Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. януари 2018 г.

АРХИВ  


Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
 • КОНВЕНЦИЯ за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст – изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 12.01.2018 г.
 • СПОГОДБА между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. – нов, обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. – нов, обн., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 3. Кодекс за социално осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.
 4. Кодекс на търговското корабоплаване – изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г.
 5. Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества – изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г.
 6. Закон за Комисията за финансов надзор – изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 7. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 8. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 9. Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти – изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 10. Закон за пазарите на финансови инструменти – изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 11. Кодекс за застраховането – изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 12. Закон за данък върху добавената стойност – изм., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 13. Закон за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 14. Закон за пощенските услуги – доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 15. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 16. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 17. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 18. Закон за местните данъци и такси – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 19. Закон за счетоводството – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 20. Закон за Министерството на вътрешните работи – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 21. Закон за защита при бедствия – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 22. Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 23. Закон за защита на класифицираната информация – доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 24. Закон за чужденците в Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 25. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 26. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 27. Закон за движението по пътищата – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 28. Закон за насърчаване на заетостта – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 29. Закон за здравословни и безопасни условия на труд – изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 30. Закон за инспектиране на труда – изм., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
 31. Закон за кредитните институции – изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 5.12.2017 г.
 32. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници – изм., бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 5.12.2017 г.
 33. Закон за Българската народна банка – изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 5.12.2017 г.
 34. Закон за платежните услуги и платежните системи – изм., бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 5.12.2017 г.
 35. Закон за предучилищното и училищното образование – изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
 36. Търговски закон – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.