Нова процедура за създаване на териториална единица; нова процедура за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; актуализирани са петнадесет процедури за висшето образование….

АРХИВ  


Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец септември 2017 г.

Акценти

 • В модул "Околна среда" е въведена новата процедура "Предотвратяване и отстраняване на екологични щети и установяване на отговорността при наличие на такива". В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети е заложен принципа, че "замърсителят плаща". В тази процедура, освен участието на държавни органи е застъпено и участието на гражданите, които могат да сигнализират компетентните органи за наличие на констатирани от тях екологични щети или опасност от настъпването им, както и да дават становища и идеи за тяхното преодоляване. Компетентният орган може да назначава и извършва проверка на място, да открива процедура по определяне на превантивни или оздравителни мерки и т.н.;
 • В модул "Общински административно-правни процедури" е въведена новата процедура "Създаване на териториалните единици община, район, кметство, населено място и селищно образувание. Ред за извършване на промени в административно-териториалните образувания". Целта на тази процедура е да разясни на гражданите как могат да инициират и участват в създаването на административно-териториални единици (област и община), техните подразделения (кметства и райони) и териториални единици (населени места и селищни образувания). Създаването на такива формирования на местното самоуправление е породено от конкретни фактори като социално-икономически фактори, географски, транспортно-комуникационни и управленски фактори;
 • В модул "Образование, наука и култура" са актуализирани петнадесет процедури по последните изменения в Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности и в Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (и двете изменения в сила от 1.09.2017 г.).

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Актуализирани са следните формуляри:

 1. Декларация за липса на промяна в обстоятелствата, посочени в издадената лицензия за дейности с наркотични вещества;
 2. Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 3. Заявление за подновяване на лицензия за производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 4. Заявление за промяна на лицензия за производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 5. Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 6. Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 7. Заявление за промяна на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества, съдържащи наркотични вещества;
 8. Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 9. Заявление за промяна на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. и доп. на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ДВ, бр. 66 от 15.08.2017 г., в сила от 15.08.2017 г.) и изм. на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 66 от 15.08.2017 г., в сила от 1.09.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 2. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 3. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 4. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 5. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 6. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 7. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 8. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 9. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 10. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 11. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни организации;
 12. Приемане на учащи във висшите военни училища;
 13. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 14. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 15. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с измененията на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 1.08.2017 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Управление на акционерно дружество (общо събрание на акционерите);
 2. Увеличаване на капитала на акционерно дружество.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на Наредба № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето (ДВ, бр. 62 от 1.08.2017 г., в сила от 1.08.2017 г.) e актуализирана процедурата:

както и формулярите:

 1. Искане за предоставяне на полицейска закрила на дете;
 2. Приемно-предавателен протокол за предаване на дете, на което е предоставена полицейска закрила.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с изменението на ЗАНН (ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) е актуализирана процедурата:

 • Установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания.

Във връзка с изменението на ЗСВ (ДВ, бр. 65 от 2017 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на ДОПК (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Областна администрация"

Във връзка с изменението на ДОПК (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) е актуализирана процедурата:

 • Условия и ред за подпомагане и финансова компенсация на лица, пострадали от престъпления.

Във връзка с изменението на ЗОП (ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки;
 2. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации.

Във връзка с изменението на Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Оценяване на предложения по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
 2. Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз.

Модул "Околна среда"

Въведена е новата процедура:

Модул "Общински административно-правни процедури"

Въведена е новата процедура:

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с измененията и допълненията в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ бр. 63 от 04.08.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Изготвяне на акт за установяване на извършено административно нарушение по ЗДФИ;
 2. Установяване на нарушения и налагане на глоби и имуществени санкции при нарушаване на основните разпоредби в областта на туризма.

Поради измененията в Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г) е актуализиран текста на следната процедура:

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (от ДВ, бр. 63 от 2017 г.), които дадоха отражения и в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, наложиха актуализация текстовете на следните процедури:

 1. Вписване в регистъра на задължените лица при Националната агенция за приходите;
 2. Издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия;
 3. Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн;
 4. Издаване на лиценз за производство на оптични дискове и/или матрици за тяхното производство.

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с последните изменения в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, както и приемането на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Регистриране на земеделски стопани;
 2. Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания.