Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. ноември 2017 г.

АРХИВ  


 

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за гражданско състояние", във връзка с изменението и допълнението на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г.) е актуализирана процедура:

  • Актове за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално производство", във връзка с изменението и допълнението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

В папка "Обществено и здравно осигуряване", в процедура "Получаване на еднократна помощ при раждане на дете от български граждани, работещи в чужбина" е актуализиран формуляр:

  • Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца.

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Транспортни документи - товарителници във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Банкови документи" във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 49 от 2017 г , в сила от 1.01.2018 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Външнотърговски режим" във връзка с изменението на Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Във връзка с изменението и допълнението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) са актуализирани обзорните теми:

  1. Съдебна защита на граждански права чрез особени искови производства;
  2. Последици и изпълнение на арбитражното решение. Отмяна на решението;
  3. Съдебна защита на граждански права чрез исково производство;
  4. Съдебна защита на граждански права чрез изпълнително и обезпечително производство;
  5. Съдебна система и правораздаване в Република България.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

Актуализиран е:

  • Списък на компетентните органи, издаващи апостил съгласно чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.