Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. август 2015 г.

АРХИВ  


Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно третиране на префактурираните разходи от наемодател на наемател; Данъчен кредит при липса на доказателства за извършен транспорт при доставката; Разплащания на разпоредители с бюджет по договори

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14
 2. Акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки - Приложение № 15
 3. Акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа енергия - Приложение № 17
 4. Акцизна декларация за тютюневи изделия - Приложение № 16
 5. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател
 6. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност - прекратяване на регистрацията на основание чл. 176, т. 4 от ЗДДС
 7. Документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставка - Приложение № 14а
 8. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 9. Естествени фири - счетоводни и данъчни проблеми - начисляване на ДДС при липси или бракуване на стоково-материални ценности
 10. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Режим "отложено плащане на акциз"
 11. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задълженото лице (Приложение А) (Обр. № Окд-202)
 12. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение Б) (Обр. № Окд-203)
 13. Заявление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставени от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение В) (Обр. № Окд-265)
 14. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 3 и 5 от ЗАДС - Приложение № 1б
 15. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 4 от ЗАДС - Приложение № 2
 16. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж
 17. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5
 18. Искане за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти - Приложение № 24
 19. Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО
 20. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г
 21. Искане за съгласуване на специален метод за денатуриране - Приложение № 17в
 22. Искане за унищожаване на акцизни стоки и стоки по чл. 21, ал. 6, чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 25б, ал. 1 от ЗАДС - Приложение № 7с
 23. Искане от получател/купувач на стока с висок фискален риск
 24. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС - корекция на ползван данъчен кредит при анулиране на фактури
 25. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 26. Отчет за бандероли - Приложение № 12в
 27. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС - право на данъчен кредит при наличие на данни за данъчна измама
 28. Практика на ВАС в областта на финансовата и данъчната политика
 29. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност - право на данъчен кредит при липса на доказателства за извършен транспорт на доставката
 30. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Данъци, мита и такси
 31. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти - Приложение № 25
 32. Уведомление за извършване на операциите по чл. 65, ал. 5, т. 2 в данъчен склад или на денатуриране по специален метод в обекта на производителя на продуктите по чл. 22, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7о
 33. Уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение E) (Обр. № Окд-267)
 34. Уведомление за получаване на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4в към ППЗАДС
 35. Уведомление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение Г) (Обр. № Окд-266)
 36. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за управление на данъчен склад - Приложение № 5а
 37. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е
 38. Уведомление за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 4е към ППЗАДС
 39. Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес (Приложение Д) (Обр. № Окд-201)
 40. Уведомление от лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4д към ППЗАДС
 41. Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК - Образец № ОКд – 107

Бюджет и одит

 1. Списък за упълномощените лица от общината за проверка на задълженията към НАП и Агенция "Митници" във връзка с Решение № 788 на МС от 28.11.2014 г. разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
 2. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Документация и осчетоводяване на стопанските операции и факти
 2. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 3. Касови апарати - документация и отчетност
 4. Отчетност на оборотите от извършени продажби

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта
 2. Работа при намалено работно време. Удължаване на работното време
 3. Обезщетения при безработица
 4. Обезщетения, регламентирани от Кодекса на труда
 5. Платен годишен отпуск - придобиване, ползване, прекъсване, отлагане, давност, заплащане и обезщетяване
 6. Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България
 7. Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България
 8. Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за бизнес пътуване на чужденец в Република България
 9. Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за бизнес пътуване на чужденец в Република България
 10. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 11. Трудов договор на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (за един ден) и разписка

Пенсии, социално подпомагане

 1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 2. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 3. Понятие за осигурителен стаж
 4. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 5. Целева помощ за отопление

Социално и здравно осигуряване

 1. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ
 2. Справка от предприятието, в което работи майката (бащата, настойникът) за ползван отпуск по чл. 164 от КТ за отглеждане на дете
 3. Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"
 4. Указания за попълване на Декларация образец № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"

Банки и финанси

 1. Вписване и заличаване на финансови институции. Основни изисквания към дейността им
 2. Гарантирането на влоговете в банките - актуалност и проблеми
 3. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите институции
 4. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 5. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и финансовите институции
 6. Потребителски кредит - обща характеристика
 7. Ред за получаване на гарантирана сума по влогове в банки

Сделки

 1. Особен залог върху ценни книжа
 2. Особените залози като вид търговско обезпечение
 3. Разпореждане за служебно вписване на прехвърляне на заложени ДЦК по реда на ЗОЗ от един в друг регистър по чл. 24
 4. Разпореждане за служебно вписване на прехвърляне на заложени ДЦК по реда на ЗОЗ от регистър по чл. 5, ал. 7 в регистър по чл. 24
 5. Тарифа за таксите и комисионните за обработка на сделки с ДЦК

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател

 1. СПИСЪК на сметките на Агенция "Митници" за приходи от Митни сборове, ДДС при внос, Акциз при внос, Акциз при сделки в страната, Глоби, лихви и неустойки

Изчислителни системи

 1. "Граждански договор" с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2015 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
 2. Изчисляване на трудови възнаграждения и разход на работодателя
 3. Сметка за изплатени суми за 2015 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
 4. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2015 г.
 5. Справка за изчисляване на обезщетения при временна неработоспособност и бременност и раждане

Справочник

 1. BIC, БАЕ кодове (IBAN) на Търговските банки и БНБ
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 5. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис
 8. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 9. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2015 г.
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg