Актуализирани повече от тридесет процедури по измененията в ГПК; актуализирани процедурите по всички модули по новите изисквания за електронното подписване; актуализирани десет финансови процедури по ДОПК …..

АРХИВ  


Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец ноември 2017 г.

Акценти

 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" са актуализирани тридесет и четири процедури по последните изменения в ГПК (ДВ, бр. 85 от 2017 г.). Промените в заповедното и изпълнителното производство в ГПК целят достатъчно гаранции за ефективна защита на правата на гражданите.  Важна е промяната относно банките в заповедното производство. Предвижда се подаденото от длъжника възражение да спира изпълнението. Целта е да се гарантират справедливост, равнопоставеност и защита на длъжниците на банки, които са в невъзможност да погасяват задълженията си.

Подобрена е процедурата по призоваването, като се предоставят допълнителни гаранции за намиране и уведомяване на длъжника. В тази връзка се предлага увеличаване на срока, в който длъжникът да бъде търсен — в рамките на един месец да се гарантират поне три посещения на адреса му, като най-малко едно от тях да бъде в неработен или неприсъствен ден. Допълнително се предвижда справката за адреса на длъжника да се извършва служебно от съда, както и проверка на неговата месторабота, за да може да бъде призован чрез работодателя. Предвижда се и назначаване на особен представител на длъжника в заповедното производство, който да може ефективно и своевременно да предприеме необходимото в негова защита.  

Изключително важно за длъжниците е регламентираната възможност за обжалване на оценката на недвижим имот, определена от съдебния изпълнител, като по този начин се избягват случаите на продаване на имоти от съдебните изпълнители на цена десетки пъти по-ниска от пазарната. Предвидено е обжалване и на Други действия на съдебните изпълнители, като така се предоставя възможност за допълнителен съдебен контрол и съответно за допълнителна защита на длъжниците.

Сериозни проблеми за длъжниците създаваше прилагането на разпоредбата на чл. 446, в която определянето на несеквестируемия доход на физическите лица е обвързано с размера на минималната работна заплата. В сегашния си вид разпоредбата на практика е неприложима, тъй като при приемането й минималната работна заплата е била в размер на 220 лв., променяна е няколкократно, а регламентираната в разпоредбата минимална граница от 300 лв. не е била актуализирана нито веднъж. Вследствие на това немалка част от длъжниците търпят по-неблагоприятни условия и в тази връзка е предложена промяна на текста, като удържането следва да се извършва при спазване на ограниченията, определени в акт на Министерски съвет.  Изменението в чл. 454, ал. 1 е с оглед облекчаване на длъжника, като изпълнителното производство се спира при внасяне на по-нисък. спрямо действащия, процент от задължението като първоначална вноска.

 • В различни модули са актуализирани повече от четиридесет процедури по последните промени в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ, бр. 85 от 2017 г.). Промените имат за цел да приведат националното законодателство, регламентиращо предоставянето на електронни удостоверителни услуги, с Регламент (EC) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Прякото прилагане на Регламент (EC) № 910/2014 налага отмяната на съществена част от разпоредбите в ЗЕДЕП по въпросите, уредени в Регламента. Законът има разширен обхват и в съответствие с това има промяна в разпоредбите, така че се регламентират не само удостоверенията за квалифициран електронен подпис, а всички квалифицирани удостоверения по Регламент (EC) № 910/2014. В ПЗР са реализирани изменения в редица закони, които препращат към Закона за електронния документ и електронния подпис. Измененията са както с формален характер - във връзка с необходимостта от допълване на препратките към Регламент (EC) № 910/2014 и прецизиране с оглед на измененото заглавие на националния закон, така и за уточняване на вида на електронния подпис, който се изисква при предоставяне на някои електронни административни услуги. В тази връзка, където такова уточнение не е налице, е възприет подход, при който се дава възможност за използване от потребителите на усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, и квалифициран електронен подпис при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с чл. 27 от Регламент (EC) № 910/2014.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с измененията в ГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник без прекратяване на дружеството;
 2. Обжалване на разноските по изпълнението;
 3. Производство по оспорване на актове на частните съдебни изпълнители;
 4. Предявяване на иск по чл. 422 от ГПК;
 5. Извършване на изпълнителни действия при нарушение на закона относно местната компетентност;
 6. Назначаване на особен представител в изпълнителното производство;
 7. Специфични случаи на разширяване субективните предели на изпълнителния лист;
 8. Налагане на запор върху специална клиентска сметка;
 9. Процедура по смяна на съдебния изпълнител в изпълнителното производство;
 10. Производство по възстановяване на срокове по ГПК;
 11. Изнасяне на публична продан на неподеляем недвижим имот в производството по делба;
 12. Обжалване на отказ за издаване на заповед за изпълнение;
 13. Принудително изпълнение на споразумение за привременни мерки;
 14. Реализиране на дисциплинарна отговорност на съдебните изпълнители и съдиите по вписвания;
 15. Депозиране на възражение от длъжника в заповедното производство. Оттегляне на възражение в заповедното производство;
 16. Признаване на разноски по граждански дела;
 17. Заличаване на вписването на ипотека. Погасяване на ипотеката;
 18. Налагане на запор върху акции и дружествени дялове;
 19. Вписване на възбрана върху недвижим имот. Възбрана и принудително изпълнение при СИО;
 20. Имуществена отговорност на съдебните изпълнители;
 21. Обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение на заповед по чл. 417 от ГПК. Спиране на незабавното изпълнение;
 22. Изпълнение на съдебни решения по граждански дела. Отсрочване и разсрочване на изпълнението. Предварително изпълнение;
 23. Предявяване на отрицателен установителен иск по чл. 424 от ГПК;
 24. Производство по обезсилване на изпълнителен лист;
 25. Спиране на изпълнението в заповедното производство;
 26. Предявяване на възражение по чл. 423 от ГПК;
 27. Претендиране на вземания по банков кредит в хипотезата на чл. 60, ал. 2 от ЗКИ;
 28. Защита на длъжника при насочване на принудително изпълнение срещу несеквестируемо имущество;
 29. Разпределение на суми в изпълнителното производство;
 30. Присъждане на издръжка за минал период по СК;
 31. Защита на кредитори при невъзможност за удовлетворение от имуществото на наследниците (чл. 56 от ЗН);
 32. Присъединяване на кредиторите в производство по несъстоятелност – предявяване и приемане на вземания;
 33. Присъждане и събиране на разноски в полза на съда;
 34. Налагане на запор върху трудовото възнаграждение и пенсия на длъжника.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на ППЗСП (ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани;
 2. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на малко дете;
 3. Настаняване на дете в приемно семейство;
 4. Кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства;
 5. Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, записано в първи клас на държавно или общинско училище.

Въведени са следните нови формуляри:

 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 1);
 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 2);
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 3);
 4. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 4);
 5. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 5);
 6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 6);
 7. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 7);
 8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 8);
 9. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 9);
 10. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 10);
 11. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а ППЗСПД във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 11);
 12. Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б ППЗСПД във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 12).

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с измененията в Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ, бр. 79 от 3.10.2017 г.) е въведен следният нов формуляр:

 • Заявление за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изменението на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) и Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование (обн. в ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изм. и доп. с ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г. на Закона за народните читалища са актуализирани следните процедури:

 1. Регистрация на читалище;
 2. Учредяване и прекратяване на читалищно сдружение.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, 74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Вписване в регистъра на организациите, подпомагащи културата;
 2. Създаване на частен музей;
 3. Вписване на младежките организации в списъка на национално представителните младежки организации и в Националната информационна система за младежта.

Във връзка с изменението на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ, бр. 85 от 2017 г. от 24.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Регистрация и заличаване на наименованието на артистична група;
 2. Вписване в информационния регистър на културните организации;
 3. Вписване и заличаване от публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация;
 4. Издаване на разрешение за теренни археологически проучвания.

Във връзка с изменението на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ, бр. 85 от 2017 г. от 24.10.2017 г.) и Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 2. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 3. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 5. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 6. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 8. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 9. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 10. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 11. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни организации;
 12. Приемане на учащи във висшите военни училища;
 13. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 14. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Общински административно-правни процедури"

Във връзка с изменението на ГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, 74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) e актуализирана следната процедура:

Във връзка с изменението на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ, бр. 85 от 2017 г. от 24.10.2017 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Издаване на удостоверение за наследници;
 2. Издаване на удостоверение за идентичност на имената.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с измeнението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с трайни увреждания или от специализирани институции;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица, освободени от местата за лишаване от свобода;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
 4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни на работни места, разкрити в икономически дейности, подпомагащи опазването на околната среда;
 5. Периодично парично подпомагане на безработни лица при започване на работа в друго населено място;
 6. Насърчителни мерки за работодатели - микропредприятия за наети от тях безработни лица.

Във връзка с измeнението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) е актуализирана процедурата:

 • Удръжки от трудовото възнаграждение.

Модул "Околна среда"

Във връзка с изменението на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ, бр. 85 от 2017 г. от 24.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански и научни цели или за осъществяване на контролни функции;
 2. Издаване на разрешение за строителство на обект с източник на йонизиращи лъчения, монтаж и предварителни изпитвания;
 3. Издаване на лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и услуги;
 4. Издаване на лицензия за производство на източници на йонизиращи лъчения;
 5. Издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения;
 6. Издаване на разрешение за еднократен превоз на радиоактивни вещества;
 7. Издаване на лицензия за превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал;
 8. Издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на обекти с радиоактивни вещества;
 9. Издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества;
 10. Издаване на разрешение за определяне местоположението (избор на площадка) на хранилище за радиоактивни отпадъци;
 11. Издаване на лицензия за експлоатация на съоръжения за обработване и/или съхраняване на радиоактивни отпадъци;
 12. Извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 13. Ред за регистрация на дейности с отпадъци;
 14. Издаване на разрешение за транзитен превоз на ядрен материал, радиоактивни отпадъци (РАО) или други радиоактивни вещества;
 15. Издаване на лицензия за специализирано обучение за използване на ядрената енергия;
 16. Издаване на удостоверения за правоспособност на лица, професионално заети с дейности с източници на йонизиращи лъчения.

Модул "Държавен служител"

Във връзка с изменението на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ бр. 85 от 2017 г. от 24.10.2017 г.) e актуализирана процедурата:

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменения и допълнения в ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (обн. В бр. 63 на ДВ и бр. 85 от 24.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на ревизионен акт;
 2. Обжалване по административен ред на актове на органите по приходите;
 3. Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите;
 4. Извършване на ревизии и проверки по ДОПК;
 5. Разпореждане с отнети в полза на държавата движими вещи;
 6. Принудително изпълнение на публичните вземания - общи положения;
 7. Процедура за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица;
 8. Осъществяване на административно сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз, в областта на данъците;
 9. Осъществяване на автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане;
 10. Събиране на публични вземания.

Модул "Транспорт"

Във връзка с измененията на НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г) са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Условия и ред за извършване на превоз на опасни товари;
 2. Условия и ред за издаване на разрешение за обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари;
 3. Условия и ред за провеждане на изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство (МПС) за превоз на опасни товари;
 4. Условия и ред за провеждане на изпити за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
 5. Бракуване на пътни превозни средства (ППС). Издаване на удостоверения;
 6. Спиране от движение на моторно превозно средство (МПС) по желание на собственика;
 7. Издаване на свидетелство за временна регистрация на моторно превозно средство (МПС).