Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. януари 2018 г.

АРХИВ  


 

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Семейни правоотношения с международен елемент" във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации (ДВ, бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.) и Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието (ДВ, бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) е актуализирана процедура:

 • Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина

и образец:

 • Разрешение за осъществяване на посредничество при международно осиновяване.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално производство", във връзка с обнародването на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) е актуализирана обзорната тема:

Б. В папка "Валутен режим" във връзка с допълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации" във връзка с изменението и допълнението на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Регистрация на фондация;
 2. Регистрация на сдружение с нестопанска цел;
 3. Регистрация на кооперация;
 4. Регистрация на събирателно дружество с чуждестранно участие;
 5. Регистрация на командитно дружество с чуждестранно участие;
 6. Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие;
 7. Регистрация на командитно дружество с акции с чуждестранно участие;
 8. Регистрация на еднолично акционерно дружество с чуждестранно участие;
 9. Регистрация на чужденец като едноличен търговец;
 10. Вписване на клон на търговец;
 11. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 12. Издаване на удостоверения от Агенцията по вписванията относно търговския регистър.

Във връзка с изменението и допълнението на Търговския закон (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Договорно право. Сделки" във връзка с допълнението на Търговския закон (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) са актуализирани темите:

 1. Прехвърляне на дружествен дял в ООД;
 2. Продажба на търговско предприятие.

Б. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с допълнението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) е актуализирана обзорната тема:

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване" във връзка с изменението и допълнението на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.) е актуализирана процедура:

и образец:

 • Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице".

Г. Във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е актуализирана процедура:

Д. В папка "Капиталов пазар", в процедура "Придобиване на държавни ценни книжа от банки, юридически и физически лица и регистрация на сделките с тях" е актуализиран:

 • Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа за периода 1 януари 2018 - 31 декември 2018.

Е. В папка "Опазване на околната среда" във връзка с изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 3 от 5.01.2018 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната (ДВ, бр. 3 от 5.01.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 2. Процедура по оценка на качеството на доклад по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

Ж. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност " във връзка с изменението на Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (изм. с Решение № 4517 на ВАС на РБ от 11.04.2017 г. - бр. 8 от 23.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Търговски договори" във връзка със Заповед № РД-05-766 от 16.10.2017 г. за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г., е актуализирана процедура:

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.