Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. юли 2014 г.

АРХИВ  


Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика при противоречие на ППЗДДС спрямо ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО, и задължението на органите по приходите. Данъчни казуси, произтичащи от решенията на Европейския съд, прилагани по данъчни дела от България относно признаване на приходите от услугите

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Закона за хазарта
 2. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните закони
  - Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 78 от ЗКПО - извънреден приход - безвъзмездно придобити материални запаси
  - Липсата на установени задължения по ЗДДС и влиянието й върху констатациите за липса на реалност на доставките върху финансовия резултат по ЗКПО
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим - А14
 4. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност - признаване на приходите от услуги съгласно ЗСч съобразно чл. 12 от ППЗДДС
 5. Практика на ВАС в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2013 г.
 7. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2013 г. (съгласно Заповед № ЗМФ-220)
 8. Събиране и проверка на доказателства при извършване на ревизии по ДОПК. Видове ревизии
 9. Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. КРМСФО Разяснение 21: Налози

Труд и работна заплата

 1. Декларация за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица
 2. Национални програми и мерки за заетост
 3. Обезщетения при безработица
 4. Предлагане на посреднически услуги за намиране на работа
 5. Работа на българи в чужбина
 6. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица

Социално и здравно осигуряване

 1. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО - Приложение № 7
 2. Декларация по §2б, ал. 11 от ПЗР на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър за определяне и изплащане възнаграждение на ликвидатор
 3. Приемателно-предавателен протокол по § 7 от ПЗР на ЗИДКСО
 4. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет
 5. Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО (за предадени ведомости)
 6. Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, в случаите на прехвърляне на предприятието на ЕТ чрез сделка на правоприемника
 7. Удостоверение по чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ (когато осигурителят не е имал наети лица и не предава ведомости)

Пенсии, социално подпомагане

 1. Доклад-предложение за социална оценка на потребностите от социални услуги по чл. 40, ал. 4 от ППЗСП
 2. Молба-декларация за отпускане на социална помощ по чл. 26, ал. 1 от ППЗСП
 3. Молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
 4. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция
 5. Права и помощи за хората с увреждания
 6. Разписка за предаване на документи по чл. 1, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ
 7. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на директора на дирекция "Социално подпомагане"
 8. Социални помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания
 9. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 10. Целева помощ за отопление

Банки и финанси

 1. Предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Сделки

 1. Заявление за регистрация в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 3. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 ЗКИ (в сила до 29.09.2014 г.)
 5. Списък на оценителите по чл. 235, ал. 1 от ДОПК
 6. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 7. Средни пазарни цени на жилища за 2014 г. (по тримесечия)
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg