Новости в АПИС ПРАВО през м. май 2018 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • КОДЕКС на труда
 • ЗАКОН за енергетиката
 • ЗАКОН за задълженията и договорите
 • ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
 • ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 • ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
 • ЗАКОН за туризма

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 04.05.2018 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • НАРЕДБА № 4 от 16.05.2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
 • НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
 • НАРЕДБА за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
 • НАРЕДБА за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 8 от 23.04.2018 г. по конституционно дело № 13 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 9 от 10.05.2018 г. по конституционно дело № 5 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 410 от 10.01.2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г.
 • РЕШЕНИЕ № 6677 от 22.05.2018 г. по административно дело № 864 от 2018 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 на МС от 16.08.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
 • НАРЕДБА № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов
 • НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
 • НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 • Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Тарифи:

 • ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
 • ТАРИФА за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
 • НАРЕДБА № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата
 • НАРЕДБА № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • НАРЕДБА за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на образованието и науката

Министерство на здравеопазването

 • МЕТОДИКА за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г.

Национална здравноосигурителна каса

 • МЕТОДИКА № РД-НС-04-26 от 3.05.2018 г. за определяне на месечното заплащане за работа в населени места с регистрирани в РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ
 • МЕТОДИКА № РД–НС–04-27 от 3.05.2018 г. за определяне на списък с населени места - практики с неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична извънболнична дентална помощ
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-13 от 3.05.2018 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности зa 2018 г., в частта "Болнична помощ"

Българска народна банка

 • НАСОКИ относно вътрешното управление
 • НАСОКИ относно надзора на значими клонове
 • НАСОКИ за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции
 • УКАЗАНИЕ № БНБ-54738 от 14.05.2018 г. за определяне на реда за подаване и обработване на жалби относно предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи
 • УКАЗАНИЕ № БНБ-53509 от 11.05.2018 г. за формата и съдържанието на отчетите за собствения капитал на платежните институции и дружествата за електронни пари

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди