Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. май 2018 г.

АРХИВ  


 

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България;
 2. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети държави в Република България;
 3. Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република България.

Б. В папка "Семейни правоотношения с международен елемент", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието (ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г.) е актуализирана процедура:

 • Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Валутен режим", във връзка с влизането в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Банково дело", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 4.05.2018 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) (ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението и допълнението на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) е актуализирана процедура:

В модула са актуализирани формулярите:

 1. Декларация за даване на съгласие за предоставяне на конкретни индивидуализирани данни на Дирекция "Социално подпомагане";
 2. Заявление-декларация за заплащане на болнична медицинска помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество.

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност", във връзка с изменението и допълнението на Закона за туризма (ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 4.05.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност;
 2. Регистрация и контрол на туристическите дейности;
 3. Категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Банкови документи", във връзка с влизането в сила на Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Откриване на банкова сметка (платежна сметка);
 2. Плащания във валута по банкови сметки на търговци - презграничен кредитен превод;
 3. Платежно нареждане за кредитен превод.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.