Две нови процедури за организациите за колективно управление на авторски права; актуализирани двадесет и осем процедури за академичния състав; допълнени пет процедури за марките и географските означения ….

АРХИВ  


Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец май 2018 г.

Акценти

 • В модул "Интелектуална собственост" са въведени двете нови процедури: "Правна същност, учредяване и регистрация на организация за колективно управление на права" и "Определяне на размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права и управление на приходите от колективното управление на права", а така също са актуализирани още осем процедури. Основните акценти на промените в Закона за авторското право и сродните му права са следните: държавата запазва ролята си при одобряването на тарифите на организациите за колективно управление на права; разписана е ясна процедура при договаряне на тарифи, респективно при непостигане на съгласие с браншовите организации; контролът по спазването на ЗАПСП се децентрализира и след 9 месеца общините ще поемат контролни функции при публично изпълнение на музика; въвежда се солидарна отговорност – и на собственика на залата при организирани концерти, ако не изискват документ/доказателство за уредени авторски права, както и предоставянето на сетлист 3 дни преди събитието от страна на организатора. Промените са свързани с въвеждането на Директива на Европейския Съюз и Съвета на Европа от 2014 година. България трябваше да въведе тази Директива до април 2016 г., но това не се случи;
 • В модул "Образование, наука и култура" са актуализирани 28 процедури, във връзка с изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 7.04.2018 г.). С промените в Закона за развитието на академичния състав в Република България се въвеждат минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност. Текстовете въвеждат критерии по обективни показатели за кандидатите за професори, доценти и главни асистенти, както и за образователно-научна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките". Кандидатите за професори, доценти и главни асистенти ще "събират" определен брой точки по обобщени показатели в съответната научна област. Показателите са два вида – наукометрични, които отразяват научните постижения или постижения в художествено-творческата или спортната дейност; и такива, които отразяват постижения в преподавателската дейност. Към тях университетите ще добавят допълнителни критерии. Оценяващ ще бъде научно жури.

Модул "Интелектуална собственост"

Във връзка с промените в Закона за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) са въведени две нови и са актуализирани следните процедури:

 1. Правна същност, учредяване и регистрация на организация за колективно управление на права;
 2. Определяне на размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права и управление на приходите от колективното управление на права;
 3. Медиация между организация за колективно управление на авторски права и доставчик на услуги или носител на права или друга организация за колективно управление на права относно многотериториално използване в интернет на музикални произведения;
 4. Договор за отстъпване на авторски права върху фотографско произведение;
 5. Договор за публично изпълнение на произведение, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел и за предлагане на достъп.

Въведен е и следният нов формуляр:

 • Заявление за утвърждаване на тарифа по чл. 94р от ЗАПСП.

Във връзка с новата Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г., в сила от 20.04.2018 г.) са допълнени 5 процедури, а именно:

 1. Отмяна и заличаване на регистрацията на търговска марка;
 2. Производство по заличаване на географско означение;
 3. Производство по спорове в Патентно ведомство по Закона за марките и географските означения;
 4. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано географско означение;
 5. Опозиция срещу регистрацията на марка.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с приемането на нов Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.) е актуализирана процедурата:

и са въведени следните нови образци:

 1. Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и специализирана) дентална помощ;
 2. Типов договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ;
 3. Типов договор за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с обн. на нов ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) е актуализирана следната процедура:

Модул "Обществено осигуряване. и социално подпомагане"

Въведени са следните нови формуляри:

 1. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки);
 2. Социален доклад по чл. 40, ал. 7 от ППЗСП;
 3. Заповед за временно настаняване в специализирана институция/социална услуга в общността от резидентен тип (делегирана от държавата дейност);
 4. Заповед за отказ за настаняване в специализирана институция/социална услуга в общността от резидентен тип (делегирана от държавата дейност);
 5. Заповед за настаняване в специализирана институция или в социална услуга в общността от резидентен тип (делегирана от държавата дейност);
 6. Заповед за отказ ползване на социална услуга в общността (делегирана от държавата дейност);
 7. Социална оценка на потребностите на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността или настаняване в специализирана институция/социална услуга в общността от резидентен тип;
 8. Социална оценка по чл. 13, ал. 1 от ППЗИХУ;
 9. Социален доклад по чл. 11, ал. 2 от ППЗИХУ;
 10. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство или преустройство на жилище по чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2 от ППЗИХУ;
 11. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия (ПСПС и/или МИ) и на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на ПСПС и/или МИ;
 12. Заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция;
 13. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове - Приложение № 1.

Модул "Досъдебно производство по наказателни дела"

Във връзка с обн. на нов ЗАКОН за Европейската заповед за разследване (ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г.) са въведени 3 нови формуляра:

 1. Eвропейска заповед за разследване;
 2. Потвърждаване на получаването на европейска заповед за разследване;
 3. Уведомяване на държава членка за прихващане на електронни съобщения/далекосъобщения.

Модул "Образование, наука и култура"

Актуализирани са следните 28 процедури, във връзка с изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г.):

 1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 2. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на основните документи, издавани от висшите училища;
 3. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 4. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 5. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 6. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 7. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 8. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 9. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 10. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 11. Освобождаване на лица заемащи академична длъжност;
 12. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 13. Отнемане на научна степен;
 14. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 15. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
 16. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
 17. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 18. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 19. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 20. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 21. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 22. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 23. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 24. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 25. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 26. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 27. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 28. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. на НАРЕДБА № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация е актуализиран следния формуляр:

 • Заявление на основание чл. 165, ал. 1 от ЗКН за вписване в публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности.

Модул "Транспорт"

Във връзка с измененията в НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г.), ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Заверка на международно удостоверение за технически преглед на пътни превозни средства (ППС);
 2. Възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство;
 3. Възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство (ППС) от органите на МВР;
 4. Издаване на удостоверения за собственост на пътно превозно средство (ППС);
 5. Бракуване на пътни превозни средства (ППС). Издаване на удостоверения;
 6. Издаване на транзитни табели с регистрационен номер на моторно превозно средство (МПС);
 7. Издаване на свидетелство за временна регистрация на моторно превозно средство (МПС).

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с измененията в НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, НАРЕДБА № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители, НАРЕДБА № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (бр. 34 от 20.04.2018 г.) са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Извършване на производство и търговия с плодове и зеленчуци съгласно изискванията на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 2. Условия и ред за признаване на организации на производители на земеделски продукти;
 3. Признаване на организации на производители и техни асоциации, междубраншови организации и договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с последните изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ е актуализирана следната процедура:

Модул "Търговци"

Във връзка с последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е актуализирана следната процедура: