Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. януари 2018 г.

АРХИВ  


ЕВРО ФИНАНСИ – Международни одитни стандарти в сила за отчетната 2017 г.: Формиране на становище и докладване по финансовите отчети - Принципи за извършване на външен одит; Прилагане на намалена ставка на ДДС по отношение на единна доставка, състояща се от два отделни елемента; Търгуване с виртуални валути (биткойн) - Европейска съдебна практика

Данъчна политика

 1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - плащане на съответните вносни мита и такси от титуляра на карнета ТИР като пряко дължащо тези суми лице (преюдициално запитване от български съд)
 2. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 3. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика - избирателно прилагане на намалена ставка на ДДС по отношение на единна доставка, състояща се от два отделни елемента
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - определяне на данъчната основа на данъчнозадължено за целите на ДДС лице за продуктите, които доставя на данъчно незадължени за ДДС лица

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. ИНТОСАЙ GOV 9160 Засилване на доброто управление на публични активи
 2. ИНТОСАЙ GOV 9300 Принципи за извършване на външен одит на международни организации
 3. ИНТОСАЙ GOV 9400 Указания за оценка на публични политики
 4. Международен одитен стандарт 260 - Комуникация с лицата, натоварени с общо управление
 5. Международен одитен стандарт 570 - Действащо предприятие
 6. Международен одитен стандарт 700 - Формиране на становище и докладване по финансовите отчети
 7. Международен одитен стандарт 701 - Комуникиране на ключови одиторски въпроси в доклада на независимия одитор
 8. Международен одитен стандарт 705 - Модификации на становището, изразено в доклада на независимия одитор
 9. Международен одитен стандарт 706 - Параграфи за обръщане на внимание и параграфи по други въпроси в доклада на независимия одитор
 10. Международен одитен стандарт 720 - Отговорности на одитора относно друга информация в документи, съдържащи одитиран финансов отчет
 11. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 12. Промени в МСС, приложими от 2017 г. - тема от семинар
 13. Промени в МСФО, приложими за финансовата отчетност през 2018 г. - тема от семинар
 14. Рамка на ИНТОСАЙ за професионални становища

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при здравното осигуряване
 2. Обезщетения при безработица за пограничните работници в рамките на ЕС
 3. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - извънсъдебно производство за принудително изпълнение върху ипотекиран имот
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Рискове при купуване, държане или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика
 2. Списък на търговските регистри в държавите членки

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
 2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
 3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България
 4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки
 5. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2017 г.
 6. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 7. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 8. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg