Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. април 2015 г.

АРХИВ  


Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Единна бюджетна класификация за 2015 г.; Сметкоплан на бюджетните организации от 14.04.2015, в сила от 01.01.2015 г.; Право на приспадане на данъчен кредит при непълно съдържание на фактурите; Комисионен договор – финансова и данъчна практика

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
 2. Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код
 3. Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код
 4. Облагане с данък добавена стойност на доставки на стоки, при които комисионерът действа от свое име и за чужда сметка - правото на данъчен кредит при посредническите услуги
 5. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика - отказано право на приспадане на данъчен кредит поради непълно съдържание на фактури
 6. Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. - Амортизируеми активи
 7. Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. - Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО
 8. Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. - Пренасяне на данъчни загуби
 9. Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. - Регулиране на слабата капитализация
 10. Практика на ВАС в областта на финансовата и данъчната политика
 11. Попълване на помощни справки към годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.
 12. Свързани лица и последици от сключени между тях сделки
 13. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители

Бюджет и одит

 1. Единна бюджетна класификация за 2015 г.
 2. Сметкоплан на бюджетните организации

Труд и работна заплата

 1. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
 2. Заявление за заличаване на администратор от регистър "Администратори на лични данни и водените от тях регистри"
 3. Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
 4. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
 5. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или 231 от ЗОВСРБ
 6. Протокол за извършено проучване на професионална болест (Обр. О-20)
 7. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица
 8. Уведомление за промяна на данни в регистър "Администратори на лични данни и водените от тях регистри"

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за издаване на удостоверение - Обр. П-20
 2. Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) (Обр. УП-1)
 3. Заявление за превеждане на пенсия в банка, подадено чрез банката - Обр. П-1А
 4. Изплащане на пенсиите. Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 5. Удостоверение за направена/и удръжка/и от пенсия/и добавка/и (Обр. УП-6)
 6. Удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавки за ползване в друга държава (Обр. УП-19)
 7. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и рехабилитация

Социално и здравно осигуряване

 1. Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение - Приложение № 15
 2. Практика на ВАС в областта на социалната политика
 3. Указания за попълване на Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, при трудоустрояване и бременност и раждане

Сделки

 1. Комисионен договор

Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 3. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 6. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 7. Списък на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия - 2015 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg