Актуализирани седемдесет и пет процедури по промените в търговския регистър; три нови процедури по GDPR; още двадесет и четири статистически и данъчни форми на годишния финансов отчет, подавани през 2018 г.…..

АРХИВ  


Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец януари 2018 г.

Акценти

 • В модул "Търговци, търговски дружество и сдружения с нестопанска цел" са актуализирани 75 процедури във връзка с изменението на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Промените обхващат толкова много процедури заради изменението и на заглавията на споменатите актове, като идеята на измененията е, че към търговския регистър се добавя и друг регистър – този на юридическите лица с нестопанска цел. Променени са всички формуляри, които се подават в Агенция по вписванията, Търговски регистър, като има и нови формуляри относно сдружение, фондация, народно читалище, клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, преобразуване на ЮЛНЦ. Наред с тези повсеместни промени, в съответните процедури бяха отразени промените в чл. 15 и чл. 129 от ТЗ, направени със ЗИДЗИДКТ (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.), изразяващи си в добавяне на допълнителни изисквания, съответно документи, които да ги доказват - при прехвърляне на търговско предприятие и при прехвърляне на дружествен дял. Прехвърлянето е допустимо само ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Посочените обстоятелства се доказват – поради липса на правна уредба – с документи, определени в поместено на сайта на АВ указание и най-вече на практиката на АВ по вписване, като напоследък има и решения на компетентните съдилища – документите са удостоверение от НАП, както и удостоверение от работодателя, като споменатото указание и практиката на съда изискват единствено удостоверение от работодателя;
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" във връзка с новия Общ регламент относно защитата на личните данни, който ще се прилага от 25 май 2018 г., са въведени и три нови процедури: "Администратор и обработващ лични данни – понятие, задължения, отговорност. Защита на личните данни при съвместни администратори", "Организационни и технически мерки за защита на сигурността на личните данни" и "Длъжностно лице по защита на данните – изисквания, задачи и отговорности";
 • В модул ""Финансови процедури" са въведени ежегодните нови формуляри – 24 на брой – в папка "Статистически и данъчни форми на годишния финансов отчет, подавани през 2018 г."

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изменението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 27.12.2016 г.). e актуализирана процедурата:

Във връзка с новия Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) и Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 2. Конкурсно финансиране на научна или художественотворческа дейност в държавните висши училища;
 3. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 4. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 5. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 6. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 7. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 8. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 9. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 10. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 11. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 12. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 13. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни организации;
 14. Приемане на учащи във висшите военни училища;
 15. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 16. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 17. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 18. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища;
 19. Начална и/или специална военна подготовка на студенти и подготовка на ученици от средните училища.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с изменението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Отпуск при временна неработоспособност;
 2. Регистрация на търсещо работа лице.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с новия Общ регламент относно защитата на личните данни, който ще се прилага от 25 май 2018 г., са въведени и следните нови процедури:

 1. Администратор и обработващ лични данни – понятие, задължения, отговорност. Защита на личните данни при съвместни администратори;
 2. Организационни и технически мерки за защита на сигурността на личните данни;
 3. Длъжностно лице по защита на данните – изисквания, задачи и отговорности.

Във връзка с изменението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) и допълнението на Семейния кодекс (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е актуализирана процедурата:

 • Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с промените в Закона за Сметната палата (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. и бр. 103 от 28.12.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Статут и устройство на Сметната палата. Обхват на одитната дейност. Видове одити;
 2. Одитна дейност на Сметната палата. Правомощия на одиторите. Издаване на одитен доклад. Възражение. Последствия;
 3. Финансов одит;

Въведени са и следните нови формуляри:

 1. Статистически и данъчни форми на годишния финансов отчет, подавани през 2018 г. – 24 формуляра;
 2. Уведомление по реда на чл. 77а от ДОПК при откриване на производство по стабилизация на търговец - Образец № ОКд – 278;
 3. Уведомление по чл. 78 от ДОПК - Образец № ОКд – 106.

Модул "Отбрана"

Във връзка с промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.) са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически средства;
 2. Издаване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
 3. Издаване на разрешение за придобиване, съхраняване и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия;
 4. Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях.

Модул "Горско стопанство"

Във връзка с изменението на Закона за горите (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.) се актуализира следната процедура:

 • Ред за регистрация на физически лица и търговци за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 77 и 78 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), на Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Регистрация на сдружение на потребителите;
 2. Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина;
 3. Ред за извършване на справки от Агенцията по вписванията относно обстоятелства, вписани в търговския регистър;
 4. Регистрация на сдружение с нестопанска цел;
 5. Регистрация на фондация;
 6. Регистрация на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;
 7. Производство по обжалване решенията на органите на сдружение;
 8. Прекратяване на ООД (ЕООД) с ликвидация;
 9. Обжалване на откази, постановени от длъжностни лица по регистрацията. Отстраняване на грешки и непълноти;
 10. Последици от неизпълнение на задължението за пререгистрация на търговци и клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
 11. Доброволно напускане на съдружник в ООД;
 12. Постановяване на неприсъствено решение на общи събрания на ООД. Отмяна на неприсъствени решения;
 13. Обратно изкупуване на акции на акционерни дружества по реда на ТЗ и ЗППЦК;
 14. Използване на марка и фирма, които са сходни или идентични помежду си;
 15. Установяване на нищожност или недопустимост на вписването в търговския регистър или несъществуване на вписаното обстоятелство;
 16. Регистрация на кооперация;
 17. Намаляване на капитала на акционерно дружество;
 18. Увеличаване на капитала на акционерно дружество;
 19. Вписване на промени в обстоятелства за акционерно дружество;
 20. Вписване на промени в обстоятелства за командитно дружество с акции;
 21. Правен режим на европейското дружество съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 относно Устава на европейското дружество;
 22. Вписване на обстоятелства в търговския регистър относно Европейско кооперативно дружество. Издаване на удостоверение за законосъобразност;
 23. Правен режим на Европейското кооперативно дружество съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003;
 24. Придобиване от страна на акционерно дружество на собствени акции по реда на чл. 187а от ТЗ;
 25. Регистрация на едноличен търговец;
 26. Вписване на обстоятелства в търговския регистър относно Европейско обединение по икономически интереси;
 27. Вписване на промени в обстоятелства за едноличен търговец;
 28. Вписване на промени в обстоятелства за сдружение;
 29. Регистрация на ООД (ЕООД);
 30. Регистрация на командитно дружество;
 31. Вписване на промени в обстоятелства за събирателно дружество;
 32. Вписване на промени в обстоятелства за ООД (ЕООД);
 33. Вписване на промени в обстоятелства за командитно дружество;
 34. Регистрация на акционерно дружество;
 35. Намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
 36. Вписване на закриване на клон на търговец в търговския регистър;
 37. Продажба на търговско предприятие;
 38. Неизпълнение на корпоративни задължения на съдружник в ООД;
 39. Неизпълнение на корпоративни задължения на съдружник в събирателно дружество;
 40. Неизпълнение на корпоративни задължения на член-кооператор в кооперация;
 41. Основания за прекратяване на акционерно дружество;
 42. Основания за прекратяване на командитно дружество;
 43. Основания за прекратяване на командитно дружество с акции;
 44. Основания за прекратяване на кооперация;
 45. Основания за прекратяване на дружество с ограничена отговорност;
 46. Основания за прекратяване на събирателно дружество;
 47. Неизпълнение на корпоративни задължения на съдружник в командитно дружество;
 48. Неизпълнение на корпоративни задължения на акционер в АД;
 49. Неизпълнение на корпоративни задължения на съдружник/акционер в КДА;
 50. Защита на членството в кооперация;
 51. Защита на членството в КДА;
 52. Изключване на съдружник в командитно дружество;
 53. Членство в кооперация;
 54. Изключване на съдружник в събирателно дружество;
 55. Защита на членството в събирателно дружество;
 56. Защита на членството в ООД;
 57. Защита на членството в командитно дружество;
 58. Защита на членството в АД;
 59. Членство в събирателно дружество;
 60. Членство в командитно дружество;
 61. Правно положение на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролирани от тях лица и действителни собственици;
 62. Обявяване на актове в търговския регистър;
 63. Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър;
 64. Вписване на клон на търговец;
 65. Управление на акционерно дружество (общо събрание на акционерите);
 66. Управление на акционерно дружество (съвет на директорите, надзорен съвет, управителен съвет);
 67. Управление на акционерно дружество (обзор);
 68. Членство в акционерно дружество;
 69. Вливане на търговски дружества;
 70. Сливане на търговски дружества;
 71. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 72. Отделяне на търговски дружества;
 73. Разделяне на търговски дружества;
 74. Вписване на прехвърляне на търговско предприятие;
 75. Непарични вноски.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с приети изменения в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) и по-точно с премахване на възможността за ползване на болничен, когато временната неработоспособност е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, е актуализирана процедурата:

 • Право на обезщетение за временна неработоспособност, настъпила преди прекратяване на осигуряването и продължила след това.

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.) са актуализирани следните две процедури:

 1. Утвърждаване на цени на лекарствени продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства;
 2. Включване, промени или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък.

Във връзка с промени в Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция (ДВ, бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Организационно и финансово подпомагане от Център за асистирана репродукция за извършване на дейности по асистирана репродукция;
 2. Сключване на договори за финансиране на дейности по асистирана репродукция със средства от Център за асистирана репродукция.

Актуализирани са и един образец и формуляр:

 1. Декларация за информирано съгласие от заявителката и партньора;
 2. Заявление за финансово и организационно подпомагане за извършване на асистирана репродукция със средства от Центъра за асистирана репродукция.

Модул "Правни сделки"

Във връзка с промените в Търговския закон (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) е допълнена следната сделка:

Въведен е нов образец, а именно:

 • Договор за продажба на търговско предприятие.