Новости в АПИС ПРАВО през м. септември 2017 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

Изменени закони:

 • ЗАКОН за биологичното разнообразие
 • ЗАКОН за движението по пътищата
 • ЗАКОН за опазване на околната среда

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 01.09.2017 г. за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Наредби:

 • НАРЕДБА № 5 от 08.09.2017 г. за условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете
 • НАРЕДБА № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161 от 05.09.2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-858 от 18 септември 2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-859 от 18 септември 2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-860 от 18 септември 2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образовани

Други:

 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. ноември 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 131 от 12 септември 2017 г. на БНБ за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета „150 години от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла“

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
 • НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 • НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
 • НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Инструкции:

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Наредби:

 • НАРЕДБА № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
 • НАРЕДБА за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-794 от 29.10.2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия - цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1132 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1133 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на образованието, младежта и науката

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Писма и указания

 • УКАЗАНИЯ БЮ № 4 от 1.09.2017 г. относно подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г.
 • УКАЗАНИЯ ДР № 6 от 5.09.2017 г. относно насоки до юридическите лица с нестопанска цел относно разработване и предложения на субсидията/капиталовия трансфер от централния бюджет за 2018 г.

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-71 от 27.07.2017 г. относно данъчно третиране на неустойка
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1938 от 29.08.2017 г. относно дължимост на осигурителни вноски и данък върху добавената стойност от наследниците на починал едноличен търговец
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-37 от 24.07.2017 г. относно прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с добиване и продажба на биткойни от физическо лице
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1887 от 21.08.2017 г. относно правото на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност за получени стоки и услуги във връзка с изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1950 от 31.08.2017 г. относно данъчно облагане на място на стопанска дейност, разкрито от българско юридическо лице във Федерална Република Германия, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и данъчно третиране на доставки, свързани с недвижим имот, съгласно Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1529 от 7.07.2017 г. относно данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност на безвъзмездно предоставяне за ползване на недвижим имот
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1788 от 1.08.2017 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на фактуриран данък върху превозните средства при сключен договор за наем
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1766 от 28.07.2017 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 2, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физически лица във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 167-3 от 8.08.2017 г. относно определяне на окончателен размер на осигурителен доход на земеделски стопанин, регистриран като едноличен търговец

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 80-8 от 22.06.2017 г. относно прилагането на чл. 121а от Кодекса на труда и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави

Въпроси и отговори

 • Отговор на МТСП от 23.08.2017 г. във връзка с чл. 267, ал. 2 от КТ
 • Отговор на МТСП от 22.08.2017 г. във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ
 • Отговор на МТСП от 21.08.2017 г. във връзка с чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
 • Отговор на МТСП от 12.09.2017 г. във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза
 • Отговор на МТСП от 14.09.2017 г. във връзка с чл. 68 от КСО
 • Отговор на МТСП от 15.09.2017 г. във връзка с чл. 121а от КТ

Министерство на земеделието, храните и горите

 • УКАЗАНИЯ за прилагане на Схема за държавна помощ с регистрационен номер SA. 46425 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2017 г.
 • МЕТОДИКА за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" (консолидирана версия)
 • ПИСМО № ИАГ-17507 от 7.09.2017 г. относно издаване на предписания за провеждане на санитарни сечи по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 8 за сечите в горите и на принудителни сечи по чл. 35, ал. 2 от Наредба № 8 за сечите в горите
 • ЗАПОВЕД № 791 от 7.09.2017 г. за утвърждаване на образци за инвентаризационен опис и предписание за провеждане на санитарна и принудителна сеч

Министерство на отбраната

 • БЮДЖЕТНИ УКАЗАНИЯ по изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за 2017 година

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ НА ESMA: калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ