Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. януари 2018 г.

АРХИВ  


В папка "Ръководства и наръчници" са въведени следните насоки във връзка с предстоящото влизане в сила на Общия регламент за защита на данните (GDPR):

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

В сектора на автомобилния транспорт водачите не могат да ползват в превозното средство полагащата им се нормална седмична почивка

Писмените отговори, дадени по време на изпит за професионални умения, и евентуалните коментари на проверителя по тези отговори представляват лични данни на кандидата, до които той по принцип има право на достъп

Регламент "Рим III" не определя приложимото право към разводите по частноправен ред

Предоставяната от Uber услуга по свързване с непрофесионални шофьори спада към услугите в областта на транспорта

Търсещо убежище лице не може да бъде подложено на психологически тест, за да се определи сексуалната му ориентация

Г-н Schrems може да предяви индивидуален иск срещу Facebook Ireland в Австрия

Според генералния адвокат Wathelet, с оглед на свободата на пребиваване на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства понятието "съпруг/съпруга" обхваща съпрузите от един и същ пол