Новости в АПИС ПРАВО през м. ноември 2017 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 08.11.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система

Наредби:

 • НАРЕДБА № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
 • НАРЕДБА за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 26.10.2017 г. за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-01-848 от 25.10.2017 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

Други:

 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 31.10.2017 г. по конституционно дело № 7 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3179 от 15.03.2017 г. по административно дело № 4681 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 9393 от 14.07.2017 г. по административно дело № 2207 от 2017 г.
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2018 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
 • НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
 • НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • НАРЕДБА за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № Iз-207 от 15.02.2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност

Други:

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система

Наредби:

 • НАРЕДБА № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт "Медицинска онкология"

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 9 август 2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "Военна полиция"

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-01-325 от 3.05.2017 г. за утвърждаване на образци на заявления и декларации за отпускане на помощи по Закона за семейните помощи на деца

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Писма и указания

 • СТРАТЕГИЯ за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2018 г. - 2020 г.

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. за утвърждаване на ред и формат за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-151 от 11.09.2017 г. относно здравно осигуряване на български и чуждестранни студенти, които се обучават в българско висше учебно заведение и заплащат обучението си
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 92-00-1384 от 25.08.2017 г. относно възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище за 2016 г. и 2017 г.
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-236 от 4.09.2017 г. относно прилагане на разпоредби от ЗДДС и ЗКПО във връзка с безвъзмездно транспортно обслужване на работници и служители от местоживеенето до местоработата и обратно
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-131 от 5.09.2017 г. относно приложение на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-136 от 26.09.2017 г. относно осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

Министерство на земеделието, храните и горите

 • ПИСМО № ИАГ-20216 от 13.10.2017 г. относно ползването за дървесина от земеделски земи
 • УКАЗАНИЯ за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него
 • ПРАВИЛА за работа на Комитета за подбор на стратегии за Водено от общностите местно развитие и на местни инициативни групи по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 • ОБЩИ ПРАВИЛА при администриране на системата на лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети страни

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД рег. № ЗАП-60/2017 г. относно изискване към потребителите на цифрова/кабелна телевизия, предоставяни от "БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД да предоставят ЕГН при отказ от ползване на услуги
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД рег. № П-1748/2017 от 5.04.2017 г. относно въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът на информация, която трябва да бъде публикувана
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № П-4938/2017 г. от 10.10.2017 г. относно предоставяне на лични данни от ЕСГРАОН на длъжници на експлоатационни дружества и на банкови и небанкови финансови институции
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № П-8919/2017 г. от 9.02.2017 г. относно искане с вх. № П - 8919 от 29.11.2016 год. от адв. д-р М. Р. относно прилагането на чл. 28б от Закона за здравето

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор

 • УКАЗАНИЯ по тълкуването на чл. 306, ал. 2 от Кодекса за застраховането

Българска народна банка

 • УКАЗАНИЕ № БНБ-166534 от 31.10.2017 г. за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари

Патентно ведомство

 • ЗАПОВЕД № 446 от 21.08.2017 г. за утвърждаване на Инструкция за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост

Агенция по обществени поръчки

 • СТАНОВИЩЕ № 25-00-270 от 16.11.2017 г. по чл. 229 от ЗОП относно правила при определяне на прогнозната стойност на поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване
 • ЗАПОВЕД № РД-48 от 14.11.2017 г. за одобряване на Списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
 • УКАЗАНИЕ № МУ-5 от 16.11.2017 г. относно включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП)