Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. юни 2015 г.

АРХИВ  


Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отчитане на продажби в търговските обекти, в сила от 19.07.2015 г.; Преобразуване на финансовия резултат; Облагане с ДДС при бартер

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Бартер на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. Счетоводно отчитане и данъчно облагане по ЗДДС - облагане с ДДС при бартер на строителна услуга срещу ограничено вещно право
 2. Данък върху недвижимите имоти
 3. Декларация по чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през четвъртото тримесечие
 4. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните закони
 5. Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване
 6. Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код
 7. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Обр. № Окд-203)
 8. Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код
 9. Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите
 10. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения
 11. Облагане на доходите от дейност като ЕТ - установяване на данъчни задължения при наличие на фактури, неотразени в счетоводството на ЕТ
 12. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика
 13. Отчетност и документация по Закона за данък върху добавената стойност
 14. Отчитане на субсидиите и финансиранията по ЗДДС
 15. Практика на ВАС в областта на финансовата и данъчната политика
 16. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - преобразуване на финансовия резултат при сделки, за които е установено, че не са извършени реално
 17. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 18. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност
 19. Решение за отсрочване/разсрочване на публични вземания
 20. Специален ред на облагане в Закона за данък върху добавената стойност
 21. Списък на експертите по чл. 61, ал. 1 от ДОПК за извършване на експертизи
 22. Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес (Обр. № Окд-201)

Бюджет и одит

 1. Декларация-опис на получени от община доставки на стоки или услуги в изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013"
 2. Касово отчитане на приходите по икономически тип
 3. Облагане по ЗКПО на бюджетните предприятия

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 2. Касови апарати - документация и отчетност

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за заверка на осигурителна книжка от лице - Обр. З-1
 2. Заявление за заверка на осигурителна книжка от осигурителни каси, търговски представителства, упълномощени лица и други - Обр. З-2
 3. Заявление за издаване на удостоверение - Обр. П-20
 4. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16) - Обр. З-3
 5. Изчисляване размера на пенсиите
 6. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. УП-20)
 7. Удостоверение за зачетен осигурителен стаж до 31.12.1999 г. по оригинални документи, съхранявани в пенсионното досие - Обр. УП-21
 8. Удостоверение, че лицето е пенсионер (Обр. УП-7б)

Социално и здравно осигуряване

 1. Декларация по §1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на "съответното ТП на НОИ"
 2. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 3. Заявление-декларация на основание чл. 22, ал. 2 и 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 4. Опис на документите по § 1, ал. 2 от ПЗР към Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
 5. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 6. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 7. Придружително писмо за подаване на болнични листове и решения на ЛКК

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси

Справочник

 1. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2015 година
 3. Държавен фонд "Земеделие" - областни дирекции, адреси, телефони
 4. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 5. Минимална работна заплата за страната
 6. Минимални и максимални размери на пенсиите
 7. Списък на членовете на Национално бюро "Зелена карта"
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg