Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. септември 2017 г.

АРХИВ  


 

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Българско гражданство" е актуализиран формуляр:

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Валутен режим" е въведен:

  • A practical guide for Kimberley Process Participants and companies involved in trade in rough diamonds with the EU.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство" са актуализирани формулярите:

  1. Молба за вписване в регистъра за представители по индустриална собственост;
  2. Молба за вписване на промяна в името или адреса в регистъра на ПИС;
  3. Пълномощно за упълномощаване на представител по индустриална собственост.

Модул "Образование , наука и култура"

Във връзка с влизането в сила на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) са актуализирани процедури:

  1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
  2. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.