
 10. Уведомление за получаване на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4в към ППЗАДС;
 11. Декларация при внасяне на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4г към ППЗАДС;
 12. Уведомление от лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4д към ППЗАДС;
 13. Уведомление за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 4е към ППЗАДС;
 14. Справка-Декларация за количествата отпадъци от тютюн, използвани за производство на брикети и пелети - Приложение № 4ж към ППЗАДС;
 15. Уведомление от лицата по чл. 45ж от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4к от ППЗАДС;
 16. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 към ППЗАДС;
 17. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за управление на данъчен склад - Приложение № 5а към ППЗАДС;
 18. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за независима малка пивоварна - Приложение № 5г към ППЗАДС;
 19. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 към ППЗАДС;
 20. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение на специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6а към ППЗАДС;
 21. Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/ обект за винопроизводство на малки винопроизводители - Приложение № 7 към ППЗАДС;
 22. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7а към ППЗАДС;
 23. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7б към ППЗАДС.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Банкови документи", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Откриване на банкова сметка (платежна сметка);
 2. Платежно нареждане за кредитен превод.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.