АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. ноември 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2019 г. - прилагане на Закона за счетоводството - счетоводно приключване за 2019 г.; Текущо счетоводно отчитане на разходите; Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации

Данъци и данъчни облекчения

 1. Водене на данъчен амортизационен план - Доказване използването на автомобил в икономическата дейност на дружеството - Безвъзмездна доставка на услуга, която се приравнява на възмездна по ЗДДС - Определяне на годишната данъчна амортизационна норма за ППС - ремаркета и полуремаркета - Отчитане на разходи за командировки във връзка с основната дейност на дружество
 2. Данъчно и счетоводно третиране на цесията - Определяне цената на придобиване на вземане, като предмет на прехвърляне по договор за цесия
 3. Данъчно третиране на непарична вноска (апорт) - Счетоводно третиране на апорт при вносителя - Оценка на инвестицията
 4. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните закони - Добра търговска практика - Непризнато право на данъчен кредит, тъй като не е установена реалност на доставките, а не защото по отношение на неговите контрагенти не се доказва наличие на кадрова и техническа обезпеченост - Счетоводен разход, признат за данъчни цели
 5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Събиране и проверка на доказателства при извършване на ревизии по ДОПК. Видове ревизии - Данни за укрити приходи въз основа на обясненията на доставчиците и представените от тяхна страна при извършените им насрещни проверки фактури, доказателства за осчетоводяването на фактурите и доказателства за наличие на техническа и кадрова обезпеченост

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване - тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2019 г. - прилагане на Закона за счетоводството - тема от семинар
 3. Годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството - тема от семинар
 4. Годишно счетоводно приключване за 2019 година
 5. Текущо счетоводно отчитане на разходите - Ревизионен акт за непризнат данъчен кредит - Липса на аналитичност при воденето на сметки - Реално извършени доставки на стоки и услуги по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 2. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции
 3. Подаване на данни за осигурените лица
 4. Практика на ВАС в областта на социалната политика
 5. Преизчисляване на пенсиите - Право за преизчисляване на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст - Срок за подаване на заявлението за преизчисляване

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 2. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Бюджет и одит

 1. Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител
 2. Заповед за назначаване на държавен служител
 3. Заявление за назначаване като държавен служител

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени
 4. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2019 година
 5. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 6. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2019 г.
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg