Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. май 2018 г.

АРХИВ  


Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Република България, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България – Изпълнителна агенция "Морска администрация", и Министерството на транспорта на Хашемитско кралство Йордания – "Морска администрация"
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за мерките срещу изпирането на пари – нов, обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 3. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 4. Търговски закон – доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 5. Закон за юридическите лица с нестопанска цел – доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 6. Закон за регистър БУЛСТАТ – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 7. Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – изм., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 8. Закон за Комисията за финансов надзор – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 9. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 10. Кодекс за застраховането – изм., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 11. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.
 12. Закон за авторското право и сродните му права – изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г.
 13. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г.
 14. Закон за устройство на територията – изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г.
 15. Закон за регионалното развитие – доп., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г.
 16. Кодекс на труда – изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.
 17. Кодекс за социално осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.
 18. Закон за развитието на академичния състав в Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 4.05.2018 г.
 19. Закон за висшето образование – изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 4.05.2018 г.
 20. Закон за обществените поръчки – доп., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г.
 21. Закон за ограничаване на плащанията в брой – изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г.
 22. Закон за пътищата – доп., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г.
 23. Закон за устройството и застрояването на Столичната община – изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г.
 24. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове – изм., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г.
 25. Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента – нова, обн., ДВ, бр. 32 от 13.04.2018 г.
 26. Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти – изм., ДВ, бр. 32 от 13.04.2018 г., отм., бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.
 27. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – изм., ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.
 28. Закон за защита на потребителите – изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.
 29. Закон за административните нарушения и наказания – доп., ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.
 30. Закон за държавния служител – изм., ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 30.04.2018 г.
 31. Закон за енергията от възобновяеми източници – изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.
 32. Закон за енергийната ефективност – изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.
 33. Закон за Националната агенция за приходите – изм., ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.
 34. Закон за Държавен вестник – изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.
 35. Закон за здравното осигуряване – доп., ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.