Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. март 2014 г.

АРХИВ  


Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Международни одитни стандарти; Местни данъци и такси; Погасяване на публични задължения; Преобразуване на единната сметка; Бартер – счетоводно и данъчно отчитане

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Бартер на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. Счетоводно отчитане и данъчно облагане по ЗДДС
 2. Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци по чл. 71 от ЗМДТ
 3. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
 4. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните закони
 5. Заявление за вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани по реда на §4, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ДОПК
 6. Заявление за последователността на погасяване на публични задължения по чл. 169, ал. 3 от ДОПК
 7. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 8. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност
 9. Решение № 2 на КС и становище на МФ относно обявяването за противоконституционни на разпоредбите на ДОПК, касаещи единната сметка
 10. Специален ред на облагане в Закона за данък върху добавената стойност
 11. Събиране на публичните вземания

Бюджет

 1. Наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност. Част "Одит на изпълнението"
 2. Преобразуване на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за държавно обществено осигуряване
 2. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на здравноосигурителни вноски
 3. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за плащане на данъци
 4. Проформа фактура, дебитно и кредитно известие/касова отчетност
 5. Проформа фактура, дебитно и кредитно известие/касова отчетност (многоредова)
 6. Проформа фактура/касова отчетност (Proforma invoice/Cash accounting) (формат MS Excel)
 7. Фактура, дебитно и кредитно известие/касова отчетност
 8. Фактура, дебитно и кредитно известие/касова отчетност (многоредова)
 9. Фактура/касова отчетност (Invoice/Cash accounting) (формат MS Excel)

Труд и работна заплата

 1. Декларация за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица
 2. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
 3. Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
 4. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
 5. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или 231 от ЗОВСРБ
 6. Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Социално и здравно осигуряване

 1. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО - Приложение № 7
 2. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО - Приложение № 1
 3. Декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване - Приложение № 12
 4. Декларация към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя - Приложение № 2
 5. Заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя - Приложение № 11
 6. Заявление-декларация за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице - Приложение № 16
 7. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО - Приложение № 5
 8. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО - Приложение № 6
 9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО - Приложение № 3
 10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО - Приложение № 4
 11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни - Приложение № 2
 12. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - Приложение № 14а
 13. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а от КСО - Приложение № 2а
 14. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни - Приложение № 13
 15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни - Приложение № 14
 16. Заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане по ЗГВРСНР - Приложение № 4
 17. Опис на документите към Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО - Приложение № 9
 18. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции
 19. Придружително писмо към Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО - Приложение № 8
 20. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя"
 21. Справка за приети и върнати документи към Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО - Приложение № 10
 22. Справка за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори - Приложение № 5
 23. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове - Приложение № 1

Банки и финанси

 1. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Сделки

 1. Списък на членовете на БФБ - София и техните борсови посредници

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 2. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г.
 3. Териториални дирекции и офиси на НАП - банкови сметки (IBAN) и адреси

Справочник

 1. BIC, БАЕ кодове (IBAN) на Търговските банки и БНБ
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Първични дилъри на ДЦК
 5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 7. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg