АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. ноември 2022 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с обнародването на Наредба № 20 от 25.10.2022 г. за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации (oбн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2022 г.) са актуализирани обзорната тема:

и процедура:

 • Условия и ред за издаване на визи на чужденци за Република България.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Представителство на чуждестранните лица", във връзка с изменението и допълнението на Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП (Протокол № 75/17-2022, в сила от 1 ноември 2022 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Капиталов пазар" са въведени новите образци:

 1. Заявление за издаване на одобрение на промени в устава на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
 2. Заявление за издаване на одобрение на възлагане на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 5 от ЗДСИЦДС и одобрение на изменения и допълнения на договор за възлагане на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 6 от ЗДСИЦДС;
 3. Заявление за издаване на одобрение на правила за управление на риска на дружество със специална инвестиционна цел и за одобрение на промени в тях по чл. 15, ал. 3 от ЗДСИЦДС;
 4. Заявление за издаване на одобрение на член на съвета на директорите и/или на прокурист на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС;
 5. Заявление за издаване на одобрение на замяна на банка депозитар на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 15, ал. 2 от ЗДСИЦДС;
 6. Заявление по чл. 11, ал. 1 от ЗДСИЦДС за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;
 7. Заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 33 от ЗДСИЦДС;
 8. Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Б. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност" е въведен нов образец:

 • Заявление за допускане до изпит за оценка на знанията и уменията по чл. 303, ал. 2, т. 2 от Кодекса за застраховането.

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Търговски договори", във връзка с обнародването на Заповед № РД-05-485 на НСИ от 3.11.2022 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" е въведен нов образец:

 • Формуляр за облагане, предназначен за изчисляване на митата и данъците, произтичащи от искането за плащане до обезпечаващата асоциация по задължението при режим транзит под покритието на карнет ATA/e-ATA.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"

В папка "Информация за българската икономика" са актуализирани справочните файлове:

 1. Борсов индекс на Българската фондова борса - SOFIX;
 2. Кредитен рейтинг на Република България по дългосрочни ценни книжа (дълг), деноминирани във валута;
 3. Месечни курсове на лева към щатския долар.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.