АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. юли 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Счетоводното и данъчно законодателство, в сила от 2.07.2019 г. - Касови апарати - документация и отчетност; Данъчно третиране на констатирано превишение на разходите спрямо доходите; Понятията "освобождаване от данък" и "малко предприятие" за целите на ДДС; Защита на кредитора при извършени от длъжника, увреждащи го разпоредителни сделки – Павлов иск

Данъци и данъчни облекчения

 1. Вътреобщностни тристранни операции в Закона за данък върху добавената стойност - Възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит при недоказана тристранна операция, в която ревизираното дружество е участвало като посредник
 2. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС
 3. Данъчно облагане и мениджмънт
 4. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ - Данъчно третиране на констатирано превишение на разходите на лице спрямо получените парични средства
 5. Дневник за покупките - Приложение № 11 към ППЗДДС (в сила от 1.07.2019 г.)
 6. Дневник за продажбите - Приложение № 10 към ППЗДДС (в сила от 1.07.2019 г.)
 7. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС - Определение на понятията "малко предприятие" и "освобождаване от данък" за целите на ДДС - Право на данъчен кредит, свързано с доставка на услуги на търговци, регистрирани по ДДС в други държави членки, като сделките се облагат по мястото на получаването на услугата
 8. Облагане с данък добавена стойност на финансовия лизинг - Корекция на данъчен кредит за лизингови автомобили с прекратени договори, които не са върнати от лизингополучателите и за автомобили, които са претърпели тотална щета
 9. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител (за дневник за продажбите и дневник за покупките) - Приложение № 12 към ППЗДДС (в сила от 1.07.2019 г.)
 10. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 11. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 2. Касови апарати - документация и отчетност
 3. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 4. Промени в счетоводното и осигурителното законодателство за 2019 година, в сила от 2.07.2019 г.

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 2. Целева помощ за отопление
 3. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда - Приложение № 15
 4. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице - Приложение № 13
 5. Заявление-декларация за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 3, т. 9 от Закона за здравното осигуряване
 6. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи - Приложение № 18
 7. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - Приложение № 16
 8. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - Приложение № 17
 9. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
 10. Заявление-декларация от осигурител за промяна на "съответното ТП на НОИ" - Приложение № 20
 11. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 - Приложение № 19
 12. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст - Приложение № 11

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора - Защита на кредитора при извършени от длъжника, увреждащи го разпоредителни сделки
 2. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица
 3. Платежни инструменти и операции с тях
 4. Регистрация на застрахователен брокер

Бюджет и одит

 1. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 2. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 3. Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 4. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
 5. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
 6. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Ключови показатели за България
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Неоторизирания достъп до данни на НАП - отговори на най-често задавани въпроси
 5. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Сравнение на данъчната тежест върху разходите за труд за самостоятелно лице и семейство с две деца, получаващи средна работна заплата – 2018 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg