Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. май 2018 г.

АРХИВ  


ЕВРО ФИНАНСИ – Приспадане на допълнително начислен ДДС; Корекции в данъчните декларации, които вече са били предмет на данъчна ревизия; Криминализиране невнасянето на ДДС над определен паричен праг; Гарантиране на депозитите и обезщетяване на инвеститорите

Данъчна политика

 1. Европейска заповед за разследване
 2. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - невнасяне в определения от закона срок на дължимия на база на годишната данъчна декларация ДДС - Национална разпоредба, която криминализира невнасянето на ДДС над определен паричен праг, който е по-висок от прага за криминализиране на неплащането на прекия данък върху доходите
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Закона за данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - специален режим на освобождаване за малките предприятия - Задължение за избор на специалния режим в момента на подаване на декларацията за започване на облагаеми дейности - Прилагане на режима с обратна сила
 4. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика - взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки - Възможност за запитания орган да откаже помощта за събиране на вземане с мотива, че задължението не е надлежно съобщено - Право на ефективни правни средства за защита
 5. Особени случаи на вътреобщностни доставки - подробни правила за упражняване на правото на приспадане на ДДС, платен и фактуриран няколко години след доставката на разглежданите стоки - Преклузивен срок
 6. Потвърждаване на получаването на европейска заповед за разследване
 7. Правото на данъчен кредит и европейското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - срок, предвиден в националното законодателство за упражняване на правото на приспадане - Приспадане на допълнително начислен ДДС, заплатен на държавата и включен в документи за поправка на първоначални фактури след установяване на допълнително задължение
 8. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - право на възстановяване на ДДС - Сделки, попадащи в период, който вече е бил предмет на приключила данъчна ревизия - Възможност за данъчнозадълженото лице да внесе корекции в данъчните декларации, които вече са били предмет на данъчна ревизия
 9. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - ограничение на правото на приспадане на данъка, платен за получена доставка - Неправилно обложена с ДДС доставка на земя - Корекция на приспаданията - Промяна на информацията в първоначалната фактура от доставчика

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз - право на търговския представител на фиксирано обезщетение или на обезщетение за вреди след прекратяване на договор за търговско представителство - Изключване на това право в случай на прекратяване на договора по време на уговорения в него срок за изпитване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика - неравноправни клаузи в потребителските договори - Служебно разглеждане от националния съд на въпроса дали даден договор попада в приложното поле на Директива 93/13 - Договор за безлихвено разсрочено плащане на таксите за обучение и за участие в учебно пътуване

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете - замяна на ценни книжа - Капиталови печалби от тази сделка - Отлагане на данъчното облагане - Капиталови загуби при последващото прехвърляне на получените ценни книжа
 2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност - схеми за гарантиране на депозитите и обезщетяване на инвеститорите - Парични средства, които са предоставени на банка за записването на бъдещи акции и облигации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
 2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
 3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България
 4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки
 5. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г.
 6. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 7. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС
 8. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 9. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg