Новости в АПИС ПРАКТИКА

АРХИВ  


Новости към 29.12.2017 г.

 1. Тече ли давностен срок по чл. 82 от НК по отношение на подлежащо на изпълнение наказание пробация в периода след влизане в сила на съдебния акт, с който е наложено, до отпадане на основанията по чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС?
 2. Подлежат ли на замяна на основание чл. 43а т. 1 и т. 2 НК, включени в наказанието пробация пробационни мерки, чието изпълнение е преустановено при условията на чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС, когато ефективно изтърпяваното наказание лишаване от свобода или прилаганите мерки за неотклонение "задържане под стража" или "домашен арест" са с по-дълъг срок от давностния, по чл. 82, ал. 4, вр. ал. 1, т. 5 НК?

Новости към 28.11.2017 г.

 1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС.
 2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС.
 3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право.

Новости към 28.07.2017 г.

 1. Вписването, предвидено в чл. 27,ал. 2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/, е приложимо на общо основание при прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години поради извънсъдебното му разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от три месеца, съгласно чл. 28, ал. 1, изр.първо във вр. с чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ. За предвиденото в чл. 27, ал. 2 ЗАЗ вписване на прекратяването - развалянето на арендния договор на основанието по чл. 28, ал. 1, изр. първо ЗАЗ, е необходимо пред съдията по вписванията да се представи актът /писменият документ/, материализиращ изявлението за разваляне на договора по причина забава в плащанията на арендната вноска повече от три месеца и да се удостовери достигането му до адресата. Прекратяването на арендния договор се регистрира в съответната общинска служба по земеделие след вписването му в службата по вписванията. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията, е тази по т. 6 ТР № 7/2012 г. от 25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС.
 2. Договорът за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, към който са приложими разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, е действителен, независимо от наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обекти, посочени в чл. 1, ал. 3 от специалния ЗАЗ.
 3. Сключеният не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя, се конвертира в действителен договор за наем, ако са налице предпоставките за конверсията.
 1. Не може да се извърши въвод във владение срещу трето лице, което е придобило владението върху имота преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняваното решение, и ако такъв бъде извършен, това лице може да защити правата си чрез обжалването му по реда на чл. 435, ал. 5 ГПК. В случай, че третото лице пропусне срока за обжалване на извършения въвод, то може да предяви владелчески иск по чл. 75 или чл. 76 от ЗС срещу взискателя. Това лице не може да се ползва от предвидената в чл. 523, ал. 2 и чл. 524 ГПК защита.
 2. На обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК подлежи всеки акт на съдебния изпълнител, в който се определя размера на задължението на длъжника за разноските по изпълнението.
 3. Изпълнителният способ, чрез който се провежда принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете, е този по чл. 528, ал. 5 ГПК, като в този случай глобата по чл. 527, ал. 3 ГПК представлява санкция за неизпълнението на задължението по чл. 528, ал. 2 от страна на длъжника, а не изпълнителен способ, чрез който се реализира изпълнението.
 4. Искът по чл. 440, ал. 1 ГПК е допустим и в случаите, когато третото лице се намира във владение на вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение в деня на запора, възбраната или предаването й, ако се отнася за движима вещ с изключение на случаите, когато това трето лице е упражнило правото си на жалба по чл. 435, ал. 4 ГПК и жалбата е била уважена.
 5. Изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка, представлява действие по налагане на запор, но длъжникът не отговаря за разноските по извършването му и те остават за сметка на взискателя.
 1. Съдът може да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем.
 2. Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.

Новости към 30.06.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 22.06.2017 г. на ВАС по т. д. № 6/2016 г. по следния въпрос: При неизпълнение на повече от едно условие на комплексното разрешително, извършва ли операторът на инсталация едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?

Новости към 30.05.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2015 г., ОСГК по следния въпрос: При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, ако същата представлява самостоятелен обект на правото на собственост, не намира приложение правилото на чл. 92 от ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата. В случай че същата представлява несамостоятелен обект на собственост, правилото на чл. 92 от ЗС се прилага на общо основание?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 25.05.2017 г. на ВКС по т. д. № 2/2016 г., ОСГК по въпроса: За отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда - етажна собственост, се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката, които не противоречат на разпоредбата на чл. 62 във връзка с § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.?

Новости към 28.04.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2016 г., ОСНК по следния въпрос: Следва ли да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от Тълкувателно решение № 3/12.11.2013 г. по т. д. № 3/2013 г., че "Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд."?
 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. № 5/2016 г. по следните два въпроса:
 1. Дължи ли се държавна такса при подаване на частна жалба против съдебни актове по административни дела съгласно чл. 213, т. 3 във вр. чл. 236 АПК, във вр. т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието?
 2. Съгласно чл. 151, т. 3 АПК във връзка с т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, за подадена жалба срещу един административен акт се дължи една такса, независимо от броя на жалбоподателите или такава е дължима за всеки един от жалбоподателите?

Новости към 28.02.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 3.02.2017 г. на ВКС по т. д. № 4/2015 г., ОСГТК по следния въпрос: Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Търговско право"):
 1. Нова практика относно защитата срещу вписването на особен залог в Търговския регистър.

Новости към 30.01.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 30.01.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., ОСГТК относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска "Гражданска отговорност" на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.