Новости в АПИС ПРАВО през м. януари 2018 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изменени закони:

Отменени закони:

 • ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности

Международни актове:

 • КОНВЕНЦИЯ за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“
 • НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
 • ЗАПОВЕД № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложение № 10 - 15)
 • ЗАПОВЕД № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложение № 4 - 6)
 • ЗАПОВЕД № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложение № 7 - 9)

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 4102 от 03.04.2017 г. по административно дело № 9287 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4517 от 11.04.2017 г. по административно дело № 5427 от 2016 г.
 • СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2018 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
 • ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

Наредби:

 • НАРЕДБА № 119 от 21.12.2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
 • НАРЕДБА № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
 • НАРЕДБА № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
 • НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
 • НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
 • НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Тарифи:

 • ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
 • ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 646 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на плана за управление на Националния парк "Пирин"

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
 • НАРЕДБА № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
 • НАРЕДБА № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № I-185 от 6.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • УКАЗАНИЕ № УК-3 от 21.12.2017 г. относно прилагане на глава седма "Годишни доклади", раздел трети "Нефинансова декларация" и раздел четвърти "Консолидирана нефинансова декларация" от Закона за счетоводството
 • ДДС № 07 от 22.12.2017 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 г. на бюджетните организации
 • ДДС № 09 от 22.12.2017 г. относно общи положения за включване в схемата на централизирано разплащане на осигурителни вноски и данъци по чл. 159 - 161 от Закона за публичните финанси
 • ДДС № 08 от 22.12.2017 г. относно Единната бюджетна класификация за 2018 г. и други въпроси
 • ДДС № 10 от 28.12.2017 г. относно определяне на срокове за извършване на инвентаризация в бюджетните организации
 • УКАЗАНИЯ № ФО-1 от 9.01.2018 г. относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година
 • УКАЗАНИЯ ДР № 1 от 11.01.2018 г. относно изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година
 • УКАЗАНИЯ ДР № 2 от 12.01.2018 г. относно съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 2018 година
 • УКАЗАНИЯ ДР № 3 от 15.01.2018 г. относно разпределението и отчитането на субсидиите и другите текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел, посочени в приложение № 4 и приложение № 5 към чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-203 от 29.12.2017 г. относно промени в законодателството, в сила от 1 януари 2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • УКАЗАНИЕ № 04-19-410-4/17 от 4.01.2018 г. относно съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки
 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1252 от 5.10.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно прилагане на Глава девета "Данъчна и осигурителна информация" на ДОПК
 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1758 от 28.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП за определяне реда за изискване и предоставяне на информация за наличие или липса на задължения чл. 87, ал. 11 от ДОПК

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-15-334 от 4.12.2017 г. относно обезпечение по чл. 176в от ЗДДС
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-200 от 8.12.2017 г. относно търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-293 от 4.12.2017 г. относно осигуряване на едноличен собственик на капитала на четири търговски дружества (ЕООД) и съдружник в едно търговско дружество (ООД), вписан като управител на дружествата
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-292 от 7.12.2017 г. относно правилата за документална обоснованост и признаване на счетоводните разходи за данъчни цели

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • МЕТОДИКА за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Министерство на отбраната

 • ЗАПОВЕД № ОХ-1313 от 22.12.2017 г. за обявяване на Колективен трудов договор в Министерството на отбраната
 • ЗАПОВЕД № ОХ-1314 от 22.12.2017 г. за обявяване на Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение, работещи в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, по въпросите на служебните и осигурителните отношения

Комисия за енергийно и водно регулиране

 • НАСОКИ за изготвяне на доклад за фактически констатации (Доклад) от страна на одитор (Регистриран одитор) във връзка с изискванията на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
 • ПРИНЦИПНО СТАНОВИЩЕ на Комисията за енергийно и водно регулиране относно приетите Насоки за изготвяне на доклад за фактически констатации и Примерен доклад за фактически констатации от страна на одитор (Регистриран одитор) във връзка с изискванията на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ - Общи европейски приоритети във връзка с прилагането на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) за финансовите отчети за 2017 г.

Агенция по обществени поръчки

 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-1 от 4.01.2018 г. относно задължения на възложителите във връзка с проверката на техническите спецификации от външни експерти

Българска народна банка

 • ПРАВИЛА № БНБ-00568 от 4.01.2018 г. (№ АД-1 от 4.01.2018 г. на МФ) за допускане до търговия на държавни ценни книжа на многостранна система за търговия Е-BOND BULGARIA, оперирана от "BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED и/или неговите дъщерни компании" и приключване на сделки с тях в Българска народна банка